Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Έμφυλες και φυλετικές αναπαραστάσεις σωμάτων στον Τύπο.: οι «σεξουαλικές επιθέσεις» στην Κολωνία και η κατασκευή του «προσφυγικού» ως εθνικού κινδύνου
Τίτλος:Gendered and racial representations of bodies in Press: “sexual attacks” in Cologne and the construction of “the refugee issue” as a national risk
Κύρια Υπευθυνότητα:Βαρβέρη, Κυριακή Κ.
Επιβλέπων:Παπαγαρουφάλη, Ελένη
Θέματα:
Keywords:Κολωνία, σεξουαλικές επιθέσεις, μεταδομισμός, συμβάν, προσφυγικό
Cologne, sexual attacks, post-structuralism, event, refugee issue
Ημερομηνία Έκδοσης:2016
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Έμφυλες και φυλετικές αναπαραστάσεις σωμάτων στον Τύπο. Οι «σεξουαλικές επιθέσεις» στην Κολωνία και η κατασκευή του «προσφυγικού» ως εθνικού κινδύνου. Κατά τον εορτασμό της παραμονής της Πρωτοχρονιάς του 2016 στην Κολωνία της Γερμανίας εκατοντάδες άνδρες επιτέθηκαν σε γυναίκες στο κέντρο της πόλης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον Τύπο επρόκειτο για «σεξουαλικές επιθέσεις», και σε πέντε περιπτώσεις για «βιασμούς». Οι άντρες παρουσιάστηκαν να έχουν «Αραβική ή Νοτιοαφρικάνικη εμφάνιση» και «η πλειοψηφία των υπόπτων» να είναι «αιτούντες άσυλο και παράνομοι μετανάστες που ήρθαν πρόσφατα στη Γερμανία». Στα ίδια δημοσιεύματα η δήμαρχος κατηγόρησε τις γυναίκες ότι δεν κράτησαν αποστάσεις ασφαλείας από τα άτομα αυτά εφόσον δεν τα γνώριζαν, και τους πρότεινε συγκεκριμένους κώδικες συμπεριφοράς και ενδυμασίας προς αποφυγή μελλοντικών επιθέσεων. Στην εργασία εστιάζω στον τρόπο που ο δημόσιος έντυπος λόγος διαχειρίστηκε τα ενσώματα υποκείμενα, χρησιμοποιώντας έμφυλα και φυλετικά κριτήρια, επομένως στους τρόπους με τους οποίους ο λόγος διαμορφώνει και (ανα)παράγει κοινωνικοπολιτικά νοήματα, μορφές γνώσης και εξουσίας. Επιχειρώ την ανάλυση δημοσιευμάτων που διέτρεξαν τον ξενόγλωσσο αλλά και τον ελληνικό Τύπο από τις 5 Ιανουαρίου 2016 έως 15 Φεβρουαρίου 2017. Το υλικό μου αντλήθηκε κυρίως από τα ειδησεογραφικά sites New York Times και η Καθημερινή. Επίσης, αναλύω τις οδηγίες για το σεξ, όπως αποτυπώνονται στην επίσημη ιστοσελίδα Zanzu.de, ένα διαδικτυακό εγχειρίδιο της γερμανικής κυβέρνησης που υποδεικνύει στους «πρόσφυγες», με εικόνες και κείμενα, τη «σωστή» («δυτική») σεξουαλικότητα. Για την ανάλυση των πηγών αξιοποιώ τη μεταδομιστική ανάλυση λόγου του Michel Foucault εστιάζοντας στην κριτική ανάλυση λόγου όπως εννοιολογήθηκε από το Norman Fairclough, ανάμεσα σε άλλους φουκωικούς θεωρητικούς. Επικεντρώνομαι στις απεικονίσεις των κυρίαρχων υποκειμένων που διατρέχουν τα δημοσιεύματα, και επιχειρώ να καταδείξω το πώς αποκλείουν ομάδες ανθρώπων, καθιστώντας τες υποτελείς και άνευ σημασίας. Σύμφωνα με τη Judith Butler αυτά τα σώματα περιθωριοποιούνται και αξιολογούνται ως κατώτερα στην ιεραρχική κλίμακα ενώ κάποια άλλα σώματα θεωρούνται «σημαντικά». Από αυτή την κατηγοριοποίηση εξαρτάται η κατασκευή της δημόσιας εικόνας του «παράνομου ξένου» ή του «πρόσφυγα», ως «επικίνδυνου» για τα «σώματα με σημασία». Επίσης, στην παρούσα εργασία, μεθοδολογικά και θεωρητικά, «αξιοποιώ» τη φεμινιστική θεωρία, το ζήτημα της αναστοχαστικότητας στην έρευνα, καθώς και τη θεωρία των διασταυρούμενων ταυτοτήτων, μέσα από το πρίσμα θεωρητικών ερευνητών και ερευνητριών που έχουν επηρεαστεί από τη φουκωϊκή προσέγγιση ανάλυσης. Τέλος, υιοθετώ μεταδομιστικές θέσεις θεωρητικών για την έννοια «συμβάν» για να ερμηνεύσω τα όσα συνέβησαν (ή δεν συνέβησαν) την παραμονή πρωτοχρονιάς του 2016 στην Κολωνία.
Abstract:Gendered and racial representations of bodies in Press. “Sexual attacks” in Cologne and the construction of “the refugee issue” as a national risk. At the 2016 celebration of New Year's Eve in Cologne, hundreds of men attacked women in the center of the city. According to press reports, these attacks were classified as “sexual assaults” and “rapes” in five cases. Men appeared to have “Arabic or South African looks” and “the majority of suspects” were “asylum seekers and illegal immigrants who came to Germany recently”. In the same publications, the mayor of Cologne accused women of not keeping safety distances from these people that they did not know, and proposed specific codes of conduct and clothing in order to avoid future attacks. In this paper, I focus on how the press handled embodied subjects – using gendered and racial criteria –and on the ways in which discourse shapes and (re)generates socio-political meanings, forms of knowledge and power. I analyze publications that circulated both in the international and Greek press from January 5th 2016 to February 15th 2017. My material was mainly drawn from news sites of the New York Times and Kathimerini. I also analyze the instructions on sex behavior written on the official Zanzu.de website, a German government web-based guide that aims to ‘educate’ refugees on the ‘proper’ (‘western’) sexuality model through text and illustrations. In my analysis of the sources, I use Michel Foucault’s post-structural discourse analysis through specifically focusing on critical discourse analysis as it was conceived by Norman Fairclough, among other foucauldian theorists. I concentrate on depictions of predominant subjects as promoted by the press, and I try to demonstrate how these depictions exclude whole groups of people, producing them as subordinate and insignificant. According to Judith Butler, some bodies are marginalized and evaluated as inferior to the hierarchical scale while others are considered ‘significant’. Such a categorization constructs the ‘illegal foreigner’ or ‘refugee’ as ‘dangerous’ for ‘bodies that matter’.. In the present paper, methodologically and theoretically, I refer to issues such as reflexivity in research, as well as the theory of intersectionality, through the prism of feminist researchers who have been influenced by the foucauldian approach to analysis. Finally, I adopt post-structural positions of theorists on the concept of ‘event’ to interpret what happened (or did not happen) in New Year’s Eve in 2016 in Cologne.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, ΔΠΜΣ Φύλο, Koινωνία, Πολιτική, 2017
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 65-70
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
53PMS_FYL_KOI_POL_VarveriKy.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο