Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Θεωρίες και στρατηγικές διαπραγμάτευσης: μελέτη περίπτωσης ηθικών και μη ηθικών στρατηγικών σε μια διαπραγματευτική διαδικασία
Τίτλος:Theories and negotiation strategies: case study of ethical and non-ethical strategies in a negotiation process
Κύρια Υπευθυνότητα:Πατρινιός, Παύλος Π.
Επιβλέπων:Κλήμης, Γιώργος-Μιχαήλ
Θέματα:
Keywords:Διαπραγμάτευση, στρατηγική, σύγκρουση, συνεργασία, ανταμοιβή- εξαναγκασμός
Negotiation, strategy, conflict, cooperation, reward, compulsion
Ημερομηνία Έκδοσης:2019
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η παρούσα εργασία εκπονείται στα πλαίσια της διπλωματικής μελέτης του φοιτητή Πατρινιού Παύλου, για την εκπλήρωση των ελάχιστων προαπαιτούμενων για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης του «Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού» στην κατεύθυνση της «Επικοινωνίας και Ρητορικής των Μέσων». Ερευνητικό αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας (εφεξής εργασία) είναι η μελέτη της έννοιας της διαπραγμάτευσης ως προς τα βασικά της χαρακτηριστικά. Τις βασικές μορφές διαπραγματευτικών τακτικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια ενδεχόμενη διαπραγματευτική διαδικασία, την περιγραφή και τα βασικά τους χαρακτηριστικά. Στα πλαίσια της εργασίας και σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή εκπονήθηκε σχετική θεματική έρευνα (εφεξής έρευνα) με αντικείμενο την «Ηθική και Μη Ηθική Διαπραγμάτευση». Στηριζόμενη σε αντίστοιχη έρευνα που πραγματοποίησαν το 2000 οι καθηγητές R.J Lewicki, R. J. Robinson and E.M. Donahue, σχετικά με τα μοντέλα ηθικής και μη ηθικής διαπραγμάτευσης. Από προγενέστερες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε δείγμα προπτυχιακών φοιτητών Πανεπιστημίων των ΗΠΑ, προκύπτει ένα 5-θεματικό μοντέλο (5 factor model) που κατηγοριοποιεί ένα ερωτηματολόγιο 30 ερωτήσεων, σε 5 ειδικότερες κατηγορίες ανάλογα με την αξιολόγηση που προέκυψε από τους ερωτώμενους φοιτητές. Μέσω της κατηγοριοποίησης και των σκορ που έτυχαν ορισμένες εκ των ερωτήσεων προκύπτει ένα νέο ερωτηματολόγιο (16) ερωτήσεων, το οποίο κατ’ ουσία έρχεται να εφαρμόσει την προγενέστερη μελέτη και να λειτουργήσει σαν εργαλείο επιβεβαίωσης της ορθότητας της κατηγοριοποίησης, με τη χρήση της κλίμακας (SINS) Self- reported Inappropriate Negotiation Strategies Scale. Στην παρούσα έρευνα οι ερωτώμενοι καλούνται να συμπληρώσουν ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο με τη χρήση της κλίμακας SINS. Αφού αρχικά σημειώσουν τις προσωπικές τους πληροφορίες (ηλικία, φύλο, μορφωτικό επίπεδο, εργασιακή εμπειρία κ. ά.), με βάση την προσωπική τους πεποίθηση θα αξιολογήσουν σε κλίμακα Lickert (1 έως 5), το τι είναι αποδεκτό κατ’ αυτούς σε μια διαπραγματευτική διαδικασία. Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη τα ποσοστά του γενικού δείγματος και τις επιμέρους πληροφορίες που προκύπτουν, θα γίνει προσπάθεια να εξαχθεί το συμπέρασμα του κατά πόσο προσωπικοί παράγοντες (ανεξάρτητες μεταβλητές όπως το φύλο κ.ά.) κατά πόσο διαφοροποιούν τη στάση του δείγματος από το γενικό σύνολο και επηρεάζουν τις θέσεις των ερωτώμενων σχετικά με το τι θεωρούν αποδεκτό και τι όχι ώστε να χρησιμοποιηθεί σε ενδεχόμενη διαπραγματευτική διαδικασία.
Abstract:The present desseration is devised by Pavlos Patrinios. It is his prost graduate research so as the minimum requirements to be fulfilled in order for him to get the post graduate diploma of “Communication, Media and Culture Department’ specialized in “Communication and Rhetoric of Media”. Inquiring subject of the dissertation is the study of the negotiation notion regarding its main characteristics. The main aspects of negotiable tactics that can be used during a potential negotiable procedure, the description and their main characteristics. Within the dissertation framework and in condition with the supervisor professor relevant research was conducted on “Ethics and non- Ethics” Negotiation. Based on an equivalent research conducted in 2000 by the professors R. J. Lewicki, R. J. Robinson and E.M. Donahue related to Ethic and non- Ethic negotiation models. Subject to former researches on a sample of undergraduate students of USA Universities, a 5- factor model arises that classifies a 30- questions questionnaire specified in 5 categories depending on the evaluation which was come up by the students answers. Through the classification and the score of some answers, a new 16- questions questionnaire arises that essentially utilizes the former research and acts as a confirmation tool of the classification accuracy using the SINS rate scale (Self- reported Inappropriate Negotiation Strategies Scale). Within the present research the sample is asked to fill in an anonymous questionnaire using the SINS scale. Since they write down their personal information (age, sex, education level, job etc.) according to their believes, they are going to evaluate what is acceptable for them during a negotiable procedure using the Lickert Scale ( 1 to 5). Finally taking under consideration the general sample rates as well as the individual information, it would be attempted to figure out up to what level individual factors (independent variable such as sex etc.) differentiate the sample’s attitude from the general convey and influence the sample’s aspect relating to what the consider acceptable or not to be used during a potential negotiable procedure.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, ΠΜΣ, κατεύθυνση Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων, 2019
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 89-91
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
41PMS_POL_DIA_PatriniosPa.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο