Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Η εξέλιξη των εργασιακών σχέσεων στο δημόσιο τομέα εν καιρώ μνημονίου
Τίτλος:The evolution of industrial relations in the public sector during a memorandum of understanding
Κύρια Υπευθυνότητα:Σαλωνίτη, Μαρία-Ραφαέλα Σ.
Επιβλέπων:Μπαμπαλιούτας, Λάμπρος Π.
Θέματα:
Keywords:Μνημόνιο, περιοριστικά μέτρα, εργασιακή διαθεσιμότητα, προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα, κινητικότητα, διοικητικές μεταρρυθμίσεις
Memorandum Of Understanding, restrictive measures, job availability, preretirement availability, mobility, administrative reforms
Ημερομηνία Έκδοσης:2019
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Ένα από τα πιο επίκαιρα θέματα που προβλημάτισαν την ελληνική αλλά και διεθνή παράλληλα πολιτική και οικονομία ήταν οι περιοριστικές πολιτικές που επεβλήθησαν στην Ελλάδα στα πλαίσια των Μνημονίων. Τα μέτρα και των Τριών Μνημονίων, τα οποία τέθηκαν σε εφαρμογή από το 2010, είχαν ως κύριο βασικό αποδέκτη προσωπικό του δημοσίου τομέα. Στόχος των περιοριστικών μέτρων ήταν η δημοσιονομική εξυγίανση, η ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και η διασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας. Οι αλλαγές οι οποίες επεβλήθησαν στους δημοσίους υπαλλήλους έγιναν μαζικά, ταχύτατα και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ειδικότερα, μέσω των Μνημονιακών μέτρων, εισήχθησαν νέες μορφές διοίκησης προερχόμενες από τον ιδιωτικό τομέα. Η Δημόσια Διοίκηση τότε, κλήθηκε να προβεί στη μέτρηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας. Οι διαδοχικές μειώσεις των μισθών, των συντάξεων, των προσλήψεων νέου ανθρώπινου δυναμικού και η θεσμοθέτηση νέων πιο ευέλικτων μορφών απασχόλησης έθεσαν πολλά εμπόδια στην ομαλή λειτουργία του δημοσίου τομέα. Απόρροια όλων αυτών ήταν, η εισαγωγή των νέων εννοιών της εργασιακής διαθεσιμότητας, της κινητικότητας και της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας, για τις οποίες η ελληνική κοινωνία δεν ήταν προετοιμασμένη. Έτσι, επήλθαν αλλαγές στις ατομικές εργασιακές σχέσεις καθώς και σε μισθολογικό και συνταξιοδοτικό επίπεδο. Οι περιοριστικές αυτές πολιτικές στον Δημόσιο Τομέα ενείχαν, στοιχεία νεοφιλελευθερισμού με επίκεντρο την απορρύθμιση και παράλληλα συρρίκνωση του. Ωστόσο το πλήθος νόμων που ακολούθησε, έθεσε το βασικό ερώτημα κατά πόσο τελικά η προσπάθεια για ένα μικρό και ευέλικτο κράτος έφερε τις αναμενόμενες και προβλεπόμενες μεταρρυθμίσεις αλλά και κατά πόσο ήταν σύμφωνες με τις συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές. Η αλληλοδιαδοχή αντίθετων μεταξύ τους ρυθμίσεων επέφερε τη σταδιακή απορρύθμιση των σχέσεων κράτους και πολίτη, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την προσπάθεια της ελληνικής δημοσιονομικής σταθερότητας. Αυτή δύσκολη εξίσωση της εργασιακής ασφάλειας σε συνδυασμό με την κάλυψη των μεταβαλλόμενων επιχειρησιακών αναγκών, αναλύεται στην παρούσα εργασία.
Abstract:One of the most up-to-date issues that puzzled simultaneously the Greek and international politics and economy was the restrictive policies imposed in Greece under the Memorandum of Understanding. The measures of the Three Memorandum of Understanding, which were implemented from 2010, were primarily targeted at the public sector personnel. The aim of the imposed restrictive measures was the reform of public governance, the development of competitiveness and to guarantee the economic stability. The changes imposed on civil servants took place massively, rapidly and in a short period of time. In particular, through the measures of the Memorandum, new forms of administration from the private sector were introduced. The Public Administration was then called upon to measure efficiency and effectiveness. The successive reductions of the salaries, pensions, recruitment of new human resources and the institutionalization of new, more flexible forms of employment have put a number of obstacles to the smooth functioning of the public sector. The result of all these, were the introduction of the new concepts of working availability, mobility and pre-retirement availability, for which Greek society was not prepared. Thus, there were changes in individual employment relationships, as well as salary and retirement levels. These restrictive policies in the Public Sector comprised of neoliberalism elements, centered on deregulation and at the same time shrinking of it. However, the multitude of laws that followed raised the key question as to whether the attempt for a small and flexible state eventually brought forward the expected and planned reforms and whether they were in line with the constitutionally guaranteed principles. The succession of opposing regulations has resulted in the gradual deregulation in the relation between the state and the citizens, aggravating furthermore the effort of Greek fiscal stability. This difficult equation of ensuring availability of jobs in combination with the need to meet changing business requirements (environment) is analyzed in this paper.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Διοικητική Επιστήμη και Δημόσιο Μάνατζμεντ, 2019
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 142-144
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
7PMS_DHM_DIO_SalonitiMa.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο