Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Ο ρόλος των πολιτιστικών προγραμμάτων των μουσείων στην ενσωμάτωση των προσφύγων: αναζητώντας καλές πρακτικές
Τίτλος:The role of museum cultural programs in the integration of refugees: looking for good practices
Κύρια Υπευθυνότητα:Ντρέγκα, Ρωμαλέα Ν.
Επιβλέπων:Γκαζή, Ανδρομάχη
Θέματα:
Keywords:Πρόσφυγες, μετανάστες, ενσωμάτωση, μουσεία, κοινωνικός ρόλος μουσείων
Refugees, migrants, integration, museums, social role of museums
Ημερομηνία Έκδοσης:2019
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Οι βίαιες συγκρούσεις και οι κοινωνικές αναταραχές στη Μέση Ανατολή, την Κεντρική Ασία και την Αφρική έχουν οδηγήσει σε αυξημένες ροές ανθρώπων προς την Ευρώπη από το 2011. Το πολυδιάστατο ζήτημα της προσφυγικής κρίσης χρειάζεται να αντιμετωπιστεί ολιστικά με έμφαση στην αποτελεσματική και ουσιαστική ενσωμάτωση των προσφύγων στις δυτικές κοινωνίες. Η νέα κοινωνική πραγματικότητα απαιτεί αφενός την ενδυνάμωση των ευάλωτων αυτών ομάδων αφετέρου την ευαισθητοποίηση των πολιτών αποβλέποντας στη δημιουργία συνεκτικών κοινωνιών. Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η διερεύνηση του ρόλου που δύναται να διαδραματίσει το σύγχρονο μουσείο στην ενσωμάτωση των νεοεισερχόμενων προσφύγων στην κοινωνία υποδοχής σε θεωρητικό αλλά και πρακτικό επίπεδο. Καθώς δε, σημαντικό εργαλείο στην επίτευξη του ως άνω στόχου αποδεικνύονται τα πολιτιστικά προγράμματα για τους πρόσφυγες, επιχειρείται η χαρτογράφηση παραδειγμάτων καλής πρακτικής και η μελέτη επιλεγμένων δράσεων σε κράτη της Ευρώπης, με ειδικότερη έμφαση στην Ελλάδα και τη Γερμανία ως κατεξοχήν χωρών υποδοχής και προορισμού προσφύγων αντίστοιχα. Η έρευνα στηρίχθηκε σε βιβλιογραφική επισκόπηση καθώς επίσης και στην εμπειρική μελέτη περίπτωσης του προγράμματος “Multaka: Museum as Meeting Point” στο Βερολίνο. Από τις επιμέρους προσεγγίσεις, διαφάνηκαν τα πολλαπλά οφέλη από τη συμμετοχή των προσφύγων σε προγράμματα τέχνης, με κυριότερα αφενός την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, τον περιορισμό των στερεοτύπων και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, αφετέρου τη βελτίωση της ψυχικής υγείας και της ευημερίας των προσφύγων, την κοινωνική δικτύωσή τους, αλλά και την ανάπτυξη προσωπικών ικανοτήτων όπως η βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων τους. Σκοπός της παρούσας εργασίας και προσδοκώμενο αποτέλεσμα της ειδικότερης εστίασης στη χαρτογράφηση καλών πρακτικών είναι ο εντοπισμός των ειδικότερων παραγόντων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη αποτελεσματικών πολιτιστικών δράσεων με πρόσφυγες, καθώς και των προκλήσεων που συνεπάγονται αυτές, έτσι ώστε να λειτουργήσει η έρευνα ως εργαλείο για τους επαγγελματίες και τους ενδιαφερόμενους φορείς που δραστηριοποιούνται στο πεδίο.
Abstract:Violent conflicts and social unrest in the Middle East, Central Asia and Africa have led to increased flows of people arriving to Europe since 2011. The multidimensional issue of the refugee crisis needs to be tackled holistically, focusing on the effective integration of refugees into western societies. This new social reality requires, on the one hand, the empowerment of these vulnerable groups, on the other hand, the sensitization of citizens with the aim of creating cohesive societies. This dissertation attempts to explore the role that the modern museum can play towards the integration of the newcomer refugees into the host society on both theoretical and practical level. Considering, also, that cultural programs for refugees are an important tool in achieving this goal, it is attempted to map examples of good practice and study selected actions in European countries, with particular emphasis on Greece and Germany as they are main countries of host and destination respectively. The research was based on bibliographic overview as well as the case study of the project “Multaka: Museum as Meeting Point program in Berlin”. From the different approaches, the multiple benefits of participation of refugees in art programs emerged, mainly strengthening social cohesion, reducing stereotypes and raising public awareness, as well as improving the mental health and well-being of refugees, their social networking, but also the development of personal skills such as improving their language skills. The purpose of this paper and the expected outcome of focusing on good practice mapping is to identify the specific factors contributing to the development of effective cultural activities for refugees and the challenges involved in order for the research to be used as a tool for professionals and stakeholders involved in the field.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, ΠΜΣ, κατεύθυνση Πολιτιστική Διαχείριση, 2019
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 78-89
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
41PMS_POL_DIA_NtregkaRo.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο