Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Χωρική κατανομή της ολικής παραγωγικότητας στην ελληνική βιομηχανία
Τίτλος:Spatial distribution of the total productivity of the Greek industry
Κύρια Υπευθυνότητα:Καφεντζάκη, Άννα-Μαρία Δ.
Επιβλέπων:Καραγάνης, Αναστάσιος Ν.
Θέματα:
Keywords:Αποδοτικότητα, Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων, Αλγόριθμος LT, Διωνυμική Κατανομή
Efficiency, Data Envelopment Analysis, LT Algorithm, Binomial Distribution
Ημερομηνία Έκδοσης:2014
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η παρούσα εργασία έχει σκοπό τη μέτρηση της αποδοτικότητας επιχειρήσεων της ελληνικής βιομηχανίας και την χωρική τους κατανομή. Ο κλάδος μελέτης που επιλέχθηκε για ανάλυση είναι ο κλάδος του ελαιολάδου. Για τη μέτρηση της αποδοτικότητας εφαρμόσθηκε η Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων (Data Envelopment Analysis) με τη χρήση του λογισμικού Efficiency Measurement System (EMS). Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση της αποδοτικότητας προέρχονται από δεδομένα ισολογισμών επιχειρήσεων που εμπλέκονται στον κλάδο του ελαιολάδου της ICAP Group για τα έτη 2004 έως και 2012. Η μέτρηση πραγματοποιήθηκε με προσανατολισμό στις εισροές (input oriented) σε περιβάλλον μεταβλητών αποδόσεων κλίμακας (VRS). Κατόπιν πολλαπλών δοκιμών για την επιλογή των εισροών και των εκροών στη μέτρηση, λόγω των περιορισμών του λογισμικού στις μηδενικές τιμές δεδομένων αλλά και της επιθυμίας να σχηματισθεί ένα δείγμα ικανοποιητικού μεγέθους, χρησιμοποιήθηκαν οι εισροές (1) σύνολο προσωπικού, (2) κτήρια – εγκαταστάσεις κτηρίων, (3) μηχανολογικός εξοπλισμός και (4) λοιπό ενεργητικό που περιλαμβάνει το άθροισμα των αποθεμάτων, των απαιτήσεων και των διαθέσιμων για κάθε επιχείρηση και η εκροή ετήσιες πωλήσεις (κύκλος εργασιών). Κατόπιν εφαρμόσθηκε η μέθοδος bootstrapping για τις αποδόσεις των επιχειρήσεων του έτους 2012 με σκοπό τον έλεγχο της στατιστικής σημαντικότητας των αποτελεσμάτων που εξήχθησαν από την Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε ο Αλγόριθμος LT που βασίζεται στη δημιουργία ενός τυχαίου δείγματος μέσα από μία επαναλαμβανόμενη δειγματοληψία των αρχικών εκτιμήσεων απόδοσης. Στη μελέτη παρουσιάζονται οι αποδόσεις από την εφαρμογή του αλγορίθμου και η σύγκρισή τους με τις αποδόσεις της DEA για τις 34 επιχειρήσεις του έτους 2012. Η χωρική κατανομή της ολικής παραγωγικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου του ελαιολάδου, αναλύθηκε με τη βοήθεια κατανομών πιθανότητας. Γνωρίζοντας τις αποδόσεις των επιχειρήσεων του έτους 2012, ο χώρος διαμερίστηκε σε τέσσερις περιοχές (Αθήνα, Πελοπόννησος, Κρήτη, Υπόλοιπη Ελλάδα). Δεν επιχειρήθηκε η εφαρμογή της πολυωνυμικής κατανομής, λόγω του μεγάλου αριθμού επαναλήψεων που απαιτεί ο υπολογισμός του συγκεκριμένου δείγματος. Αντί της πολυωνυμικής κατανομής εφαρμόσθηκε η διωνυμική κατανομή για κάθε μία από τις τέσσερις περιοχές για τον έλεγχο ύπαρξης τυχαίου παράγοντα που επηρεάζει την κατανομή των αποδοτικών επιχειρήσεων στο χώρο και για τον υπολογισμό των πιθανοτήτων εμφάνισης αποδοτικών επιχειρήσεων για κάθε δυνατό αριθμό επιχειρήσεων από το σύνολο των αποδοτικών του έτους 2012. Παρουσιάζονται επίσης οι πιθανότητες εμφάνισης περισσότερων αποδοτικών επιχειρήσεων από αυτές που εξήχθησαν ως πλήρως αποδοτικές από την Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων, για κάθε περιοχή για κάθε ένα από τα εξεταζόμενα έτη.
Abstract:This study aims to measure the efficiency of companies from the Greek industry and to study their spatial distribution as well. The chosen sector for the study analysis is the Greek sector of olive oil. In order to measure the efficiency, Data Envelope Analysis was applied using the software Efficiency Measurement System (EMS). The data used for the efficiency measurement are assets and liabilities data collected by ICAP Group from olive oil industries balance sheets for the years 2004 to 2012. The measurement was input oriented in a variable returns to scale environment (VRS). After numerous tests for the selection of inputs and outputs to be used for the measurement - due to software limitations in zero data values and the desire to form a sample of sufficient size as well, the inputs finally used are: (1) staff, (2) buildings - building facilities (3) machinery equipment (4) Other assets, includes the sum of reserves, accounts receivable and disposals. The output used is annual sales (turnovers). After using the EMS software, a bootstrapping method was applied on the industries’ efficiencies for the year 2012 in order to check the statistical significance of the results produced by the Data Envelopment Analysis. Specifically, the Algorithm LT was used based on the creation of a random sample through a repeated sampling of initial performance estimates. The study shows the efficiencies produces by the LT algorithm and also their comparison with the DEA efficiencies for the 34 olive oil industries of the year 2012. The spatial distribution of the total productivity of enterprises of the olive oil industry was analyzed using probability distributions. Having already produced the efficiencies for the industries of the year 2012, the territory was divided into four regions (Athens, Peloponnese, Crete, the Rest of the Greece). First the polynomial division was attempted and was found that this requires a large number of iterations for the calculation of the particular sample. Instead the binomial distribution was applied for each of the four selected regions to screen for random factor affecting the distribution of the total efficient industries in the territory and also to calculate the occurrence probabilities of efficient industries for each possible number of all the efficient olive oil industries of the year 2012. Also produced by the binomial distribution the occurrence probabilities of having more total efficient olive oil companies from those exported by the Data Envelopment Analysis for each of the four regions for each of the studied years.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΠΜΣ "Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη", 2014
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 66-70
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
8PMS_OIK_PER_ANA_KafentzakiAn.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο