Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Δράσεις προβολής του πολιτισμού: ο ρόλος και το ηγετικό προφίλ των Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας
Τίτλος:Promoting Greek culture: the role and leadership profile of Press Counsellors and Officers
Κύρια Υπευθυνότητα:Κακαλίδη, Ιωάννα Μ.
Επιβλέπων:Ιορδάνογλου, Δήμητρα
Θέματα:
Keywords:Σύμβουλοι και Γραμματείς Επικοινωνίας, Γραφεία Τύπου Εξωτερικού, πολιτισμός, ηγεσία
Press Counsellors and Officers, Press and Communications Offices, culture, leadership
Ημερομηνία Έκδοσης:2019
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η πολιτιστική προβολή στο εξωτερικό είναι ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία δημόσιας διπλωματίας με τα οποία η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει την εικόνα της στη διεθνή σκηνή. Οι Σύμβουλοι και Γραμματείς Επικοινωνίας αποτελούν έναν εξειδικευμένο στη δημόσια διπλωματία κλάδο δημοσίων υπαλλήλων που εκτελεί χρέη εκπρόσωπου Τύπου των διπλωματικών αρχών της χώρας και υπάγεται θεσμικά στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Η παρούσα εργασία διερευνά, αρχικά, τον ρόλο του κλάδου αυτού όσον αφορά την προβολή του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό. Εξετάζει τις αρμοδιότητές του, τις δράσεις που αναλαμβάνει από τις θέσεις που στελεχώνει στη Γ. Γ. Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και τα Γραφεία Τύπου Εξωτερικού, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει στην προσπάθεια προβολής του ελληνικού πολιτιστικού προϊόντος, ενώ παράλληλα καταγράφει και τρόπους αντιμετώπισης αυτών των προκλήσεων. Κατόπιν, ερευνά το ηγετικό προφίλ του κλάδου, τους ρόλους που καλούνται να εκπληρώσουν τα ηγετικά στελέχη του, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ικανότητες που είναι απαραίτητα για να ανταπεξέλθει κάποιος αποτελεσματικά στις απαιτήσεις μίας θέσης ευθύνης, καθώς και το αν υπάρχουν μέθοδοι και πολιτικές ανάπτυξης της ηγεσίας για το συγκεκριμένο δυναμικό. Μεθοδολογικά, η εργασία βασίστηκε στην ποιοτική έρευνα και συγκεκριμένα σε 26 ημιδομημένες συνεντεύξεις με στελέχη του κλάδου Σύμβουλων και Γραμματέων Επικοινωνίας. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η προσπάθεια προβολής του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό χαρακτηρίζεται από έλλειψη στρατηγικής και μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, διάχυση αρμοδιοτήτων μεταξύ φορέων, αλληλεπικαλύψεις, απουσία συντονισμού και στηρίζεται ουσιαστικά στις ατομικές πρωτοβουλίες, τον αυτοσχεδιασμό και τις προσωπικές σχέσεις των εμπλεκόμενων. Σε αυτές τις συνθήκες, οι Σύμβουλοι και Γραμματείς Επικοινωνίας έρχονται να καλύψουν το κενό που δημιουργεί η απουσία πολιτικής. Τα αποτελέσματα δείχνουν μία δράση που, αν και έχει θετική απήχηση, παραμένει συγκυριακή και στηρίζεται στα άτομα και όχι τους θεσμούς. Η θεσμική αναδιάρθρωση του τοπίου και η αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων μπορεί να συμβάλλει ώστε οι Σύμβουλοι και Γραμματείς Επικοινωνίας να αποκτήσουν έναν κομβικό ρόλο στην προβολή του πολιτισμού στο εξωτερικό, αξιοποιώντας τις επικοινωνιακές τους ικανότητες και τα δίκτυα επαφών που διαθέτουν. Όσον αφορά την ηγετική ικανότητα των προϊστάμενων, αυτή κρίνεται κυρίως από τις ενδοπροσωπικές και διαπροσωπικές τους δεξιότητες και την ικανότητά τους να δημιουργούν ένα συνεργατικό και υποστηρικτικό εργασιακό κλίμα. Η ηγετική λειτουργία αποτελεί έναν συνδυασμό ατομικών χαρακτηριστικών και επίκτητων δεξιοτήτων, αλλά η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, η διαρκής επιμόρφωση και η θέληση για αυτοβελτίωση συνιστούν παράγοντες ανάπτυξης των προϊστάμενων. Τέλος, παρατηρείται ότι η υποστήριξη της ηγεσίας δεν εντάσσεται στις στρατηγικές προτεραιότητες της ανώτερης ηγεσίας και εξαρτάται και αυτή από τα άτομα και τις συγκυρίες.
Abstract:Promoting culture abroad is one of the most important public diplomacy tools Greece has in order to enhance its image on the international stage. Press Counsellors and Officers form a group of public servants who specialise in public diplomacy and are appointed as spokespersons at Greek Embassies and Consulates abroad, while serving at the General Secretariat for Information and Communication of the Ministry of Digital Policy, Telecommunications and Media. Initially, the current study aims to illuminate the role of the above public servants in promoting Greek culture abroad. It explores their responsibilities and the actions they undertake from their posts in the General Secretariat and the Press and Communications Offices abroad, the challenges they face and possible ways to tackle these challenges. Furthermore, it investigates the roles, characteristics and qualities of the effective leader and the issue of leadership development among the supervisors of this group. This dissertation is based on the qualitative research method and data were collected through 26 semi-structured interviews with Press Counsellors and Officers. According to the findings, the effort to promote Greek culture abroad is marked by the absence of strategic and longterm planning, diffusion of responsibilities and lack of coordination. Moreover, it mostly depends on individual initiative, improvisation and personal relationships. Under these circumstances, Press Counsellors and Officers try to fill the policy gap. The findings suggest that their effort, though one of positive impact, remains random and occasional, depending on individuals rather than institutions. Institutional restructuring and clarification of roles and responsibilities can help Press Counsellors and Officers play a key role in promoting culture abroad, making use of their communication skills and contact networks. Leadership within this group is mostly based on the intrapersonal and interpersonal skills of the supervisors and their ability to create a collaborative and supportive work environment. It is also perceived as a combination of character and skills that can be developed through work experience, lifelong learning and the willingness for self-improvement. One final observation is that leadership development is not among the strategic priorities of the ministry’s senior leadership and it often depends on individuals and circumstances.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, ΠΜΣ, κατεύθυνση Πολιτιστική Διαχείριση, 2019
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 84-89
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
41PMS_POL_DA_Kakalidiio.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο