Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Συγκριτική ανάλυση του ελληνικού φορολογικού συστήματος σε σχέση με τα αντίστοιχα της Ελβετίας, Σουηδίας και Βουλγαρίας
Τίτλος:Comparative analysis of the Greek tax system compared to those of Switzerland, Sweden and Bulgaria
Κύρια Υπευθυνότητα:Πουρή, Αρχοντούλα Π.
Επιβλέπων:Αποστόλου, Απόστολος
Θέματα:
Keywords:Συγκριτική ανάλυση του ελληνικού φορολογικού συστήματος
Comparative analysis of the Greek tax system
Ημερομηνία Έκδοσης:2018
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η παρούσα εργασία στόχο έχει την σύγκριση σε επίπεδο βασικών διατάξεων της φορολογίας εισοδήματος (Νομικών και Φυσικών Προσώπων) μεταξύ της Ελλάδας, των Ελβετίας, της Σουηδίας και της Βουλγαρίας. Η σύγκριση αυτή γίνεται με την παράθεση των σχετικών φορολογικών διατάξεων, με την παραπομπή στις αντίστοιχες ελληνικές προβλέψεις (όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο) καθώς και σε επίπεδο ουσιαστικού φορολογικού συντελεστή. Επιπλέον, ο λόγος που επιλέξαμε να διερευνήσουμε και να αναλύσουμε το φορολογικό σύστημα της Ελβετίας είναι ότι αρχικά είναι ένα πολύ δυνατό, οικονομικά ισχυρό και ανεξάρτητο κράτος και έχει προσελκύσει πολλές εταιρείες και πολλούς επενδυτές από όλες τις μεριές του κόσμου. Επίσης, το φορολογικό σύστημα των καντονιών είναι αρκετά ανταγωνιστικό και παρέχει φορολογικά κίνητρα, διότι οι φορολογικοί συντελεστές στην Ελβετία διαφοροποιούνται ανάλογα με το καντόνι που βρίσκεται ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Ακόμη, την Σουηδία την επέλεξα στην εργασία μου διότι είναι μια χώρα πολύ ανταποδοτική στους πολίτες της, οι οποίοι βλέπουν ότι οι φόροι που δίνουν στο κράτος έχουν αντίκτυπο σε μια καλύτερη εκπαίδευση των παιδιών τους, σε ένα καλύτερο σύστημα υγείας και γενικά σε μια χώρα άρτια οργανωμένη χώρα. Η Βουλγαρία, επίσης έχει πολύ ενδιαφέρον να την εξετάσουμε διότι είναι μια γειτονική μας χώρα και τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερες ελληνικές εταιρείες μεταφέρουν εκεί τα γραφεία τους λόγω του ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος που έχει. Ουσιαστικά μέσα στην Ευρώπη βρίσκεται ένας φορολογικός παράδεισος που προσπαθεί να προσελκύσει όλο και περισσότερες εταιρείες και επενδυτές, παρέχοντας φορολογική ασυλία και πολύ χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές. Τέλος, με αφορμή κάποια άρθρα που διάβασα στο Google Scholar (Stoian Tanchev, 2016, Dan Ariely, 2016 ,Oliver Hümbelin, 2016) για το φορολογικό σύστημα αυτών των χωρών με παρακίνησαν να τις επιλέξω προς ανάλυση και εξέταση. Όπως είναι προφανές οι βασικές πηγές της εργασίας είναι οι φορολογικοί νόμοι των προαναφερθέντων κρατών καθώς και η σχετική γραπτή καθοδήγηση που έχει δημοσιευθεί από την οικεία φορολογική διοίκηση. Τέλος, η προτελευταία ενότητα διαπραγματεύεται ειδικότερα θέματα που προέκυψαν από την ανάλυση σε σύγκριση με τα ελληνικά δεδομένα ενώ η τελευταία ενότητα αναφέρει την επιπλέον κρίσιμη βιβλιογραφία από την οποία αντλήθηκαν δεδομένα για την ολοκλήρωση της ανάλυσης.
Abstract:The present study aims to compare basic income tax provisions (Legal and Natural Persons) between Greece, Switzerland, Sweden and Bulgaria. This comparison is made by referring to the relevant tax provisions, by reference to the corresponding Greek provisions (where this is deemed necessary) and to the level of a substantial tax rate. In addition, the reason we chose to investigate and analyze the Swiss tax system is that it is initially a very strong, economically strong and independent state and has attracted many companies and many investors from all over the world. Also, the tax system of cantons is fairly competitive and provides tax incentives because tax rates in Switzerland vary according to the canton of a natural or legal person. I also chose Sweden in my study because it is a country very rewarding to its citizens who see that the taxes they give to the state have an impact on a better education of their children, on a better health system and generally on an organized country. Bulgaria is also very interested in looking at it because it is a neighboring country and in recent years more and more Greek companies have moved their offices there because of the favorable tax regime it has. Essentially, within Europe, there is a tax heaven trying to attract more and more companies and investors, tax immunity and very low tax rates. Finally, on the occasion of some articles I read on Google Scholar (Stoyan Tanchev, 2016, Dan Ariely, 2016, Oliver Hümbelin, 2016) on the tax system of these countries, I was prompted to select them for analysis and consideration. It is obvious that the main sources of the work are the tax laws of the above-mentioned countries as well as the relevant written guidance published by the tax administration concerned. Finally, the penultimate section deals specifically with issues that emerged from the analysis compared to Greek data, while the last section reports the additional critical bibliography from which data were extracted to complete the analysis.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Ελεγκτική και Φορολογία, 2018
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 96-97
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
7PMS_DHM_DIO_PouriAr.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο