Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Ενδοοικογενειακή βία των γυναικών στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης: πολιτικές για την αντιμετώπισή της
Τίτλος:Domestic violence against women in Greece during the financial cricis: policies to deal with it
Κύρια Υπευθυνότητα:Κάββουρα, Θωμαΐς Η.
Επιβλέπων:Στρατηγάκη, Μαρία
Θέματα:
Keywords:Ενδοοικογενειακή βία, συζυγική/ συντροφική βία, οικονομική κρίση, νομοθεσία, στερεότυπα
Domestic violence, intimate partner violence, financial crisis, legislation, stereotypes
Ημερομηνία Έκδοσης:2018
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί η εξέλιξη του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών, στην περιοχή της Αθήνα και του Πειραιά από την έναρξη λειτουργίας των Συμβουλευτικών Κέντρων και των Δομών Φιλοξενίας έως και σήμερα, υπό το πρίσμα δύο συνιστωσών, οικονομική κρίση και ψηφισθείσα νομοθεσία. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού παρουσιάζονται δύο κεφάλαια με το θεωρητικό και νομοθετικό πλαίσιο της συζυγικής/ συντροφικής κακοποίηση και του παράγοντα της οικονομικής κρίσης. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε είναι ποιοτική. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού λήφθηκαν συνεντεύξεις από το επιστημονικό προσωπικό πέντε Συμβουλευτικών Κέντρων και δύο Ξενώνων Φιλοξενίας του δικτύου της Γενικής Γραμματεία Ισότητας Φύλων στην ΑθΦήνα και στον Πειραιά. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι, πρώτον τα στερεότυπα και η έλλειψη υποστηρικτικού περιβάλλοντος των γυναικών τις επηρεάζουν περισσότερο από την εργασιακή και οικονομική τους κατάσταση στη λήψη αποφάσεων. Δεύτερον, η οικονομική κρίση δεν μπορεί να αποτελέσει παράγοντα δημιουργίας βίας, η βία προϋπήρχε της κρίσης. Τρίτον, ο ρόλος της Αστυνομίας είναι αμφιλεγόμενος, καθώς μέρος των αστυνομικών αποθαρρύνει και φοβίζει τις γυναίκες για τις συνέπειες των πράξεών τους και ταυτόχρονα η υπάρχουσα νομοθεσία δεν είναι γνώριμη από μερίδα των κακοποιημένων γυναικών και δεν τις καλύπτει πλήρως, ώστε να απαλλαγούν από το βίαιο σύντροφο. Τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει η έρευνα είναι πρώτον, ότι τα στερεότυπα αποτελούν ακόμα και στη σημερινή εποχή μια αφορμή για να ανθίζει η βία στην οικογένεια. Δεύτερον η οικονομική κρίση δεν έχει αιτιώδη σχέση με την αύξηση της βίας. Η βιαιότητα του συντρόφου υπήρχε αλλά η πίεση των συνθηκών βοήθησε να αναδειχθεί. Τρίτον, η ποινική δικαιοσύνη χρειάζεται βελτίωση, αφενός οι αστυνομικοί επανεκπαίδευση για τη διαχείριση θεμάτων κακοποίησης, αφετέρου η νομοθεσία τροποποιήσεις για την επίτευξη μεγαλύτερης ευρύτητας.
Abstract:The purpose of this dissertation is to investigate the evolution of domestic violence against women in the geographic area of Athens and Piraeus, from the beginning of the Counseling Centers and Shelters for Women Victims of Violence until today, in the light of two components, financial crisis and adopted legislation. In order to achieve this goal, two chapters are presented with the theoretical and legislative framework of intimate partner violence and the factor of the financial crisis. The methodology used is qualitative. In order to achieve this goal, interviews were conducted by the scientific staff of five Counseling Centers and two Shelters for Women Victims of Violence of the General Secretariat for Gender Equality in Athens and Piraeus. The results of the survey showed that, firstly, stereotypes and the lack of supportive environment of women affect them more than their working and financial situation in decision-making. Secondly, the financial crisis cannot be a factor in creating violent relationships, violence prevailed before the crisis. Thirdly, the role of the Police is controversial, as part of the police discourages and scares women for the consequences of their actions and at the same time the existing legislation is not familiar with a portion of the abused women and does not fully cover them to get rid of the violent partner. The conclusions of the survey are first of all that stereotypes are still an occasion for family violence to flourish today. Secondly, the financial crisis has no causal link with the increase in violence. The partner\'s brutality existed but the pressure of the circumstances helped emerge. Thirdly, criminal justice needs to be improved, on the one hand policemen need re-education for the management of abuse issues and on the other hand the legislation has to change to help more women.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, ΠΜΣ "Κοινωνική Πολιτική: Μέθοδοι και Εφαρμογές", 2018
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 57-61
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
51PMS_KOI_POL_KavvouraTh.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο