Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Η ανάγκη για την δημιουργία μιας νέας σχέσης μεταξύ δημόσιας διοίκησης και πολίτη:η μετεξέλιξη του υπαλληλικού κράτους
Τίτλος:The necessity of the creation of a new relationship between the public administration and the citizen: the evolution of the civil state
Κύρια Υπευθυνότητα:Τσελεπής, Άγγελος Γ.
Επιβλέπων:Μπαμπαλιούτας, Λάμπρος Π.
Θέματα:Δημόσια διοίκηση -- Ελλάδα
Δημόσιος τομέας -- Ελλάδα
Γραφειοκρατία
Αναδιάρθρωση δημόσιου τομέα
Public administration -- Greece
Bureaucracy
Civil service reform
Civil service -- Greece
Keywords:Σχέση Κράτους και Πολιτών, Δημόσια Διοίκηση, Εξέλιξη Κράτους, Κρατική Ανασυγκρότηση, Εξορθολογισμός Κρατικών Διαδικασιών, Διοικητική Μεταρρύθμιση
Relationship between the State and the Citizens, Public Administration, State Evolution, State Reform, Rationalization of State Procedures, Administrative Reform
Ημερομηνία Έκδοσης:2019
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Σε κάθε ευνομούμενη κοινωνία, η υγιής σχέση μεταξύ των πολιτών και της δημόσιας διοίκησης δεν θα μπορούσε παρά να βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη των δύο μερών. Η παραπάνω παραδοχή δοκιμάζεται στην περίπτωση του Ελληνικού κράτους, με την σχέση των δύο πλευρών να είναι στα πρόθυρα της ολικής κατάρρευσης. Με βάση την εγχώρια και διεθνή βιβλιογραφία σε συνδυασμό με το γράμμα του Νόμου, όπως αυτός ορίζεται από τις πηγές του, η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην ανάλυση των σχέσεων των Ελλήνων πολιτών με το κράτος τους καθώς και στην αναζήτηση των τρόπων για την βελτίωση της παραπάνω σχέσης Η έννοια της δημόσιας διοίκησης σε μια σύγχρονη κοινωνία σχετίζεται με την διευθέτηση και διαχείριση των υποθέσεων του λαού, κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Η κρατική λειτουργία, προσανατολισμένη στην ικανοποίηση των δημοσίων αναγκών, χρησιμοποιεί την πηγαία εξουσιαστική δύναμη για την εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των παραπάνω στόχων. Η δημόσια διοίκηση κατά την έννοια αυτή περιορίζεται από θεμελιώδεις νόμους που διέπουν το σύνολο της διοικητικής δράσης και αναλύονται στην έκταση της διπλωματικής εργασίας σε βάθος. Επίσης γίνεται προσπάθεια προσδιορισμού των διατάξεων που είναι επιτακτικό να μεταβληθούν. Είναι λοιπόν απαραίτητο όσο ποτέ να επαναπροσδιοριστεί η σχέση μεταξύ της Δημόσιας Διοίκησης και των πολιτών. Στα πλαίσια αυτά πραγματοποιείται μια εμπεριστατωμένη ανάλυση του θέματος ξεκινώντας από την διαχρονική ωρίμανση της σχέσης κράτους και πολιτών στην νεοσύστατη Ελληνική κοινωνία. Εξίσου μεγάλη σημασία αποδίδεται στα κενά που δημιουργούνται στο υπάρχων κανονιστικό πλαίσιο και προτείνονται μέτρα για την αλλαγή του κλίματος ατιμωρησίας των δημοσίων υπαλλήλων. Κατά την εξέταση των παθογενειών της δημόσιας διοίκησης ιδιαίτερη σημασία δίνεται στις διαδικασίες της στοχοθεσίας και στην αξιολόγησης, αφού οι παραπάνω αποτελούν μεθοδολογίες – κλειδιά αναφορικά με τον έλεγχο, την υπευθυνότητα και την λογοδοσία των δημοσίων λειτουργών. Και οι δύο διαδικασίες μπορούν αλλά και οφείλουν να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην δημιουργία μιας νέας σχέσης που δεν θα προέλθει μέσω ευχολογίων και μαγικών φίλτρων, αλλά αντίθετα μέσω της κατανόησης της κατάστασης που διανύει η χώρα σήμερα και της επιθυμίας για βελτίωση. Η κατανόηση αποτελεί προαπαιτούμενο για την αναγνώριση της ανάγκης για αλλαγή και την σταδιακή αλλά αποφασιστική μετεξέλιξη του υπαλληλικού κράτους. Εν τέλει εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο η θεωρία του νέου δημόσιου μάνατζμεντ δύναται να αποτελέσει εφαλτήριο για τον εξορθολογισμό λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης. Ο κάθε ένας πολίτης έχει την δυνατότητα να αλλάξει πολλά πράγματα κάθε ημέρα της ζωής του, όχι όμως το κράτος του. Κατά μία έννοια λοιπόν αποτελεί μια εξαιρετική επένδυση η προσπάθεια αναθεώρησης της σχέσης μεταξύ πολίτη και δημόσιας διοίκησης, αφού τόσο η ποιότητα ζωής όσο και τα περισσότερα γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται στην ζωή κάποιου σχετίζονται με το κράτος στο οποίο ανήκει. Βέβαια το εγχείρημα της μετατροπής της Δημόσιας Διοίκησης από δυνάστη σε εκτελεστή των συμφερόντων των πολιτών είναι αδιαμφισβήτητα ένας δύσκολος στόχος. Την δυσκολία της υλοποίησης του στόχου αυτού προσπαθεί να αμβλύνει η ακόλουθη έρευνα, παραθέτοντας τις δυσλειτουργίες του σημερινού συστήματος και παράλληλα επισημαίνοντας αυτές που χρήζουν αλλαγή.
Abstract:In any society favored by the laws, the healthy relationship between the citizens and the public administration could only be based on the mutual trust between the two parties. This assumption is also valid in the case of the Greek state, with the relationship between the two sides being on the verge of total collapse. Based on the domestic and international literature as well as the letter of the Law, as defined by its sources, this study aims to analyze the relationship between the Greek citizens and the State as well as explore the ways in which this relationship can improve. The concept of public administration in a modern society is related to the settlement and management of the affairs of the people in the best possible way. The government, oriented towards the meeting of public needs, uses its authority to serve and meet the above stated goals. In this sense the public administration is limited by fundamental laws that govern the entire administrative action and are analyzed in depth in the scope of this thesis. An effort is also made to identify problematic laws that are imperative to change. It is therefore more necessary than ever before to redefine the relationship between the Public Administration and the citizens. In this context, a thorough analysis of the subject is undertaken, starting from the timeless maturation of the relationship between the state and citizens in the recently established Greek society. Equally important are the gaps created in the existing regulatory framework and measures are proposed in order to remove the habit of impunity for civil servants. When examining the public administration’s pathogens, particular emphasis is given to the processes of setting the objectives and evaluating, as these are key methodologies for the control and the measurement of the reliability and accountability of public officials. Both processes can and must play a leading role in creating a new relationship that will not come through the use of magic filters, but instead by understanding the current situation in the country and undertaking the necessary actions for it to improve. Understanding is a prerequisite for recognizing the need for change and the gradual but decisive transformation of the Civil State. Finally, the way in which the theory of New Public Management can serve as a springboard for rationalizing the public administration processes is considered. Every citizen has the ability to change many things every day of his life, but changing his own state is not possible. In a sense, it is an excellent investment to try to revise the relationship between the citizen and the public administration, since both the quality and most of the events in one’s life are related to the state in which he is born to. Of course, the task of reforming the Public Administration from an oppressor to an executor of citizens' interests is undoubtedly a challenging task. This research aims to bring this goal one step closer to reality, citing the dysfunctions of the current system and at the same time pointing out those in need of change.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Διοικητική Επιστήμη και Δημόσιο Μάνατζμεντ, 2019
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 168-179
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
7PMS_DHM_DIO_TselepisAg.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο