Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Ρήξεις και συνέχειες του τουρκικού εθνικισμού: από τα έργα «Εκτουρκισμός, Εξισλαμισμός, Εκσυγχρονισμός» και «Αρχές Τουρκισμού» του Ziya Gökalp στο «Nutuk» του Gazi Mustafa Kemal
Τίτλος:Breaches and continuations of Turkish nationalism: from "Turkification Islamization Modernization" and "Principles of Turkism" by Ziya Gökalp to "Nutuk" by Gazi Mustafa Kemal
Κύρια Υπευθυνότητα:Λιβέρης, Βασίλειος Δ.
Επιβλέπων:Παπαγεωργίου, Στέφανος Π., 1951-
Θέματα:
Keywords:Εθνικισμός, Τουρκισμός, έθνος-κράτος, φαντασιακή κοινότητα, εθνοκρατική συγκρότηση, Κεμαλισμός, κορπορατισμός, κοινωνικός σολινταρισμός, Ισλάμ, μικρασιατική εκστρατεία
Nationalism, Turkism, nation state, imagined community, nation state-building, Kemalism, corporatism, social solidarism, Islam, Asia Minor campaign
Ημερομηνία Έκδοσης:2016
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η περίοδος που εκτείνεται από τα τέλη του 19ου έως και τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα σήμανε την κορύφωση της διαδικασίας εθνοκρατικής συγκρότησης του γεωπολιτικά ευαίσθητου χώρου της Βαλκανικής και της Εγγύς Ανατολής. Σ’ αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η τουρκική εθνικιστική περιπέτεια (2η και 3η δεκαετίες του 20ου αιώνα), που σηματοδοτείται από τον διαμελισμό και την ιστορική αποδρομή της πολυεθνικής οθωμανικής αυτοκρατορίας (1918) αλλά και τη δημιουργία του τουρκικού ρεπουμπλικανικού εθνικού κράτους (1923). Πρωταγωνιστικό ρόλο στην πολύπλοκη αυτή διαδικασία είχαν δύο εμβληματικές φυσιογνωμίες της νεότερης και σύγχρονης Ιστορίας της Τουρκίας. Πρόκειται, ειδικότερα, για τον θεωρητικό «πατέρα» του τουρκικού εθνικισμού, Ziya Gökalp, και τον πολιτικό «πατέρα» της εθνικιστικής Τουρκικής Δημοκρατίας, Gazi Mustafa Kemal. Ο Gökalp, μέσω της πολύμορφης ερευνητικής, συγγραφικής και διδακτικής του δραστηριοποίησης, διακρίθηκε για την αποφασιστική του συμβολή στη θεωρητική συγκρότηση, με κοσμοθεωρητικές μάλιστα προοπτικές, του τουρκισμού, την επινόηση της τουρκικής εθνικής ταυτότητας, καθώς και τη συστηματική της διάδοση στον κυρίαρχο τουρκομουσουλμανικό εθνοτικό κορμό της Ανατολίας. Η διαμόρφωση, ωστόσο, του τουρκικού έθνους-κράτους υπό την ηγεσία του Mustafa Kemal αποτέλεσε μία νέα αφετηρία στη συστηματική του πολιτική προσπάθεια να οικοδομήσει μία εθνική «φαντασιακή κοινότητα» αυστηρά εντός των ορίων που εκείνος είχε θέσει σε ιδεολογικό, πολιτισμικό και διοικητικό επίπεδα. Στην προοπτική αυτή ο τελευταίος επενέργησε διττά στον τουρκισμό του Gökalp. Ειδικότερα, ενώ διατήρησε στο ακέραιο τη βασική θεωρητική του υποδομή, προχώρησε ταυτόχρονα σε σειρά αποφασιστικών ρήξεων ή υπερβάσεων σημαντικών του πτυχών. Ως αποτέλεσμα, η τουρκική εθνικιστική ιδεολογία απέκτησε σταδιακά την ιδιαίτερη, προσωπική του «σφραγίδα», μετασχηματιζόμενη σε κεμαλικό τουρκισμό ή «κεμαλισμό».
Abstract:The period between the late 19th and the first decades of the 20th century saw the culmination of nation state-building in the geopolitically sensitive region of the Balkans and the Near East. Of particular interest, in this respect, is the Turkish nationalist adventure (second and third decades of the 20th century), which unfolded between the dismemberment and historical demise of the multinational Ottoman Empire (1918) and the establishment of the Turkish republican nation state (1923). A leading role in this complex process was plaid by two emblematic figures of modern Turkish history: the intellectual “father” of Turkish nationalism, Ziya Gökalp, and the political “father” of the nationalist Turkish Republic, Gazi Mustafa Kemal. Gökalp, through his multifarious scholarly, writing and teaching work, was instrumental in laying the theoretical foundations of Turkism, which he aspired to form as a world-view (weltanschauung); the invention of the Turkish national identity; and its systematic dissemination across the ruling ethnic Turkish-Muslim core of Anatolia. However, the creation of the Turkish nation state under the leadership of Mustafa Kemal marked a new start in his systematic political effort to build a national “imagined community” within the strict limits he had set at the ideological, cultural and administrative levels. In this context, he had a dual approach to Gökalp’s Turkism: while leaving its basic theoretical background intact, he broke with or went beyond some of its most important tenets. As a result, the Turkish nationalist ideology gradually came to bear the imprint of his special, personal seal, thus developing into Kemalist Turkism or “Kemalism”.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, ΠΜΣ, κατεύθυνση Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, 2016
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 375-384
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
11PMS_POL_EPI_IST_LiverisVa.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο