Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Η διοικητική οργάνωση του κράτους. Ειδικότερες ρυθμίσεις περί τοπικής αυτοδιοίκησης περιόδου 2008-2018 : μια κριτική προσέγγιση
Τίτλος:Η διοικητική οργάνωση του κράτους. Ειδικότερες ρυθμίσεις περί τοπικής αυτοδιοίκησης περιόδου 2008-2018 : μια κριτική προσέγγιση
Κύρια Υπευθυνότητα:Σιασιάκου, Βασιλική Α.
Επιβλέπων:Δεληθέου, Βασιλική Δ.
Θέματα:
Keywords:Τοπική Αυτοδιοίκηση, Καλλικράτης,Κλεισθένης, Δημόσια Διοικηση, περιφερειακός προγραμματισμός, ρυθμίσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Local Government, Kallikratis, Kleisthenis, Public Administration, Regional Planning, Local Government Regulations
Ημερομηνία Έκδοσης:2019
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Στην Ελλάδα η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει υποστεί αλλεπάλληλα νομοθετήματα, τα οποία κάθε φορά άλλαζαν ριζικά τους κανόνες λειτουργίας της. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση των ειδικών ρυθμίσεων για την Τ.Α την περίοδο 2008-2018 και η αξιολόγησή τους. Στο πρώτο κεφάλαιο θα παρουσιασθεί το θεωρητικό υπόβαθρο που αφορά την έννοια και τις κατηγοριοποιήσεις της Δημόσιας Διοίκησης. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα παρουσιασθούν οι πιο πρόσφατες συνταγματικές ρυθμίσεις, το συνταγματικό πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως αυτό προσδιορίζεται κυρίως από το άρθρο 102 Σ., ώστε να κατανοηθεί τα βασικό πλαίσιο το οποίο διαμορφώνει την κατάσταση σε δομές και λειτουργίες των ΟΤΑ σήμερα. Στο τρίτο κεφάλαιο θα γίνει μια ιστορική αναδρομή του νομικού πλαισίου που διέπει την Τ.Α ώστε να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση των κομβικών ζητημάτων και αντίθετων επιδιώξεων που εμπεριέχονται μέσα στην λειτουργία των ΟΤΑ. Στο τέταρτο κεφάλαιο θα μελετηθεί το ισχύον νομικό πλαίσιο με τον Κλεισθένη Ι και κυρίως τον Καλλικράτη ,ο οποίος άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο ήταν διοικητικά οργανωμένη η χώρα. Συγκεκριμένα όταν 2011 τέθηκε σε εφαρμογή η νέα θεσμική αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης, γνωστή με το όνομα «Καλλικράτης» (Ν. 3852/2010, ΦΕΚ Α’ 87/07-06-10), τέθηκε και ένας νέος, συνολικός ανασχεδιασμός των επιπέδων διακυβέρνησης, σύμφωνα με τον οποίο ενισχύονται οι δήμοι, καταργούνται οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και συγκροτούνται οι περιφέρειες και οι αποκεντρωμένες διοικήσεις, θέτει εκ των πραγμάτων το ζήτημα της νέας κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ των επιπέδων διοίκησης και αυτοδιοίκησης. Στο πέμπτο κεφάλαιο θα αναλυθούν τα κύρια χαρακτηριστικά της Τ.Α στην Ελλάδα, οι βαθμοί, τα όργανα, η λειτουργία τους και η αποστολή τους και θα επιχειρηθεί η σύνδεση της υφιστάμενης κατάστασης των ΟΤΑ με την Ε.Ε και τον αναπτυξιακό προγραμματισμό της, ως μια πάγια μακροχρόνια στρατηγική αναπτυξιακού προγραμματισμού του ελληνικού κράτους. Στο έκτο κεφάλαιο θα επιχειρηθεί η αξιολόγηση των ευρημάτων που αναπτύχθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια και η εξαγωγή συμπερασμάτων δια μέσω του εντοπισμού και της ανάδειξης των επιπτώσεων της οργανωτικής αναδιάρθρωσης των ΟΤΑ και της παρουσίασης των αμφιλεγόμενων αρμοδιοτήτων που μεταφέρθηκαν σε αυτούς. Στο τέλος υπάρχει ένα έβδομο κεφάλαιο το οποίο αναλύει την ιστορική και υφιστάμενη κατάσταση της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Γαλλία, την Ιταλία και την Γερμανία σκοπός του οποίου είναι η εύρεση αποκλίσεων και συγκλίσεων εντός ευρωπαϊκού χώρου στην φιλοσοφία της δημόσιας διοίκησης, την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και την αναπτυξιακή στρατηγική εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Abstract:In Greece, the Local Government has been subjected to successive legislative acts, which every time radically changed its rules of operation. The purpose of this paper is to present the special arrangements for Local Goverment for the period 2008-2018 and their evaluation.The first chapter will present the theoretical background regarding the concept and categorizations of the Public Administration. The second chapter will present the most recent constitutional arrangements, the constitutional framework of local government, in order to understand the basic framework that shapes the situation in structures and functions of Local Authorities today.In the third chapter there will be a historical review of the legal framework that governs Local Goverments in order to help to better understand the key issues and opposing goals that are included in the functioning of the Local Authorities.In the fourth chapter, the current legal framework will be studied with " and especially with ", who changed the way the country was administratively organized. In particular, when the new institutional architecture of local government and decentralized administration, known as "Kallikratis" (Law 3852/2010, Government Gazette A 87 / 07-06-10), came into force, a new, comprehensive redesign the levels of government, whereby municipalities are strengthened, prefectural administrations are abolished and the regions and decentralized administrations are constituted; de facto it raises the question of the new division of responsibilities between levels of government and self-government.In the fifth chapter we will analyze the main features of Organisations Local Authorities( O.L.A.) in Greece, their grades, organs, their function and their mission, and will try to link the existing situation of O.L.A with the EU and its developmental planning as a long-standing development strategy of the Greek state.The sixth chapter will attempt to evaluate the findings developed in the previous chapters and to draw conclusions by identifying and highlighting the implications of the organizational restructuring of Local Authorities and the presentation of controversial competences transferred to them.Finally, there is a seventh chapter which analyzes the historical and existing situation of local government in France, Italy and Germany, the aim of which is to find divergences and convergences within the European area in the philosophy of public administration, local government and development strategy within the European Union.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, 2019
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 56-58
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
8PMS_EFH_OIK_PER_ANA_SiasiakouVa.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο