Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Ηγεσία στους πολιτιστικούς οργανισμούς: ο ρόλος της συναισθηματικής και της πολιτισμικής νοημοσύνης
Τίτλος:Leadership in cultural organizations: the role of emotional and cultural intelligence
Κύρια Υπευθυνότητα:Ζερβού, Αικατερίνη-Μαρία Ε.
Επιβλέπων:Ιορδάνογλου, Δήμητρα
Θέματα:
Keywords:Ηγεσία, συναισθηματική νοημοσύνη, πολιτισμική νοημοσύνη, πολιτιστικοί οργανισμοί
Leadership, emotional intelligence, cultural intelligence, cultural organizations
Ημερομηνία Έκδοσης:2019
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Τα τελευταία χρόνια η ηγεσία έχει αναδειχθεί σε κεντρική έννοια στη διοίκηση των επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη σημασία έχει αποδοθεί και στη συναισθηματική νοημοσύνη, την ικανότητα του ατόμου να αναγνωρίζει, να κατανοεί και να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του και τα συναισθήματα των άλλων, η οποία φαίνεται να καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την προσωπική και επαγγελματική επιτυχία. Η πολιτισμική νοημοσύνη, η πιο πρόσφατη από τις έννοιες που εξετάζουμε, είναι η ικανότητα του ατόμου να προσαρμόζεται με ευκολία σε διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα και να αλληλεπιδρά με επιτυχία με ανθρώπους από άλλες κουλτούρες. Η σημασία της γίνεται όλο και πιο έντονη λόγω της παγκοσμιοποίησης. Η παρούσα μελέτη αφορά την ηγεσία στους πολιτιστικούς οργανισμούς και το ρόλο της συναισθηματικής και της πολιτισμικής νοημοσύνης. Στόχος της μελέτης είναι να διαμορφώσει μια επιστημονική εικόνα για την κατάσταση που επικρατεί στους πολιτιστικούς οργανισμούς της Αθήνας όσον αφορά την ηγεσία, την συναισθηματική και την πολιτισμική νοημοσύνη. Επιχειρεί να απαντήσει στα εξής ερευνητικά ερωτήματα: Ποιο είναι το προφίλ (δεξιότητες, συμπεριφορές, απόψεις) των ηγετών των πολιτιστικών οργανισμών της Αθήνας; Ποιος είναι ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης στη δράση ενός ηγέτη ενός πολιτιστικού οργανισμού; Ποιος είναι ο ρόλος της πολιτισμικής νοημοσύνης στη δράση ενός ηγέτη ενός πολιτιστικού οργανισμού; Η μέθοδος που χρησιμοποιεί η έρευνα είναι αυτή των ποιοτικών συνεντεύξεων σε βάθος με ηγέτες πολιτιστικών οργανισμών της Αθήνας. Οι συνεντεύξεις διεξήχθησαν δια ζώσης με βάση έναν προκαθορισμένο οδηγό συνέντευξης. Η έρευνα έδειξε ότι υπάρχουν κοινά σημεία μεταξύ των ηγετών, αλλά δεν υπάρχει ένα ενιαίο ηγετικό προφίλ. Οι ηγέτες χρησιμοποιούν συνεργατικό στυλ ηγεσίας και θεωρούν ως καταλληλότερο για τους πολιτιστικούς οργανισμούς το συνεργατικό και το υποστηρικτικό στυλ. Οι δέκα απαραίτητες δεξιότητες συναισθηματικής νοημοσύνης για τους ηγέτες είναι η επίγνωση του οργανισμού, η ακεραιότητα, η δημιουργική επίλυση προβλημάτων, η αυτογνωσία, η στρατηγική σκέψη και σχεδιασμός, η έμπνευση, η συνεργασία και ομαδική εργασία, ο αυτοέλεγχος, η διαχείριση προσωπικού χρόνου και άγχους, η αυτοπεποίθηση, το πάθος, η αξιοπιστία και η ενσυναίσθηση. Οι ηγέτες πιστεύουν ότι η συναισθηματική νοημοσύνη έχει θετική επίδραση στην ηγεσία. Συχνά βιώνουν άγχος, απογοήτευση, χαρά και ικανοποίηση και διαθέτουν μεθόδους διαχείρισης των συναισθημάτων τους. Τέλος, η πλειοψηφία των ηγετών έχει έρθει σε επαφή με άτομα από διαφορετικές κουλτούρες είτε μέσω πολυπολιτισμικών ομάδων είτε μέσω ταξιδιών. Όλοι συμφωνούν ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπων από διαφορετικές κουλτούρες επιδρά θετικά στον ηγέτη και τον οργανισμό.
Abstract:Over the last years, leadership has been pointed out as a central notion in business management. Special importance has been accredited also to emotional intelligence, the individuals’ ability to recognize, understand and handle their emotions and the emotions of others, which seems to define to a great extent personal and professional success. Cultural intelligence, the most recent of the concepts we examined, is the individual’s capability to be easily adapted in different cultural contexts and to interact successfully with people from other cultures. Its importance is becoming more and more intense because of the globalization. This study refers to leadership in cultural organizations and the role of emotional and cultural intelligence. Its aim is to form a scientific view about the dominant situation at cultural organizations in Athens regarding leadership, emotional and cultural intelligence. It attempts to answer the following research questions: Which is the leader profile (skills, behaviors, opinions) of cultural organizations in Athens? Which is the role of emotional intelligence in a cultural organization’s leader’s action? Which is the role of cultural intelligence in a cultural organization’s leader’s action? The methodology used was that of qualitative in-depth interviews with Athenian cultural organizations’ leaders. Interviews were conducted face to face based on a given interview guide. The results showed that there are some characteristics leaders have in common, but there is no uniform leader’s profile. Leaders use affiliative leadership style and think as more appropriate for cultural organizations the affiliative and the coaching style. The top ten essential emotional intelligence’s soft skills for leaders are organization’s awareness, resilience, creative problem solving, self-awareness, strategic thinking and planning, inspiring others, collaboration and teamwork, self-control, managing personal time and stress, self-confidence, passion, integrity and empathy. Leaders think that emotional intelligence has positive impact on leadership. They often feel anxiety, disappointment, happiness and satisfaction and they have methods for handling their emotions. Finally, the majority of the leaders has come in touch with people from different culture either through multicultural teams or through travelling. Everybody agrees that the interaction between people from different cultures has a positive impact on the leader and the organization.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, ΠΜΣ, κατεύθυνση Πολιτιστική Διαχείριση, 2019
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 101-104
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
41PMS_POL_DIA_ZervouAi.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο