Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Τρισδιάστατη μοντελοποίηση ακίνητης περιουσίας με τη χρήση drone
Τίτλος:3D modeling of real estate property with the use of drones
Κύρια Υπευθυνότητα:Καραούλης, Φώτιος-Λάζαρος Η.
Επιβλέπων:Μιμής, Άγγελος
Θέματα:
Keywords:Τρισδιάστατη μοντελοποίηση, οπτικοποίηση ακίνητης περιουσίας, ανοικοδόμηση, ζημιές, πυρκαγιά, καταστροφή, εκτήμηση, ακίνητο, οικόπεδο, λογισμικό
Drones, real estate, 3d modeling visualization fire value property management 3D fly pictures video 4k UAV printer building restoration
Ημερομηνία Έκδοσης:2019
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η μελέτη της τρισδιάστατης απεικόνισης και της 3d μοντελοποίησης είναι ένα κομμάτι μιας εκσυγχρονισμένης έρευνας με μεγάλη εξελικτική πορεία ειδικά στον τομέα της χαρτογράφησης και οπτικοποίησης της ακίνητης περιουσίας που είναι και το κομμάτι που θα σταθεί η παρούσα εργασία και θα μελετήσει τη προσπάθεια της τρισδιάστατης μοντελοποίησης σε ένα ακίνητο, που έχει πληγεί από καταστροφική πυρκαγιά. Το μοντέλο της παρούσας εργασίας θα βασιστεί σε ένα οικόπεδο στην περιοχή της Ραφήνας και του Ματιού του νομού Αττικής, το οποίο μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2018, υπέστη πληθώρα ζημιών και χρίζει αποκατάστασης έτσι ώστε να μπορέσει ξανά να καταστεί κατοικήσιμο. Το πλάνο που ακολουθήθηκε αρχικά για να γίνει εφικτή η παρούσα εργασία ήταν η συλλογή δεδομένων, στην συγκεκριμένη περίπτωση, φωτογραφιών και βίντεο uhd(4K) ανάλυσης που συλλέχθηκαν με πτήση drone της dji mavic 2 zoom πάνω και περιμετρικά από το οικόπεδο που είχε πληγεί από τη φωτιά. Η συλλογή των δεδομένων έγινε τρείς συνολικά φορές, διαφορετικές ημέρες με παρόμοιες καιρικές συνθήκες και ίδιες ώρες έτσι ώστε η φωτεινότητα και ο ήλιος να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο όπως και οι σκιές πάνω στο οικόπεδο. Σε δεύτερο στάδιο έρευνας και εφόσον υπήρχαν δεδομένα προς επεξεργασία, ακολούθησε η διαχείριση αυτών και η επιλογή των φωτογραφιών υψηλής ανάλυσης για την εισαγωγή τους στα προγράμματα τρισδιάστατης μοντελοποίησης. Η πρώτη προσπάθεια επεξεργασίας αυτών έγινε σε ελεύθερο λογισμικό χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα visual SFM και το Meshlab. Πάνω σε αυτά τα προγράμματα έγινε όλη η επεξεργασία και η προσπάθεια στο να φτιαχτεί ένα 3d τρισδιάστατο μοντέλο με βάση αποκλειστικά το ελεύθερο λογισμικό. Η δεύτερη προσπάθεια δημιουργίας του τρισδιάστατου μοντέλου του ακινήτου έγινε με το εμπορικό πρόγραμμα Agisoft Metashape. Μετά το πέρας της δημιουργίας των μοντέλων θα γίνει ο σχολιασμός για τα προβλήματα που παρουσιάζονται στο να υπάρξει το επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή ένα μοντέλο προς χρήση με τη βέλτιστη οπτικοποίηση και ικανότητα προβολής της λεπτομέρειας των ζημιών της καταστροφικής πυρκαγιάς, με κύριο στόχο και σκοπό ένα μοντέλο το οποίο στην πορεία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από έναν αρχιτέκτονα και μηχανικό με για την ανοικοδόμηση αυτού και τη δημιουργία σχεδίου και πλάνου ανακατασκευής. Η σύγκριση των δυο μοντέλων αποσκοπεί στο να προσδιορίσει ποιο από τα δυο λογισμικά μπορεί να αποδώσει το καλύτερο μοντέλο με βάση τα υπάρχον πλάνα και έχοντας υπόψη όλες τις οπτικές δυσκολίες του χώρου λόγω της πυρκαγιάς. Επίσης αναφέρει τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να γίνει εφικτό το καλύτερο οπτικό αποτέλεσμα του τρισδιάστατου μοντέλου, γίνονται προτάσεις για λύσεις και αναφέρει τις χρήσεις και τη λειτουργία του ακόμη και ως μακέτα η οποία μπορεί να δημιουργηθεί μέσω ενός 3d εκτυπωτή. Η συγκεκριμένη εργασία έχει ως σκοπό να προσδιορίσει νέες οπτικές μεθόδους, καινοτόμες και εκσυγχρονισμένες για οπτικοποίηση ακίνητης περιουσίας. Μπορεί να προτείνει προγράμματα για τρισδιάστατη επεξεργασία να παραθέσει ακόμη και εντολές διαχείρισης των προγραμμάτων αυτών. Είναι ένα βήμα που μελλοντικά θα γίνει απαραίτητο, όπως και η χρήση των drone UAV στην χαρτογραφία θα γίνει κάτι μόνιμο και βρίσκεται ακόμα σε πρώιμα στάδια, καθώς υπάρχει μεγάλο περιθώριο για βελτίωση του λογισμικού και του υλικού αλλά και σε επίπεδο αυτοματοποίησης των εντολών διαχείρισης των προγραμμάτων, των λειτουργιών των drone αλλά και εν τέλει μιας αυτοματοποιημένης πτήσης που θα πράττει όλες αυτές τις απαραίτητες ενέργειες του 3d modeling άμεσα, με προϋπόθεση μόνο το σχεδιασμό πλάνου πτήσης. Αυτές είναι οι βασικές τεχνικές και η περιγραφή της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε για να γίνει εφικτή η παρούσα εργασία. Έχοντας ως στόχο την τρισδιάστατη απεικόνιση τα βήματα είναι μετρημένα και συγκεκριμένα. Η ακολουθία τους έγινε μεθοδικά χωρίς κενά και αλλαγή βημάτων και τα αποτελέσματα έγιναν με βάση τη βέλτιστη διαχείριση των δεδομένων και το καλύτερο εφικτό αποτέλεσμα με αυτή την παροχή υπηρεσιών υλικού και λογισμικού αλλά και φωτογραφιών με βάση τη δυσκολία της οπτικοποίησης του οικοπέδου και του ακινήτου λόγω της θέσης του, των καιρικών συνθηκών και της υπάρχουσας κατάστασης στην οποία βρισκόταν.
Abstract:This study of 3D illustration and modelling, is part of a contemporary research in the field of mapping and 3D visualisation of real estate, by drone technology, which has been the subject of technological advancement. This paper aims to study the application of 3D modelling technology and drone videography, focusing on a property which was damaged by a dire fire. The model of the present work will be based on a plot of land in the area of Rafina and Mati on the prefecture of Attica, which after the devastating fire of 2018, suffered damage and consequentially is in need of restoration in order to become habitable. The initial plan to be followed in order for this to be achieved, was the collection of data, which in this case included images and video in 4K analysis, was achieved and collected by using the DJI Mavic 2 Zoom Drone by flight over and around the property in question. Data collection took place on three separate days, with similar weather conditions and on similar times, so that the brightness was at the same level in order for the model not to be affected by different shadows. In the second stage of the research and given the data to be processed, the management and selection of the photographs which were taken in high resolution for their introduction to the three-dimensional modelling programmes was followed. The first attempt to process the photographs was made using visualSFM and Meshlab. These programmes which were used in order to create a 3D model were acquired online for free. The second attempt to create the three-dimensional model of the property was done with the software of Agisoft Metashape, which was purchased and provided different tools in the creation of a 3D model to the user. At the end of the illustration of the model, annotation will be made for the problems presented in order to achieve the desired result, in order to create a model for use with the optimal visualization and ability to project the detail of the damages of the destructive fire, which the main aim and purpose of a model which could be later used by an architect and an engineer in order to use it as a plan when rebuilding or reconstruction of the building would take place. The comparison of the two models aims to determine which of the two pieces of software is to be preferred on the basis of accurately depicting existing plans and taking into account all the visual difficulties of the space which was altered by the fire. It also takes into consideration the ways which the best visual result of a 3D model can be achieved, and different purposes and solutions on problems which can incur, as well as reports a possible physical maquette which could be possible with the use of a 3D printer. This particular project aims to identify new visual methods, innovative and contemporary, in order to achieve the electronic visualisation of real estate. It may also suggest programmes for three-dimensional processing which allow the user to list commands and apply directly on the property in question. It is a function that will become a necessity in the future, as the use of drone UAV in mapping will become something of everyday use. Although at the moment it is in an early stage and there is room for improvement for both software and hardware, as well as for the automation of programme management commands, there are suggestions that with only a flight plan, drones will be able to fly autonomously and execute all the necessary actions needed for a 3D model to be achieved. These are the basic techniques and description of the methodology followed to make this work possible. With the aim of 3D imagery, steps are measured and specific. The progression made when aiming for the 3D illustration was achieved methodically without altering or breaking the sequence followed on each attempt and the results were based on optimal data management. The result of this illustration under the hardware and software used, as well as the photographs which were taken, is achieved under the consideration of the difficulties faced when illustrating and depicting the plot of land, due to its location, weather conditions and overall state due to the physical state it was in.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, 2019
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 46-47
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
PMS_KaraoulisFo.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο