Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Όροι και προϋποθέσεις δημιουργίας και ανάδειξης πολιτισμικών τοπίων: η περίπτωση της Ακαδημίας Πλάτωνος
Τίτλος:Preliminary conditions and requirements towards the emergence and establishment of cultural landscapes: the case study of Akademia Platonos
Κύρια Υπευθυνότητα:Γιαννικοπούλου, Ιωάννα Γ.
Επιβλέπων:Γκαζή, Ανδρομάχη
Θέματα:
Keywords:Πολιτισμικό τοπίο, πολιτιστική διαχείριση, πολιτισμική κληρονομιά, πολιτισμός-κουλτούρα, τοπίο
Cultural landscape, cultural management, cultural heritage, civilization-culture, landscape
Ημερομηνία Έκδοσης:2019
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η παρούσα εργασία διερευνά την εμφάνιση, την ταυτότητα και την αναγνώριση του πολιτισμικού τοπίου μέσω των σύνθετων δυναμικών μεταξύ εννοιολογικών, θεσμικών, γεωγραφικών, κοινωνικών, εκπαιδευτικών, οικονομικών και πολιτικών διαστάσεων. Παράλληλα εξετάζονται οι λόγοι ανάδειξης ή μη των πολιτισμικών τοπίων και η επίδρασή τους στη σύγχρονη ζωή. Μελέτη περίπτωσης αποτελεί η κατεδάφιση της κλωστοϋφαντουργίας Μουζάκη, για την οποία διεκδικήθηκε, χωρίς επιτυχία, η διατήρησή της. Το βιομηχανικό αυτό συγκρότημα βρισκόταν στη γειτονιά της Ακαδημίας Πλάτωνος, όπου, εκτός από κατοικίες, βρίσκεται το προστατευόμενο Αρχαιολογικό Άλσος – τόπος της Σχολής του Πλάτωνα – και μία βιομηχανική ζώνη. Η δρομολογούμενη ανέγερση του Academy Gardens Mall στη θέση της κλωστοϋφαντουργίας Μουζάκη προκάλεσε διαμαρτυρίες κατοίκων και συλλογικοτήτων. Μέσα από μία μικτή μέθοδο ποιοτικής έρευνας, δηλαδή συνεντεύξεις, ανάλυση επίσημων αρχείων και επισκέψεις στην περιοχή εξετάζεται η διαχείριση του επίμαχου σημείου και της γειτονιάς της Ακαδημίας Πλάτωνος. Η έρευνα έδειξε ότι στην υπό εξέταση περίπτωση η ενεργοποίηση ατόμων και ομάδων διαφοροποιείται από την επίσημη στάση ως προς τη διαχείριση της περιοχής η οποία στην προκειμένη περίπτωση εστιάζει περισσότερο στην εμπορική και οικονομική ανάδειξή της. Διακρίνονται επίσης η ρυθμιστική επίδραση των επενδυτών στην ανάδειξη των τοπίων αλλά και η δυναμική των συλλογικοτήτων που τα οικειοποιείται. Ωστόσο, επειδή κατά τη διάρκεια της εργασίας αποσύρθηκε η επένδυση του Academy Gardens Mall που προωθούνταν εδώ και 11 χρόνια, αποτυπώνονται και η παρούσα επανάπαυση των αντιδρώντων, καθώς και ένα μεταβατικό στάδιο για την εξέλιξη του ζητήματος, το οποίο μπορεί να αποτελέσει υλικό για μελλοντικές έρευνες.
Abstract:This paper explores the emergence, identity and recognition of cultural landscape through the complex dynamics between conceptual, institutional, geographical, social, educational, economic and political dimensions. Alongside are examined the reasons for highlighting or not cultural landscapes and their impact on modern life. The case study focuses on the demolition of Mouzakis textile, for which conservation has been unsuccessfully claimed. This industrial complex was located in the neighborhood of Akademia Platonos (Academy of Plato), where, apart from houses, there is the protected Archaeological Grove – location of the Plato School - and an industrial zone. The on-going investment of Academy Gardens Mall in place of Mοuzakis textile has prompted protests by residents and collectives. The management of this controversy and the neighborhood of Akademia Platonos are being considered through a qualitative mixed methods approach including interviews, official records document analysis and visits to the area. According to the present work’s findings, there appears to be discrepancy between individuals’ and groups’ actions on the one hand and official cultural management which prioritizes the area’s commercial and economic growth. The regulatory impact of investors on the emergence of landscapes, as well as the dynamics of the collectives that appropriate them, are also distinguished. However, because the investment of Academy Gardens Mall, which was promoted for 11 years, has been withdrawn, the current resumption of the respondents and a transitional stage in the development of the issue, which can be material for future investigations, are also reflected.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, ΠΜΣ, κατεύθυνση Πολιτιστική Διαχείριση, 2019
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 86-106
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο