Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Ψυχολογίας  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:H διαχείριση των συγκρούσεων στη σχολική μονάδα στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ανάμεσα σε αναπληρωτές και μόνιμους εκπαιδευτικούς
Τίτλος:The management of conflicts in the school unit in Secondary education between substitute and permanent teachers
Κύρια Υπευθυνότητα:Γιαννακοπούλου, Ευτυχία Κ.
Επιβλέπων:Προδρομίτης, Γεράσιμος
Θέματα:
Keywords:Σχολική μονάδα, αναπληρωτές, μόνιμοι, διαχείριση συγκρούσεων,κοινωνική ταυτότητα, διομαδικές συγκρούσεις, κοινωνική ταυτότητα
School unit, substitutes, permanent, conflict management, social identity, intergroup conflicts, social identity
Ημερομηνία Έκδοσης:2023
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η παρούσα μελέτη στοχεύει στην διερεύνηση των φαινομένων των συγκρούσεων στην σχολική μονάδα και ειδικότερα σε εκπαιδευτικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στην ανεύρεση πιθανών συσχετισμών των συγκρουσιακών καταστάσεων , των εκπαιδευτικών που έλαβαν μέρος στην έρευνα και συγκεκριμένα βασισμένοι στην σχέση εργασίας που κατέχουν ( αναπληρωτές – μόνιμοι ) . Το θέμα της παρούσας ερευνητικής εργασίας προσεγγίζεται από την οπτική της Κοινωνικής Ψυχολογίας, μέσα από την αλληλεπίδραση ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων σε συσχέτιση με την θεωρία της κοινωνικής ταυτότητας (Tajfel and Turner, 1979) .Ο σχεδιασμός της έρευνας είναι ποσοτικός, συσχετιστικός με τυχαία δειγματοληψία (Αθανασίου, 2007). Το δείγμα αποτελείται από 205 εκπαιδευτικούς σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρίς γεωγραφικό περιορισμό . Η έρευνα διενεργήθηκε σε τυχαία σχολεία της Ελλάδας . Η συγκεκριμένη έρευνα θα βοηθήσει την εκπαιδευτική κοινότητα αφού αφενός θα μπορέσει να διαφωτίσει τους εκπαιδευτικούς για την κατάσταση που μπορεί να συναντήσουν στην πράξη αναφορικά με τις ενδεχόμενες συγκρούσεις στον εκπαιδευτικό οργανισμό και αφετέρου θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί στο σχεδιασμό της εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής μιας σχολικής μονάδας και στον τρόπο που μπορεί να διευθετηθούν στο μέλλον δίνοντας έμφαση στην ιδιότητα τους . Ως προς τα συμπεράσματα από την έρευνα σημειώνουμε ότι έχει προκύψει η αδυναμία των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων να καθορίσουν, να ιεραρχήσουν και να ερμηνεύσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ως προς τη διαχείριση των συγκρούσεων στη σχολική μονάδα. Οι εκπαιδευτικοί, δηλώνουν ότι οι αιτίες που θεωρούν ότι είναι περισσότερο σημαντικές για τη δημιουργία συγκρούσεων μεταξύ τους στο χώρο της εργασίας τους είναι αρχικά ο ασαφής καθορισμός καθηκόντων, η κατανομή των τάξεων, οι συγκρουόμενοι στόχοι μεταξύ των μελών, η άνιση κατανομή αρμοδιοτήτων, ο τρόπος διοίκησης του σχολείου, οι περιορισμένοι πόροι σε υλικό και ανθρώπινο δυναμικό και η διαφορετικότητα των αξιών, των αντιλήψεων και κουλτούρας, το νέο προσοντολόγιο , η ηλικία . Τέλος , ο τρόπος που επιλέγουν να διαχειριστούν τις συγκρούσεις είναι υπό εξέταση πεδίο της έρευνας , καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι οι εκπαιδευτικοί προτιμούν να επιλέγουν τεχνικές όπως η αποφυγή για να αποσιωπούν την σύγκρουση , να μην δίνουν συνέχεια , χωρίς ωστόσο να δίνεται οριστική λύση στη σύγκρουση με αυτόν τον τρόπο.
Abstract:The present study aims to investigate the phenomena of conflicts in the school unit and in particular in educational units of Secondary Education and to find possible correlations of the conflict situations, of the teachers who took part in the research and specifically based on the working relationship they have (substitute – permanent) . The subject of this research paper is approached from the perspective of Social Psychology, through the interaction of psychological and social factors in relation to the theory of social identity (Tajfel and Turner, 1979). The design of the research is quantitative, correlational with random sampling ( Athanasiou, 2007). The sample consists of 205 teachers of Secondary Education units without geographical limitation. The research was carried out in random schools in Greece. This research will help the educational community since on the one hand it will be able to enlighten teachers about the situation they may encounter in practice regarding potential conflicts in the educational organization and on the other hand it will be able to be used in the design of the internal educational policy of a school unit and in the way they can be settled in the future emphasizing their status. Regarding the conclusions from the research, we note that the inability of the teachers of the school units to define, prioritize and interpret the problems they face in terms of conflict management in the school unit has arisen. The teachers state that the causes they consider to be more important for the creation of conflicts between them in their workplace are initially the unclear definition of tasks, the distribution of classes, the conflicting goals between members, the unequal distribution of responsibilities, the way management of the school, the limited resources in material and human resources and the diversity of values, perceptions and culture, the new qualifications, the age. Finally, the way they choose to manage conflicts is under examination in the field of research, concluding that teachers prefer to choose techniques such as avoidance to silence the conflict, not to continue, without however giving a definitive solution to the conflict with this way
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Ψυχολογίας, ΠΜΣ "Κοινωνική Ψυχολογία των Συγκρούσεων", 2023
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 71-75
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
6PMS_GiannakopoulouEf_0621M007.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο