Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Ευρωπαϊκή Ένωση- από τον επιμερισμό στην μετατόπιση ευθυνών : οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στην πολιτική ασύλου
Τίτλος:European Union: from sharing to shifting responsibilities: recent reforms in asylum policy
Κύρια Υπευθυνότητα:Παπαμηνά, Μαρία Μ.
Επιβλέπων:Μαρούδα, Μαρία-Ντανιέλλα
Θέματα:
Keywords:Ευρωπαϊκή Ένωση, προσφυγικό δίκαιο, επιμερισμός ευθυνών, μετατόπιση ευθυνών
European Union, refugee law, sharing of responsibilities, shifting of responsibilities
Ημερομηνία Έκδοσης:2018
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Τα τελευταία χρόνια, η πραγματικότητα των ανθρώπων, που ζητούν διεθνή προστασία στην Ευρώπη είναι εξαιρετικά προβληματική, παρουσιάζει χαρακτηριστικά ανθρωπιστικής κρίσης, επηρεάζει, δε, με δραματικό τρόπο τα δικαιώματα τους, σε μια Ευρώπη που κλυδωνίζεται από την οικονομική κρίση, όπου η ακροδεξιά ρητορική κατά των μεταναστών και προσφύγων, η δαιμονοποίηση των εξαιρετικά ευάλωτων αυτών πληθυσμών για τα «δεινά» της και οι καταγραφές ρατσιστικής βίας σε βάρος τους συνεχώς αυξάνονται. Η Ευρώπη εμφανίζεται απρόθυμη να υποδεχτεί τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, εφαρμόζοντας, αφ’ ενός, εκτεταμένες πολιτικές αποτροπής εισόδου και ελέγχου των συνόρων και αφ’ ετέρου πολιτικές περιορισμού δικαιωμάτων των «νεοεισερχομένων», που απομακρύνονται από το ευρωπαϊκό κεκτημένο και υπονομεύουν την ίδια τη συνοχή της. Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην καταγραφή της αλλαγής της πολιτικής ασύλου στην Ευρώπη συνεπεία και των πρόσφατων εξελίξεων μετά την λεγόμενη «προσφυγική κρίση» του 2015. Οι εξελίξεις αυτές, οδηγούν στην πράξη σε μια «μετατόπιση» αρχών, καθώς, από την υποχρέωση παροχής διεθνούς προστασίας επί τη βάση του επιμερισμού της ευθύνης μεταξύ των κρατών μελών - που έστω και προσχηματικά αποτελεί βασική αρχή της λειτουργίας της ΕΕ - δρομολογείται η θεσμοθέτηση της « μετατόπισής» της : στην «άδικη» μετατόπιση της ευθύνης προς τις χώρες «πρώτης υποδοχής- εισόδου» στην ΕΕ και ταυτόχρονα στην μετατόπιση του «βάρους» της προστασίας σε «τρίτες» χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες, προφανώς στο όνομα της σκοπιμότητας, «χρίζονται» ασφαλείς για τους πρόσφυγες, ενώ δεν πληρούν τα πρότυπα και τις εγγυήσεις προστασίας τους.
Abstract:In recent years, the reality of people seeking international protection in Europe is extremely problematic; it presents characteristics of a humanitarian crisis, and affects dramatically their rights, in a Europe in deep economic crisis where the farright rhetoric against migrants and refugees, the demonization of this highly vulnerable group and the incidents of racist violence against them are constantly increasing. Europe seems reluctant to welcome migrants and refugees, by implementing extensive policies on prevention of entry and border control, on the one hand, and also rights-limiting policies of the "newcomers ", policies that diverge from the European acquis and undermine its own cohesion. This paper focuses on changes in asylum policy in Europe as a consequence of recent developments following the so-called "refugee crisis" of 2015. These developments lead in fact to a "shift" of principles, as, from the obligation to provide international protection on the basis of “sharing responsibility” between Member States – which, even ostensibly, is a basic principle of the functioning of the EU - the institutionalization of "shifting responsibility " is being launched: the "unfair" shift of responsibility towards the “first entry- reception” member states and, at the same time, the shifting of the "burden" of protection to third countries outside the European Union, which, obviously in the name of feasibility, are considered to be safe countries for refugees, although they do not meet the standards and guarantees of their protection.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, ΠΜΣ, κατεύθυνση Διεθνές Δίκαιο και Διπλωματικές Σπουδές, 2018
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 67-71
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
12PMS_DIE_EUR_SPO_PapaminaMa.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο