Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Εταιρική διακυβέρνηση και εταιρική αποδοτικότητα: Η περίπτωση των ελληνικών επιχειρήσεων (περίοδος 2013-2017)
Τίτλος:Corporate governance and firm performance: evidence from greek firms (period 2013-2017)
Κύρια Υπευθυνότητα:Τζουλάϊ, Ανίσα Μ.
Επιβλέπων:Τσάμης, Αναστάσιος Δ.
Θέματα:
Keywords:Εταιρική απόδοση, εταιρική διακυβέρνηση, διοικητικό συμβούλιο, χαρακτηριστικά του Δ.Σ., Ελλάδα
Firm performance, corporate governance, board of directors, board characteristics, Greece
Ημερομηνία Έκδοσης:2019
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει τι εννοούμε όταν αναφερόμαστε στην έννοια της Εταιρικής Διακυβέρνησης και να εξετάσει την επίδραση της δομής του διοικητικού συμβουλίου, της εξουσίας και του ρόλου του CEO, τον έλεγχο από μια Big4 ελεγκτική εταιρία και τον αριθμό των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου στην απόδοση των ελληνικών εισηγμένων εταιρειών στο Χ.Α.. Σχεδιασμός/Μεθοδολογία: Το δείγμα αποτελείται από 106 ελληνικές εταιρείες που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών (με 530 συνολικές παρατηρήσεις) και αφορά την περίοδο 2013-2017. Η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήσαμε για την εκτίμηση των δεδομένων είναι η πολλαπλή παλινδρόμηση με την βοήθεια του προγράμματος IBM SPSS Statistics 25. Για την ανάλυση των υποδειγμάτων χρησιμοποιήσαμε ως εξαρτημένες μεταβλητές το TOBINQ, ROA και ROE. Ενώ, ως ανεξάρτητες μεταβλητές χρησιμοποιήσαμε το μέγεθος του Διοικητικού Συμβουλίου, τον αριθμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, CEO duality, την ποικιλομορφία των φύλων, BIG4 κ.λπ. Ευρήματα: Η εργασία αυτή παρέχει κάποια υποστήριξη στην θεωρία αντιπροσώπευσης, καθώς ένα μεγαλύτερο αριθμό ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στα Διοικητικά Συμβούλια συσχετίζεται με βελτιωμένες επιδόσεις της επιχείρησης. Η αντίληψη ότι η ύπαρξη δυαδικότητας επιδρά αρνητικά στην εταιρική απόδοση δεν υποστηρίχθηκε στην έρευνα μας, διότι τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υφίσταται θετική και στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ του CEO duality και των TOBINQ, ROA και ROE. Επίσης, ο έλεγχος από μια Big4 ελεγκτική εταιρεία είναι στατιστικά σημαντική και επιδρά θετικά στο TOBINQ και ROE. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η συχνότητα των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου έχει αρνητικό αντίκτυπο στην απόδοση αγοράς (TOBINQ). Ωστόσο, η μελέτη απέτυχε να υποστηρίξει μια στατιστική θετική σχέση μεταξύ του μεγέθους του διοικητικού συμβουλίου και της εταιρικής αποδοτικότητας. Ομοίως, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ποικιλομορφία των φύλων στα διοικητικά συμβούλια δεν έχει καμία επίδραση στην εταιρική απόδοση των ελληνικών επιχειρήσεων, που μετράται από τον TOBINQ, ROA και ROE. Περιορισμοί: Η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίσαμε κατά την διάρκεια της εργασίας ήταν η έλλειψη προσβάσεις σε βάση δεδομένων. Για αυτό το λόγω τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν χειροκίνητα από τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις της κάθε εταιρείας που ανακτήθηκαν από τις ιστοσελίδες τους. Αξία: Το μέγεθος του δείγματος, σε συνδυασμό με τα πιο πρόσφατα χρονικά δεδομένα θα μπορούσαν να καθιστούν την παρούσα διπλωματική εργασία άκρως επίκαιρη και ως μια σημαντική προσπάθεια να εμπλουτίσει την υπάρχουσα βιβλιογραφία προσφέροντας νέα στοιχεία σχετικά με την επίδραση της εταιρική διακυβέρνηση στην εταιρική απόδοση των ελληνικών επιχειρήσεων.
Abstract:Purpose: The purpose of this paper is to look at what we mean when we refer to the concept of Corporate Governance and investigate the relationship between corporate governance mechanisms (e.g. the structure of the board of directors, the duality, a control of the Big4 auditing company and the number of board meetings) and corporate performance of the Greek listed firms in the ASE. Design / Methodology: The sample includes a total of 106 Greek firms listed in Athens Stock Exchange (with a total of 530 observations) for the period 2013-2017. The methodological approach for the data estimation is multiple regression using the program SPSS 25. In order to analyze the models we used as a dependent variable TOBINQ, ROA and ROE. While, as an independent variable, we used the size of the Board of Directors, the number of independent non-executive members, CEO duality, gender diversity, BIG4, etc. Findings: This work provides some support for the agency theory, as a larger number of independent non-executive members in the Boards is associated with improved business performance. The notion that duality has a negative impact on corporate performance was not supported because the results showed that there is a positive and statistically significant relationship between CEO duality and TOBINQ, ROA and ROE. Also, control by a Big4 auditing firm is statistically significant and has a positive effect on TOBINQ and ROE. The results showed that the frequency of board meetings has a negative impact on market performance (TOBINQ). However, the study failed to support a statistically positive relationship between the size of the board of directors and firm performance. Similarly, the results show that gender diversity in boards has no impact on corporate performance measured by TOBINQ, ROA and ROE. Limitations: The biggest difficulty we faced during this work was the lack of access to a database. Because of this, the data are obtained manually from annual reports recovered from firms’ websites. Value: The sample size combined with the most recent time data could make this diploma thesis extremely timely and as a major effort to enrich the existing literature by providing new insights into the impact of corporate governance on firm performance.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Ελεγκτική και Φορολογία, 2019
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 58-67
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
7PMS_DHM_DIO_TzoulaiAn.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο