Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Οι λειτουργίες της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στους πολιτιστικούς οργανισμούς
Τίτλος:The human resource management functions in cultural organizations
Κύρια Υπευθυνότητα:Νικολάου, Ειρήνη-Ελένη Δ.
Επιβλέπων:Ιορδάνογλου, Δήμητρα
Θέματα:Τέχνες -- Διοίκηση και οργάνωση
Διοίκηση και οργάνωση προσωπικού
Arts -- Management
Personnel management
Keywords:Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, πολιτιστικοί οργανισμοί, πολιτιστική διαχείριση, μουσεία, ηγεσία, λειτουργίες διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, στρατηγική
Human Resource Management, cultural institutions, cultural organizations, cultural management, museums, leadership, HRM operations, strategy
Ημερομηνία Έκδοσης:2019
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί μια από τις βασικότερες λειτουργίες των οργανισμών εν γένει, αλλά και των πολιτιστικών οργανισμών συγκεκριμένα, των οποίων βάση και κινητήρια δύναμη αποτελούν οι εργαζόμενοι σε αυτούς. Έτσι θεωρήθηκε σκόπιμο, δεδομένης της σημασίας της σωστής διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και της εφαρμογής των βέλτιστων πρακτικών, να πραγματοποιηθεί μια έρευνα στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, που αφορά στην πολιτιστική διαχείριση, που θα χαρτογραφήσει την κατάσταση αναφορικά με την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού στους πολιτιστικούς οργανισμούς της Ελλάδας. Τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα που απασχόλησαν την παρούσα εργασία ήταν, αν υπάρχουν ή όχι στελεχωμένα και αυτόνομα τμήματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στους πολιτιστικούς οργανισμούς, καθώς και από ποιους επιτελούνται οι λειτουργίες της ΔΑΔ. Παράλληλα επιμέρους ερωτήματα που απασχόλησαν την έρευνα ήταν αν και κατά πόσο συμμετέχει το τμήμα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και οι επαγγελματίες της ΔΑΔ στην χάραξη της στρατηγικής των οργανισμών και στην λήψη σημαντικών αποφάσεων, ποιο είναι το είδος των σπουδών των ανθρώπων που είναι επιφορτισμένοι με τις αρμοδιότητες της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, εάν εντοπίζονται διαφορές ανάμεσα στους φορείς που αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ποιο είναι το προφίλ του ικανού ηγέτη και διευθυντή της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, ποιες είναι οι προκλήσεις που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι οργανισμοί στο άμεσο μέλλον, αλλά και αν υπάρχουν ή όχι εξωτερικοί συνεργάτες όσον αφορά κάποιες από τις λειτουργίες του ανθρώπινου δυναμικού. Η μεθοδολογία που επιλέχθηκε ως η πιο κατάλληλη για την διεξαγωγή της παρούσας έρευνας ήταν η ποιοτική, με πραγματοποίηση συνεντεύξεων σε βάθος, στους υπεύθυνους της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού των πολιτιστικών οργανισμών της πρωτεύουσας. Το δείγμα αποτελείται από δέκα οργανισμούς, το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο, το Πολεμικό Μουσείο, την Εθνική Λυρική Σκηνή, το Εβραϊκό Μουσείο, το Ίδρυμα Ευγενίδου, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς και το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Πραγματοποιήθηκαν δια ζώσης εννέα συνεντεύξεις, ενώ μια συνέντευξη πραγματοποιήθηκε τηλεφωνικά. Οι θεματικοί άξονες της έρευνας που προέκυψαν από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, ήταν οι λειτουργίες του ανθρώπινου δυναμικού στους πολιτιστικούς οργανισμούς, το προφίλ των υπεύθυνων για την διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού στους πολιτιστικούς οργανισμούς, η στρατηγική των πολιτιστικών οργανισμών και ο ρόλος που διαδραματίζει η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στη διαμόρφωση της και τα χαρακτηριστικά του ικανού ηγέτη στους πολιτιστικούς οργανισμούς και οι προκλήσεις που θα κληθεί να αντιμετωπίσει στο μέλλον. Από τα αποτελέσματα εξήχθη, ότι οι οργανισμοί σε ορισμένα πεδία εφαρμόζουν σωστές πρακτικές, αλλά υπάρχουν σημαντικά σημεία που επιδέχονται βελτίωσης. Είναι ενδεικτικό πως οι περισσότεροι οργανισμοί δεν διαθέτουν αυτόνομα, στελεχωμένα τμήματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, ενώ ακόμα και στις περιπτώσεις που αυτά υπάρχουν οι αρμοδιότητες τους είναι αρκετά περιορισμένες. Παράλληλα οι υπεύθυνοι για την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού δεν συμμετέχουν ούτε στην χάραξη της στρατηγικής των οργανισμών, αλλά ούτε και στην λήψη σημαντικών αποφάσεων, αφού ο ρόλος τους είναι περισσότερο συμβουλευτικός εάν και εφόσον ζητηθεί η γνώμη τους σχετικά με ένα θέμα. Τέλος όλοι οι ερωτηθέντες ανέδειξαν ως μια από τις βασικότερες μελλοντικές προκλήσεις για την διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού των πολιτιστικών οργανισμών, την στελέχωση τους, αφού η μείωση του ήδη υπάρχοντος έμψυχου δυναμικού, κυρίως λόγω συνταξιοδοτήσεων, σε συνδυασμό με την έλλειψη οικονομικών πόρων, που εμποδίζει την πραγματοποίηση προσλήψεων νέων εργαζομένων, φαίνεται πως θα αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα θέματα προς επίλυση τα επόμενα χρόνια.
Abstract:One of the most important administrative operations of organizations in general and cultural institutions in particular, is human resource management. Taking into consideration that employees are the basis and the moving power of an organization, it is commonly acceptable that the implementation of best practices in the workplace is crucial for the survival of any business. The present postgraduate thesis subject, which is “Human Resource Management in the Cultural Industries of Greece” was decided, after thinking about the importance of human resource management in cultural organizations, the key-role that the implementation of best-practices play in the working environment and also the fact that limited research has so far been conducted on this subject. The main research questions were, whether there are independent and staffed departments of human resource management in cultural organizations, and by whom the operations of HRM are being performed in any case. Other inquires that have fueled the survey are if and in which way the HRM department participates in the strategy and the decision making of cultural organizations, if there are any differences about HRM between public or private cultural institutions, which are the skills and abilities of a successful leader and human resource manager, what are the future challenges of HRM in cultural institutions, what are the studies of those in charge of human resources, and whether or not there are contractors for some HRM operations . The methodology used is qualitative research with in-depth interviews with hum in charge of human resources in cultural organizations of Athens. The sample is composed by ten institutions: Byzantine and Christian Museum, National and Historical Museum, Hellenic Children’s Museum, War Museum, National Opera of Greece, Jewish Museum, Eugenidou Foundation, National Museum of Contemporary Arts, Piraeus Bank Group Cultural Foundation and Megaron the Athens concert hall. The results revealed four main outlines. First of all the operations of HRM in cultural institutions, secondly the profile of those in charge of the human resources in cultural organizations of Greece, thirdly the strategy of cultural institutions and the role that HRM plays in the decision making and lastly the main characteristics of a successful leader in the cultural industries and the challenges that he or she is going to face in the future. One of the most important results was the fact that most of the organizations that participated in the study don’t have HRM departments and even those that exist, don’t seem to be charged with as many responsibilities, as they should have. Also human resource managers don’t seem to play any role neither in the strategy of the organizations, nor in the decision making. Lastly it is interesting that all of the participants agreed that one of the main challenges that institutions will face in the future is the staffing of the organizations, because of the lack of material resources and money, that doesn’t allow organizations to hire new people, in combination with the reduction in the number of those working in the cultural industries, mostly due to retirement.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, ΠΜΣ, κατεύθυνση Πολιτιστική Διαχείριση, 2019
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 59-60
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
41PMS_POL_DIA_NikolaouEi.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο