Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Ψυχολογίας  

Διδακτορικές διατριβές  

 
Τίτλος:Μελέτη της τήρησης των θεραπευτικών οδηγιών για την αρτηριακή υπέρταση
Τίτλος:A study of patients' adherence to hypertension therapy
Κύρια Υπευθυνότητα:Ευσταθίου, Βασιλική Π.
Επιβλέπων:Ποταμιάνος, Γρηγόρης Α.
Θέματα:Υπέρταση -- Ψυχολογικές απόψεις
Υπέρταση -- Θεραπεία -- Ψυχολογικές απόψεις
Hypertension -- Psychological aspects
Hypertension -- Therapy --Psychological aspects
Keywords:Αρτηριακή υπέρταση, αντι-υπερτασική θεραπεία, υγιεινοδιαιτητικές αλλαγές, προσήλωση, συμμόρφωση, Ερμηνευτική Φαινομενολογική Ανάλυση
Arterial hypertension, antihypertensive drugs, lifestyle changes, adherence, compliance, Interpretative Phenomenological Analysis
Ημερομηνία Έκδοσης:2018
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η αρτηριακή υπέρταση είναι ένα από τα πλέον σημαντικά προβλήματα δημόσιας υγείας στις ανεπτυγμένες χώρες, καθώς αποτελεί ένα από τους κυριότερους παράγοντες κινδύνου στεφανιαίας νόσου, εγκεφαλικού επεισοδίου, καρδιακής ανεπάρκειας και νεφρικής ανεπάρκειας. Η ρύθμιση της αρτηριακής υπέρτασης μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση τόσο φαρμακευτικών (αντι-υπερτασική αγωγή), όσο και μη φαρμακευτικών μέσων (υγιεινοδιαιτητικά μέτρα). Ωστόσο, παρά την ύπαρξη μέσων αντιμετώπισης, ένα από τα πλέον συνήθη εμπόδια στον αποτελεσματικό έλεγχο της αρτηριακής πίεσης είναι η απουσία πιστής τήρησης των θεραπευτικών οδηγιών από πλευράς των ασθενών. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η μελέτη του φαινομένου της τήρησης των θεραπευτικών οδηγιών για την αρτηριακή υπέρταση, έτσι όπως το αντιλαμβάνονται, το βιώνουν και το νοηματοδοτούν οι αμιγώς υπερτασικοί ασθενείς. Στην έρευνα συμμετείχαν 17 άτομα με πρωτοπαθή υπέρταση χωρίς σωματική ή ψυχική συννόσηση. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσω ημιδομημένων συνεντεύξεων, ενώ η ανάλυσή τους με βάση τις αρχές της Ερμηνευτικής Φαινομενολογικής Ανάλυσης (Interpretative Phenomenological Analysis- IPA), η οποία κρίθηκε ως η πλέον κατάλληλη, καθώς ενσωματώνει στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη διερεύνηση και κατανόηση των εμπειριών των ασθενών με υπέρταση. Από την ανάλυση των απομαγνητοφωνημένων συνεντεύξεων αναδύθηκαν τρία υπερ-θέματα, τα οποία αποτελούνταν από θέματα και υπο-θέματα. Κατά συνέπεια, τα αποτελέσματα που συζητούνται, υπό το πρίσμα της υπάρχουσας σχετικής βιβλιογραφίας, περιλαμβάνουν τις αιτιακές αποδόσεις της αρτηριακής υπέρτασης από πλευράς των ατόμων με υπέρταση, το σύνθετο πρόβλημα της τήρησης της θεραπείας έτσι όπως το αντιλαμβάνονται και το νοηματοδοτούν οι συμμετέχοντες, καθώς και τη διαπραγμάτευση με τα νέα δεδομένα και τη συνειδητοποίηση χρονιότητας που προκύπτουν από την ανάγκη μακροχρόνιας τήρησης των θεραπευτικών οδηγιών για την αντιμετώπιση της αρτηριακής υπέρτασης. Δεδομένου ότι η επίτευξη της σωστής τήρησης των θεραπευτικών οδηγιών αποτελεί σημαντική πρόκληση για την αντιμετώπιση της υπέρτασης, η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα άτομα νοηματοδοτούν την προσήλωση στη θεραπεία δύναται να συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωσή της και κατ’ επέκταση στην αντιμετώπιση της υπέρτασης.
Abstract:Arterial hypertension, also known as high blood pressure, is a long-term medical condition which usually does not cause symptoms. Hypertension is a major risk for coronary heart disease, stroke, heart failure and renal failure and is associated with increased mortality risk. Adoption of a healthy lifestyle is critical for the prevention of high blood pressure and is an indispensable part of the management of hypertension. Furthermore, a large number of antihypertensive drugs are available for reducing blood pressure. Nevertheless, non adherence to treatment is a crucial barrier to successful blood control. This study examined hypertensive patients’ experiences regarding adherence to doctor’s recommendations for hypertension treatment. Semi structured interviews were conducted with 17 patients diagnosed with essential hypertension without physical or mental comorbidity. Transcripts were analyzed using Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). Three super-ordinate themes arose from the data: i) causal attributions of hypertension, ii) the complex and multifactorial problem of adherence to treatment as perceived by the patients and iii) negotiating the diagnosis and treatment of a chronic health problem. These are discussed in relation to extant literature. Given that adherence to treatment is a major challenge for the management of high blood pressure, understanding how hypertensive patients experience their need for commitment to treatment can be helpful to clinicians.
Περιγραφή:Διατριβή (διδακτορική) - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Ψυχολογίας, 2018
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 170-185
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
6DID_EfstathiouVa.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο