Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Ο αντίκτυπος στους εργαζομένους, της επικείμενης ιδιωτικοποίησης λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ, σ’ ένα περιβάλλον κρίσης
Τίτλος:The impact upon the employees, of the impending privatization of the lignite production units of the Public Power Corporation, in an environment of crisis
Κύρια Υπευθυνότητα:Μιχαλέα, Κυριακή Γ.
Επιβλέπων:Ψημμένος, Ιορδάνης
Θέματα:
Keywords:Αλλαγή στρατηγικής του διεθνούς καπιταλιστικού συστήματος, ιδιωτικοποίηση, απορρύθμιση της εργασίας, ευελιξία, επισφάλεια, κρίση
Strategic change of the international capitalist system, privatization, employment disorganization, flexibility, precarity, crisis
Ημερομηνία Έκδοσης:2019
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής θα επιχειρήσουμε να εντοπίσουμε τις επιπτώσεις της επικείμενης ιδιωτικοποίηση λιγνιτικών μονάδων παραγωγής, στους εργαζόμενους της ΔΕΗ εστιάζοντας πρωταρχικά στο εργασιακό τους βίωμα. Σε αυτό το πλαίσιο θα αποτυπώσουμε την οργάνωση της εργασίας στη ΔΕΗ καταδεικνύοντας την διαρκώς πολλαπλασιαζόμενη εφαρμογή άτυπων και ευέλικτων μορφών εργασίας που απορρυθμίζουν και αποδομούν το τεϊλορικό πρότυπο της πλήρους, κανονικής και σταθερής εργασίας σε ένα ιεραρχημένο περιβάλλον. Ιδιαίτερα την τρέχουσα περίοδο που χαρακτηρίζεται από μια βαθιά και πολυετή πλέον κοινωνικοοικονομική κρίση οι εν λόγω αλλαγές των εργασιακών συνθήκων γεννούν στους εργαζόμενους πολλαπλάσια συναισθήματα αβεβαιότητας και ανασφάλειας θέτοντας ζητήματα επαναδιαμόρφωσης του εργασιακού ήθους και περιεχομένου. Η συνακόλουθη μεταβολή και απορρύθμιση των εργασιακών μηχανισμών καθώς και η απειλή της ανεργίας επηρεάζουν την ψυχοπνευματικη οντότητα των εργαζομένων και τους οδηγούν επίσης σε οικονομική οπισθοχώρηση και κοινωνική καθήλωση. Παράλληλα θα γίνει ειδική αναφορά στο ευρύτερο περιβάλλον κρίσης και πώς αυτό έχει επηρεάσει ήδη καταλυτικά την εργοδότρια εταιρεία, υπό τον ορατό κίνδυνο να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά στις όποιες δυσμενείς και αρνητικές συνέπειες της ιδιωτικοποίησης. Ανάλυση περίπτωσης εργαζομένων με ημιδομημένες συνεντεύξεις θα επιτρέψουν την απτή αποτύπωση της τρέχουσας πραγματικότητας που βιώνουν. Ενώ για να ορίσουμε το θεωρητικό μας περιεχόμενο θα ανατρέξουμε σε κλασικές κοινωνιολογικές θέσεις αλλά και σύγχρονες ερμηνείες και αποτυπώσεις των εργασιακών σχέσεων. Στην συνέχεια θα περιγράψουμε την ύστερη αλλαγή στρατηγικής του διεθνούς καπιταλιστικού συστήματος που συνεπάγεται και μια συνακόλουθη μεταβολή προς το χειρότερο της εργασίας. Τέλος θα προσπαθήσουμε να διακρίνουμε την έκβαση και πρόοδο των ανωτέρω δρομολογημένων εξελίξεων μέσα στην μεταβατική και δύσκολη πραγματικότητα της κρίσης, έκβαση που μπορεί να έχει καταλυτική και αποφασιστική σημασία για την κοινωνική πολιτική των εργασιακών σχέσεων στο μέλλον, αντιλαμβανόμενοι κυρίως, ότι αν είναι τέτοια η οξύτητα του προβλήματος σε μια δημόσια επιχείρηση, θα πρέπει να έχει ήδη λάβει τραγικές διαστάσεις στον ιδιωτικό τομέα.
Abstract:In the context of this thesis, we shall attempt to pinpoint the consequences of the impending privatization of the lignite production units for the employees of Public Power Corporation by focusing primarily on their experience as employees. In this context, we shall describe the organization of employment in Public Power Corporation showing the continually multiplied implementation of non-standard and flexible forms of employment, which disorganize and deconstruct the Taylor model of complete, regular and stable employment in a hierarchized environment. Especially in the current period of time, which is characterized by a deep and long lasting socioeconomic crisis, these changes in working conditions generate multiple feelings of uncertainty and insecurity for the employees, raising issues of rebuilding the ethics and the content of employment. The consequent change and disorganization of labor mechanisms as well as the threat of unemployment affect the psycho spiritual entity of employees and lead them to an economic retreat and social immobility. At the same time there will be a special reference to the wider environment of crisis and how this has already affected the employer company under the visible danger that this crisis may act multiplicatively in any adverse and negative consequences of privatization. Employee case analysis through semi-structured interviews will allow the actual description of current reality they experience. Next, we shall describe the late strategic change of the international capitalist system, which entails a consequent employment change for the worse. Finally, we shall attempt to discern the outcome and the progress of the above underway developments in the transitive and difficult reality of the crisis, an outcome which may be of determining and decisive importance for the social policy of labour relations in the future, perceiving mostly that if the intensity of the problem is of this kind in a public corporation, it must have already taken on tragic dimensions in the private sector.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, ΠΜΣ "Κοινωνική Πολιτική: Μέθοδοι και Εφαρμογές", 2019
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 83-85
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
51PMS_KOI_POL_MichaleaKy.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο