Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Χωρικές αναπαραστάσεις και χωρικά φαντασιακά ως παράγοντες της αγοράς ακινήτων
Τίτλος:Spatial representations and spatial imaginaries as factors of the real estate market
Κύρια Υπευθυνότητα:Παυλίδης, Ονήσιλος Γ.
Επιβλέπων:Κυβέλου-Χιωτίνη, Στέλλα-Σοφία
Θέματα:
Keywords:Φαντασιακό, αγορά ακινήτων, city marketing, city branding, airbnb, εξευγενισμός, αστικοποιήση,
Imaginaries, real estate market, city marketing, city branding, airbnb, gentrification, urbanization
Ημερομηνία Έκδοσης:2018
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η επένδυση σε ακίνητη περιουσία χαρακτηρίζεται, διαχρονικά, ως μια επένδυση με ασφαλή και σταθερή απόδοση κεφαλαίου. Η υψηλή κοινωνικό-οικονομική αξία της γης, έχει δημιουργήσει από νομικές διαφορές μεταξύ ανθρώπων, μέχρι και διακρατικές εντάσεις ή πολέμους. Οι κατασκευές του φαντασιακού: έθιμα, γλώσσες, γραφή, μόδα, συστήματα ηθικής, αισθητικής, οικονομικά συστήματα, πολιτικές ιδεολογίες, θρησκείες, καλές τέχνες, αρχιτεκτονική, μουσική, τεχνολογία, επιστήμες, αποτελούν αποκλειστικό χαρακτηριστικό του Homo Sapiens, του σύγχρονου ανθρώπου. Σε όλη τους την ιστορία οι πόλεις συλλαμβάνονταν, σχεδιάζονταν και νοηματοδοτούνταν από την ανθρώπινη φαντασία. Τα διάφορα χωρικά φαντασιακά μορφοποιούνται μέσα από εικόνες και κοινωνικό-πολίτικες πρακτικές, διαχέονται μέσα από την ποπ κουλτούρα, με αποτέλεσμα να δημιουργούν ισχυρές αναπαραστάσεις που εντυπώνονται στη συλλογική συνείδηση, κατασκευάζοντας την κοινωνική πραγματικότητα. Οι πόλεις ως ένα έντονο φαινόμενο κατά τον 19ου αιώνα διέγειραν το κοινωνικό φαντασιακό των συγχρόνων κατοίκων τους. Η αστικοποίηση προκάλεσε την ανασύνθεση των κέντρων εξουσίας, των κοινωνικών ιεραρχιών, των τρόπων διαβίωσης, των σχέσεων ανάμεσα στις κοινωνικές ομάδες. Για κάποιους η πόλη αντιπροσώπευε την ελπίδαγια έναν πιο πολιτισμένο κόσμο, ενώ κάποιοι άλλοι τις χαρακτήρισαν τερατώδεις. Το κοινωνικό φαντασιακό είναι ένα σύνολο αξίων, θεσμών και συμβόλων που μοιράζεται ένα κοινωνικό σύνολο και μεσώ τον οποίων φαντάζονται τον κόσμο τους. Αυτοί οι τρόποι αντίληψης αποτελούν αντανακλαστικές παραμέτρους μέσω των οποίων οι άνθρωποι φαντάζονται και δίνουν νόημα στην κοινωνική τους ύπαρξη. Το συλλογικό κοινωνικό φαντασιακό μιας ομάδας ανθρώπων οδηγεί στην δημιουργία, εσωτερίκευση και αναπαραγωγή νορμών, συμπεριφορών και αντανακλαστικών. Έτσι παράγεται ομοιογένεια, ευταξία και ένα κοινό αξιολογικό πλαίσιο με αποτέλεσμα την κατασκευή διαφόρων συσσωματώσεων και χωρικών φαντασιακών. Τα χωρικά φαντασιακά είναι η δεδομένη, συλλογική κατανόηση των κοινωνικό-χωρικών σχέσεων που παράγεται απο, και ταυτόχρονα νοηματοδοτεί, τις συλλογικές κοινωνικό-χωρικές πρακτικές. Παράγονται μέσα από πολιτικούς αγώνες σε σχέση με αντιλήψεις, πεποιθήσεις, ιδεολογίες και βιωματικές εμπειρίες του χώρου. Κυκλοφορούν και αναπαράγονται μέσω εικόνων, αφηγήσεων, κειμένων, δεδομένων, αλγορίθμων και αναπαραστάσεων. Πολλοί οικονομολόγοι, φιλόσοφοι, κοινωνιολόγοι, αρχιτέκτονες και πολεοδόμοι έχουν οραματιστεί έναν αλλιώτικο κόσμο. Τα χωρικά φαντασιακά παράγουν και νομιμοποιούν πολεοδομικές πρακτικές που υλοποιούνται και αμφίδρομα αναπαράγονται από αυτές τις πρακτικές. Τα εργαλεία του πολεοδομικού σχεδιασμού: χάρτες, εικόνες, διαγράμματα, σχέδια, νομοθεσίες, τεχνικές εκθέσεις κλπ δεν αναπαριστούν απλώς το μέλλον του χώρου και των χωρικών σχέσεων. Τα πολεοδομικά εργαλεία παράγουν, στο παρόν, τα χωρικά φαντασιακά του μέλλοντος των πόλεων με αποτέλεσμα τελικά να υλοποιούνται. Λόγω της οικονομικής παγκοσμιοποίησης οι πόλεις πλέον είναι αναγκασμένες να συναγωνίζονται μεταξύ τους ώστε να είναι σε θέση να προσελκύσουν καινούρια κεφάλαια. Με αποτέλεσμα να εμφανίζονται νέοι τύποι αναπλάσεων που στηρίζονται στην ανάπτυξη νέων χώρων, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται το φαινόμενο του «εξευγενισμού» (gentrification). Με τη διαδικασία του «city branding» αναπτύσσονται πολιτικές για την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία μοναδικής ταυτότητας. Κτίρια και αστικές περιοχές αποκτούν εμβληματική εικόνα και μετατρέπονται στο σήμα κατατεθέν της πόλης ενώ η χρήση του «hard-branding» και της «θεαματικής αρχιτεκτονικής» δημιουργούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την προσέλκυση των δυνητικών επενδύσεων και των επαναπροσδιορισμό του τόπου ή της πόλης στον παγκόσμιο χάρτη. Η επένδυση σε εμβληματικές κατασκευές και η δημιουργία νέων τοπόσημων (landmarks) αποτελεί ένα εργαλείο προώθησης της ταυτότητας, που χρησιμοποιείται τόσο από δημόσιους, όσο και από ιδιωτικούς επενδυτές. Άλλα εργαλεία αποτελούν τα Παγκόσμια μεγάλα Γεγονότα (Mega Events)που δημιουργούν πρωτοποριακά, μεγάλης κλίμακας έργα που κατέχουν σημαίνον και καταλυτικό ρόλο στην αστική αναγέννηση με σκοπό την προσέλκυση επιπλέον επενδύσεων.
Abstract:Investment in real estate is characterized, over time, as an investment with a safe and stable return on capital. The high socio-economic value of land has created legal differences between people, as well as transnational tensions or conflicts. Constructions of the imaginary: customs, languages, writing, fashion, systems of ethics, aesthetics, economic systems, political ideologies, religions, fine arts, architecture, music, technology, science, are exclusively characteristics of Homo Sapiens, the contemporary human. Throughout history, cities have been interpreted, designed and given meaning by human imagination. The various spatial imaginaries are shaped by images and socio-political practices, disseminated by pop culture, creating powerful representations imprinted on collective consciousness, constructing social reality. Cities as a new phenomenon of the 19th century stimulated the social imagination of their modern inhabitants. Urbanization has revolutionized the centers of power, social hierarchies, lifestyle, relationships between social groups. For some, the city represented the hope for a more civilized world, while others called them monstrous.Social imaginary is a set of values, institutions and symbols that share a social group and through which they imagine their world. These ways of perception are parameters of reflection, through which people imagine and give sense to their social existence. The collective social imagination of a group of people leads to the creation, internalization and reproduction of norms, behaviors and reflexes. This produces homogeneity, order and a common framework of values, resulting in the construction of various agglomerations and spatial imaginations. The spatial imagination is the given, collective understanding of the socio-spatial relations produced, and at the same time, the social-spatial collective practices. They are produced through political struggles in relation to perceptions, beliefs, ideologies and experiential experiences of the field. They are circulated and reproduced through images, narratives, texts, data, algorithms and representations. Many economists, philosophers, sociologists, architects and urban planners have envisioned a different world. Spatial imaginations produce and legitimize town planning practices that are implemented and duplicated by these practices. Urban planning tools: maps, pictures, charts, plans, legislations, technical reports etc. do not just represent the future of space and spatial relationships. Planning tools produce, at present, the spatial imagery of the future of cities and eventually produce them. Due to economic globalization, cities are now forced to compete with each other in order to attract new capital. One result of the above is that new types of recreation are emerging based on the development of new spaces, resulting in the phenomenon of "gentrification".The city branding process develops policies for economic growth and the creation of a unique identity. Buildings and urban areas acquire an emblematic image and become the trademark of the city while the use of "hard-branding" and "spectacular architecture" creates the necessary prerequisites for attracting potential investments and redefining the place or city on the world map.Investing in emblematic constructions and creating new landmarks is an identity promotion tool that is used by both public and private investors. Other tools are the Mega Events that create pioneering, large-scale projects that have a prominent and catalytic role in urban regeneration to attract additional investment.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, 2018
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 93-98
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
8PMS_EFH_OIK_PER_ANA_PaulidisOn.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο