Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Η επικοινωνιακή στρατηγική των ΜΚΟ ως συνπαράγοντας διαχείρισης του προσφυγικού φαινομένου στην Ελλάδα 2015-2018
Τίτλος:The communication strategy of NGOs as a co-operative of the refugee phenomenon in Greece 2015-2018
Κύρια Υπευθυνότητα:Αμπελά, Ιωάννα Α.
Επιβλέπων:Σκαρπέλος, Ιωάννης Π.
Θέματα:
Keywords:Επικοινωνία, Πρόσφυγες, Μη Κυβερνητική Οργάνωση, Μέσα Προβολής, Αλληλεγγύη Solidarity Now
Communication, Refugees, Non-Governmental Organizations, Displays, Solidarity Now
Ημερομηνία Έκδοσης:2019
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η παρούσα πτυχιακή εργασία εστιάζει στο προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην επικοινωνιακή πολιτική που ακολουθείται από τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις για τα προσφερόμενα προγράμματα διευθέτησής του. Η δομή της εργασίας αναπτύσσεται σε δυο μέρη, το θεωρητικό και το ερευνητικό. Στο πρώτο κεφάλαιό της παρουσιάζει την ιστορική εξέλιξη των ΜΚΟ διεθνώς και στην Ελλάδα. Ακόμη, παρουσιάζει τις μορφές σύστασης και το νομικό πλαίσιο λειτουργίας τους. Οι ΜΚΟ λειτουργούν βάσει καταστατικού, μέσα στο οποίο περιλαμβάνονται οι στόχοι και το όραμα της κάθε μιας. Οι ανθρωπιστικού χαρακτήρα ΜΚΟ, που ενδιαφέρουν τη παρούσα εργασία, εστιάζουν στη παροχή βοήθειας σε συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού, κυρίως ευπαθείς (ανήλικοι, οικονομικά ευάλωτοι, μονογονεικές οικογένειες, πρόσφυγες, κ.ά.). Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται το προσφυγικό φαινόμενο στην Ελλάδα κατα τη τριετία 2015-2018. Το κεφάλαιο εισάγει τον αναγνώστη στη διεθνή εννοιολόγηση των όρων ¨πρόσφυγας” και “μετανάστης”, εργαλειοποιώντας το διαχωρισμό τους για την καλύτερη κατανόηση του θέματος. Επίσης, παρατίθενται οι πολιτικές που θέσπισε και εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακολούθως, παρατίθενται τα επίσημα στοιχεία για τους αφιχθέντες στην Ελλάδα, όπως αυτά κατεγράφησαν από τους αρμόδιους φορείς από το 2015 μέχρι το 2018. Τα στοιχεία καταδεικνύουν το δυσθεώρητο όγκο των ροών, που κλήθηκε και καλείται ακόμα, να διαχειριστεί η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταδεικνύονται, ακόμα, οι συνέπειες που προκύπτουν για τις τοπικές κοινωνίες, τους ίδιους τους πρόσφυγες και τους εργαζόμενους των δομών υποστήριξης. Ολοκληρώνοντας το κύκλο της βιβλιογραφικής επισκόπησης, στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται εισαγωγή στο Κοινωνικό μάρκετινγκ, το οποίο εφαρμόζεται από τις ανθρωπιστικές ΜΚΟ. Η λειτουργία μιας ΜΚΟ, στηρίζεται, σε όρους Μάρκετινγκ και Μάνατζμεντ, όπως ακριβώς, συμβαίνει και στις εμπορικές επιχειρήσεις. Η ανάλυση των τρόπων προβολής των υπηρεσιών και των προγραμμάτων, των βασικών πυλώνων κάθε ΜΚΟ, μέσα από τη Διαφήμιση, το Άμεσο Μάρκετινγκ, τη Προσωπική Επικοινωνία και τις Δημόσιες Σχέσεις, προσεγγίζει την επικοινωνία, ως διαδικασία και ως σύνολο, πρωταρχικής σημασίας για την επιτυχία των προγραμμάτων. Στο δεύτερο μέρος, η εργασία παρουσιάζει την έρευνα που εκπονήθηκε ως μελέτη περίπτωσης. Ειδικότερα, έχει επιλεγεί η μελέτη της ΜΚΟ Αλληλεγγύη Solidarity Now. Ο λόγoς επιλογής διεξαγωγής του ερευνητικού μέρους με τη συγκεκριμένη ΜΚΟ, είναι η αναγνωρισμένη ανθρωπιστική της δραστηριότητα, μεταξύ άλλων, σε θέματα προσφύγων και αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα, που αποτυπώνεται στην κατάρτιση και την υποστήριξη 25 προγραμμάτων μέχρι στιγμής. Συνδυάζοντάς το στοιχείο αυτό με την σχετικά πρόσφατη ίδρυσή της (2013), αποτελεί επιπλέον κίνητρο για τα ερευνητικά ερωτήματα που προτίθεται να μελετήσει και να απαντήσει η παρούσα πτυχιακή εργασία.
Abstract:This diploma thesis focuses on the refugee issue in Greece and in particular on the communication policy followed by NGOs for its proposed settlement programs. The structure of the work is developed in two parts, the theoretical and the research. In its first chapter, it presents the historical development of ngo’s internationally and in Greece. It also presents the forms of constitution and the legal framework for their operation. MPs operate on the basis of a statute, including the objectives and vision of each. The humanitiarian ngo’s that are of interest in the present work focus on helping specific groups of the population, particularly vulnerable (minors, single parent families, refugees, .e.t.c). The second chapter presents the refugee phenomenon in Greece in the three years 2015-2018. The chapter introduces the reader to the international concept of "refugee" and "migrant", by gearing their separation to a better understanding of the subject. It also lists the policies adopted and followed by the European Union. The official data on arrivals in Greece, as recorded by the relevant agencies since 2015, are listed below. The figures show the unpredictable volume of flows, called and still called, managed by Greece and the European Union. It also shows the consequences for local communities, refugees themselves, rejected people, support workers in terms of economic hardship and the general organization of reception and management of the issue. By completing the bibliographic review cycle, the third chapter introduces Social Marketing, which is implemented by humanitarian organizations. The operation of an ngo, is based, in terms of Marketing and Management, just as it does in commercial enterprises. The analysis of the ways in which the Services and Programs are presented, the main pillars of each single, through Advertising, Direct Marketing, Personal Communication and Public Relations, approaches communication as a whole and as a process of primary importance for the success of programs In the second part, the paper presents the case study. In particular, the study of solidarity Solidarity Now has been selected. The reason for choosing to run the research party with this particular NGO is its recognized humanitarian activity on Asylum refugees and asylum seekers, among others, in Greece, which is reflected in the training and support of 25 programs so far. Combining this with its relatively recent establishment (2013), it is an additional incentive for the content and research questions that this thesis is intended to address and answer.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, ΠΜΣ, κατεύθυνση Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων, 2019
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 75-80
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
41PMS_POL_DIA_AmpelaIo.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο