Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

View record information

Department of Sociology  

Postgraduate Theses  

 
Τίτλος:H προστασία του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος στη σύγχρονη Ελλάδα
Τίτλος:Protection of the natural and cultural environment in modern Greece
Κύρια Υπευθυνότητα:Μαντέ, Γεωργία Δ.
Επιβλέπων:Λάζος, Γρηγόρης, 1954-
Θέματα:Εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος
Offenses against the environment
Keywords:περιβαλλοντικό έγκλημα, αστικό τοπίο, πράσινη εγκληματολογία, ανθρώπινο συναίσθημα
environmental crime, cityscape, green criminology, human sentiment
Ημερομηνία Έκδοσης:2013
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:H παρούσα βιβλιογραφική εργασία πραγματεύεται ζητήματα της (μη) προστασίας του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος, όπως αναδύονται από την επισκόπηση τοπίων των σύγχρονων ελληνικών πόλεων και της περιφέρειάς τους. Την εργασία υποστηρίζει πλήθος, ειδησεογραφικών στην πλειονότητά τους, πηγών, οι οποίες εντοπίζονται επί το πλείστον στο παράρτημά της, (σε σημεία του οποίου ο αναγνώστης παραπέμπεται κάθε φορά που παρίσταται σχετική ανάγκη κατά το ρου του κειμένου της εργασίας). Οι εν λόγω πηγές επιτρέπουν την παράθεση σωρείας περιβαλλοντικών εγκλημάτων, τελουμένων κυρίως δια της δραστηριότητας του “κτίζειν”, με απότοκο το πλήγμα στη φύση και τον πολιτισμό μας. Στην προσπάθεια εντοπισμού των αιτίων τέλεσης των εξεταζομένων εγκλημάτων στον ελλαδικό χώρο, αναδεικνύονται στο παρόν πόνημα, ως ιδιαίτερα εγκληματογόνες, οι ενέργειες και παραλείψεις του κράτους αλλά και η επιχειρηματική δράση. Τα συμπεράσματα της εργασίας, που σημειωτέoν αποτέλεσαν έκπληξη για την ίδια τη γράφουσα, η οποία δεν ανέμενε, προτού καταπιαστεί με την διερεύνηση των επιμέρους θεμάτων, η εργασία να λάβει την τροπή των ιδεών προς την κατεύθυνση που υπεδείχθη εν τέλει εκ των πραγμάτων, αφορούν πρωτίστως στη νοσηρή οικονομική οργάνωση και την κατ΄ επίφαση δημοκρατία που πρυτανεύουν επί των ημερών μας και που μοιραία άγουν, όπως συμπεραίνεται, στην κακώς νοούμενη εκμετάλλευση του αγαθού “περιβάλλον” και όσων απορρέουν από αυτό. Τέλος, ιδιαίτερη θέση στο παρόν πόνημα, καταλαμβάνουν το ανθρώπινο συναίσθημα, η αισθητική και η συμφιλιωμένη με τη φύση και τον πολιτισμό ηθική, τα οποία ευρύτερα συμπλέκονται με την κοινωνική δικαιοσύνη, ενώ είναι όλα αντικείμενα του δεδηλωμένου ενδιαφέροντος της κριτικής και της πράσινης εγκληματολογίας και εμπίπτουν από καιρό στις προσωπικές πνευματικές ανησυχίες της γράφουσας, η οποία χαροποιήθηκε ιδιαίτερα στην προσπάθειά της να μελετήσει, σε επιστημονικό επίπεδο, τη σημασία τους, την κατάσταση υπό την οποία τελούν στις παρούσες συνθήκες και τους τρόπους ανάδειξής τους σε κοινωνικές προτεραιότητες.
Abstract:This bibliography - based master thesis is related to issues concerning the non protection of the natural and cultural environment, emerging from the study of the contemporary Greek cityscpapes and their periphery. This piece of work is supported by numerous sources, news reports mainly, the major part of which is to be found in the appendix, (at points where, whenever needed, the reader is incited to look at, throughout the main corpus of the text). These sources allow the revelation of an extravagant number of environmental crimes committed mostly by the construction and building activities which impair nature and culture, in reverberation. In the attempt to identify the causes of the crimes in question, which are commited throughout the Greek territory, the actions and omissions of the state and as well as corporate activity, are highlighted, in this essay, as notably criminogenic. The conclusions of this work, which, be noted, were surprising even for the writer herself, who did not expect, before launching on the research of all relevant issues, that her thesis would imply the ideological turn suggested naturally by the course of things, pertain primarily to the morbid economic organization and the sham democracy which prevail in our days and which, as concluded, inevitably lead to the exploitation of the asset “environment” and the goods that derive from it. Lastly, in this master thesis, human sentiment, aesthetics and ethics reconciled with nature and culture, are of special interest, as they all, broadly engage with social justice and as they all fall into the study interest of critical and green criminology and into the longstanding personal concerns of the writer herself as well, who gained great satisfaction in her attempt to study the above, in scientific terms, and particularly their importance, their state of being under present circumstances and the ways to promote them as social priorities.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Κοινωνιολογίας, ΠΜΣ “Η Σύγχρονη Εγκληματικότητα και η Αντιμετώπισή της”, 2013
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 213-249
 
 
Archives to this Item
Archive Type
3PMS_EGL_ManteGe application/pdf
 
FedoraCommons OAI Library - Information Services, Panteion University