Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Ψυχολογίας  

Διδακτορικές διατριβές  

 
Τίτλος:Ψυχοθεραπευτικό πρόγραμμα αποκατάστασης καρδιολογικών ασθενών με προσωπικότητα τύπου D
Τίτλος:A psychotherapeutic rehabilitation program on cardiac patients with type D personality
Κύρια Υπευθυνότητα:Τσιρίκος, Αντώνιος Α.
Επιβλέπων:Σταλίκας, Αναστάσιος Β.
Θέματα:Καρδιά -- Ασθένειες -- Ασθενείς -- Συμβουλευτική των
Ψυχαναλυτική συμβουλευτική
Ομαδική ψυχοθεραπεία
Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Group psychotherapy
Psychoanalytic counseling
Heart -- Diseases -- Patients --Counseling of
Athens Naval Hospital
Keywords:Προσωπικότητα τύπου D, ομαδική ψυχοθεραπεία, θεματική ανάλυση, μετεμφραγματίες
Type D personality, group psychotherapy, thematic analysis, post-myocardial infarction patient
Ημερομηνία Έκδοσης:2018
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η παρούσα διατριβή, επιχείρησε μια ψυχοθεραπευτική παρέμβαση σε μετεμφραγματίες ασθενείς, με Προσωπικότητα Τύπου D, η οποία ορίζεται από την ταυτόχρονη συνύπαρξη των δεικτών της Κοινωνικής Αναστολής και της Αρνητικής Συναισθηματικότητας. Σκοπός της έρευνας ήταν, να μελετηθεί in vivo σε ψυχοθεραπευτική συνθήκη, η χαρακτηριολογική δομή των εν λόγω ασθενών, να ελεγχθεί πιθανή μεταβολή ή τροποποίηση των συστατικών στοιχείων που δομούν την Προσωπικότητα Τύπου D, καθώς επίσης να καταγραφεί η αποτίμηση του όλου εγχειρήματος από την πλευρά των ασθενών. Η έρευνα βασίστηκε σε μια ομαδικού τύπου ψυχοθεραπευτική προσέγγιση, η οποία διεξήχθη σε εξωνοσοκομειακή βάση με εβδομαδιαίες συνεδρίες, για ένα ακαδημαϊκό έτος, και συμμετοχή τριών μελών με Προσωπικότητα Τύπου D. Στην εισαγωγική, μέση και τελική φάση της παρέμβασης δόθηκε προς συμπλήρωση η Κλίμακα DS14. Ως μέθοδος ανάλυσης των ποιοτικών δεδομένων επιλέχθηκε η Θεματική Ανάλυση. Από την ανάλυση του απομαγνητοφωνημένου κειμενικού υλικού, επιλεγμένων συνεδριών, δημιουργήθηκαν 96 κωδικοί, από τους οποίους δομηθήκαν πέντε Θέματα: Διεκδίκηση, Αναγνώριση, Αίσθημα Μοιραίου, Εξάντληση και Θετικώς Σχετίζεσθαι. Παρατηρήθηκε μεταβολή των δεικτών της Προσωπικότητας Τύπου D, και η αποτίμηση της παρέμβασης αξιολογήθηκε θετικά. Η παρούσα έρευνα, αποτελεί μια από τις πρώτες προσπάθειες σύνδεσης μιας αμιγούς ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης, με την Προσωπικότητα Τύπου D. Τα ευρήματα, υποστηρίζουν την ανάγκη υλοποίησης παρεμβάσεων στην συγκεκριμένη υποομάδα ασθενών και τονίζουν ορισμένα χαρακτηριστικά, που οφείλουν οι παρεμβάσεις να έχουν, ώστε να είναι αποτελεσματικές. Η έρευνα υπόκειται σε περιορισμούς, ως προς το μέγεθος του δείγματος και την εξαγωγή συμπερασμάτων, με όρους γενικευσιμότητας των αποτελεσμάτων. Ωστόσο, κρίνεται σκόπιμο βάσει των ευρημάτων της παρούσας διατριβής, να διεξαχθούν περαιτέρω ερευνητικές μελέτες, με στόχο την βελτίωση των παροχών ψυχικής υγείας στην συγκεκριμένη υποομάδα καρδιοπαθών.
Abstract:This study, attempts a psychotherapeutic intervention on post-myocardial infarction patients with Type D Personality, which is defined by the simultaneous presence of indicators of Social Isolation and Negative Affectivity. The aim was to study in vivo, in a psychotherapeutic setting, the personality structure of the patients in question, to inspect possible changes or modification of components that construe Type D Personality and to record the patients’ assessment of the project. The research was conducted on a group psychotherapeutic approach, conducted on an outpatient basis with weekly sessions, for one academic year, and the involvement of three members with Type D Personality. In the introductory, middle and final phase of the intervention, Scale DS14 was distributed and filled out. Thematic Analysis was selected, as a method of analyzing quality data. From the analysis of the transcribed text material, of selected sessions, 96 codes were created, that in turn structure the following five themes: Assertation, Recognition, Inevitability, Exhaustion και Positive Relating. Α change in Type D personality markers was observed, and the assessment of the intervention was positive. This research is one of the first attempts to connect a purely psychotherapeutic approach to Type D personality. The findings support the need to implement interventions in this specific subgroup of patients and highlight some peculiarities that interventions must fulfill, to be effective. The research is subject to limitations regarding sample size and conclusions, in terms of generalizability of results. However, it is appropriate, on the basis of the data of this thesis, to carry out further research studies aimed at improving mental health benefits in this particular subgroup of cardiac patients.
Περιγραφή:Διατριβή (διδακτορική) - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Ψυχολογίας, 2018
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 236-263
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
6DID_TsirikosAn.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο