Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Η μικρομυθοπλασία (microfiction, flash fiction, minificción) ως πολιτισμικό φαινόμενο : μελέτη για ένα νέο διεθνές κι εθνικό είδος λόγου
Τίτλος:Micromythoplasia (microfiction, flash fiction, minificción) as a cultural phenomenon : a study of a new international and national discourse genre
Κύρια Υπευθυνότητα:Χριστοδούλου, Δήμητρα Ι.
Επιβλέπων:Κακαβούλια, Μαρία, 1956-
Θέματα:Διήγημα
Short story
Keywords:Μινιμαλιστική γραφή, αφηγηματική οικονομία, δημιουργική γραφή, λογοτεχνικός υβριδισμός, κείμενο - παιχνίδι, αλλαγή στη σκέψη, σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία, αφηγηματική στροφή
Literary minimalism, narrative economy, creative writing, literature hybridism, text as game, palm of the hand stories, smoke long fiction, change in thought, contemporary Greek literature, narrative turn
Ημερομηνία Έκδοσης:2013
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η παρούσα πρωτότυπη μελέτη για τα ελληνικά δεδομένα επιχειρεί να αναδείξει τις πτυχές ενός πολιτισμικού φαινομένου με τη μορφή ενός νέου διεθνούς κι εθνικού είδους λόγου, που εμφανίζεται στο πεδίο της σύγχρονης λογοτεχνίας με επικρατέστερους διεθνώς τους όρους microfiction, flash fiction, minificción και του οποίου κύρια συστατικά είναι η αφήγηση και η μυθοπλασία και κύρια ζητούμενα η ορθοέπεια και η συντομία. Στο παρόν εγχείρημα, παρουσιάζεται η διεθνής επιστημονική πολυφωνία για την περίπλοκη φύση του και τεκμηριώνονται η επιλογή του ελληνικού όρου «μικρομυθοπλασία» και η διαπίστωση ότι πρόκειται για ένα νέο είδος λόγου που αποτελεί ταυτόχρονα δίκτυο και μέσο δικτύωσης στο βαθμό που τελευταία επιδιώκεται συστηματικά η επιστημονική και κοινωνική του υπόσταση, εμπλέκοντας στη διατύπωση των σχετικών προβληματισμών την αφηγηματική, λογοτεχνική και κοινωνιολογική κριτική. Επ’ αυτού, μελετώνται οι παράμετροι που το καθιστούν νεοφανές είδος και σηματοδοτούν αλλαγή στη σκέψη, είτε μέσω προγραμμάτων Δημιουργικής Γραφής, είτε μέσω προσωπικής αναζήτησης και μινιμαλιστικής έκφρασης. Περαιτέρω, επιχειρείται η τεκμηρίωση της υβριδικής φύσης του, η συγκριτική ιστορική προσέγγιση με άλλα ταξινομημένα είδη (παραβολή, επίγραμμα, χαϊκού, μύθο, παραμύθι, διήγημα) και χαρτογραφείται ένα πανόραμα της διεθνούς λογοτεχνικής παραγωγής με ενδεικτικούς γεωγραφικούς πυρήνες, κύριους προδρόμους (Kafka, Poe, Chekhov, Monterroso, Torri, Borges, Cortázar, Hemingway, Carver, Kawabata, Walser) και σύγχρονους εκπροσώπους (L. Davis, J. Kincaid, J.C.Oates, J. Young, B. Butler, S. Jones, K. Chinquee, D. Galef, A. M.Shua, A. Neuman, L. F. Lomelí, A. Epstein, H. Bustani, E. Keret, L. Jobson, B. Yourgrau, T. Gersão, S. Petter, N. Nadjarian, κ.α.) Παράλληλα, επιχειρείται μία ανίχνευση φωνών σύγχρονων Ελλήνων συγγραφέων (Δαγδελένης, Ζατέλη, Καλοκύρης, Κυριακίδης, Νικολαϊδου, Παλαβός, Παναγιωτόπουλος, Πέγκα, Σωτηροπούλου, Τσολακούδη, Φάις) που παρουσιάζουν συναφή ειδολογικά χαρακτηριστικά με το νέο είδος που προσιδιάζει σε έναν κόσμο μέσα σε μία φράση, ή μέσα σε ένα ιδιαίτερα σύντομο λογοτεχνικό κείμενο. Η ανίχνευση αυτή επιχειρείται μέσω μιας επιλεκτικής ανθολόγησης σύντομων κειμένων των παραπάνω, αλλά και τρία πρωτότυπα κείμενα (Ζατέλη και Παναγιωτόπουλος), το σύνολο των οποίων συναπαρτίζουν το Παράρτημα Μελέτης. Στο πλαίσιο της μελέτης της ελληνικής περίπτωσης και του ελέγχου τυχόν ρήξεων των παραδοσιακών αφηγηματικών δομών επιχειρείται αφηγηματική ανάλυση της κατηγορίας της φωνής με μεθοδολογικά εργαλεία του G.Genette.
Abstract:This original work, as far as the Greek research is concerned, attempts to mark out the aspects of a cultural phenomenon which has the form of a new international and national discourse genre, which in the field of contemporary literature is widely known as microfiction, flash fiction, and minificción. It’s mainly consisted of narrative and fictional elements and aims to brevity, narrative economy and clarity, thus it remains deeply complicated. Here are presented, the international debate about a commonly accepted term, its origins, the typological and methodological inadequacies of classical narratological schemes in order to classify and thoroughly investigate it as a narrative fiction literature genre, and the choice of the Greek term “micromythoplasia”, which seems to combine the characteristics of its narrative quantity and quality. It is repeatedly confirmed throughout this work that this new genre is a kind of a specific lingual network by itself, and functions as such, while it creates lingual kernels around the world at the same time. Accordingly, here are examined the international scientific attempts to capture its complicated nature, either by specialized conferences or Creative Writing Programs, as well as the social aspects of the phenomenon worldwide and it is clearly asserted that its study requires a multidisciplinary approach: narratology, literature and sociology. Furthermore, due to its hybridism and its qualitative tendency -as it seems - to move on the edge between other traditional literature genres, a comparative approach towards parable, epigram, haiku, fable, fairy tale is attempted. At the same time the work of the mostly referred to as main ancestors is examined (Kafka, Poe, Chekhov, Monterroso, Torri, Borges, Cortázar, Hemingway, Carver, Kawabata, Walser), which is followed by a worldwide panoramic view of contemporary representatives of the new genre (L. Davis, J. Kincaid, J.C. Oates, J. Young, B. Butler, S. Jones, K. Chinquee, D. Galef, A. M. Shua, A. Neuman, L. F. Lomelí, A. Epstein, H. Bustani, E. Keret, L. Jobson, B. Yourgrau, T. Gersão, S. Petter, N. Nadjarian, etc). Finally, it is attempted to study the case of some of the most distinguished contemporary Greek writers from different fields, from poetry to theatre, while they commonly share the inquiry of narrative economy, brevity and clarity and their works seem to attract similar critical attention to the contemporary representatives of microfiction worldwide. The selected minimalistic works of S. Dagdelenis, Z. Zateli, D. Kalokyris, A. Kyriakides, S. Nikolaidou, G. Palavos, N. Panayotopoulos, E. Penga, E. Sotiropoulos, M. Tsolakoudi and M. Fais) are thoroughly examined with methodological tools of G. Genette and they are anthologized in the annex of this work, with the exceptional luck of one original work of Z. Zateli and two of N. Panayotopoulos.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, ΠΜΣ "Πολιτιστική Διαχείριση", 2013
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 149-165
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
41PMS_POL_DIA_ChristodoulouDi application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο