Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Η κατοχύρωση του δικαιώματος της συνάθροισης στο ισχύον Ελληνικό Σύνταγμα-Άρθρο 11
Τίτλος:The enshrinement of the right to assembly in the current Greek Constitution- Article 11
Κύρια Υπευθυνότητα:Κούσκαλης, Παναγιώτης Η.
Επιβλέπων:Νικολόπουλος, Ηλίας Ι.
Θέματα:
Keywords:Δικαίωμα, συνάθροιση, άρθρο 11, Σύνταγμα, δημόσια, ιδιωτική
Right, Assembly, article 11, Constitution, public, private
Ημερομηνία Έκδοσης:2018
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:«1. Οι Έλληνες έχουν το δικαίωμα, όπως συνέρχονται ησύχως και χωρίς όπλα. 2. Μόνο στις δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις μπορεί να παρίσταται η αστυνομία. Οι υπαίθριες συναθροίσεις μπορούν να απαγορευτούν με αιτιολογημένη απόφαση της αστυνομικής αρχής, γενικά, αν εξαιτίας τους επίκειται σοβαρός κίνδυνος για την δημοσία ασφάλεια, σε ορισμένη δε περιοχή ,αν απειλείται σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής, όπως νόμος ορίζει». Άρθρο 11 του Συντάγματος της Ελλάδας της 9 Ιουνίου 1975. Το άρθρο 11 του Συντάγματος κατοχυρώνει και προστατεύει το δικαίωμα του συνέρχεσθαι. Το δικαίωμα της συνάθροισης είναι ένα θεμελιώδες συλλογικό δικαίωμα και παράλληλα μικτό εξαιτίας της ατομικής και συγχρόνως πολιτικής χροιάς του. Αναγνωρίζεται υπέρ φυσικών κυρίως προσώπων και έχει ως κύριο αποδέκτη το Κράτος, ενώ γίνεται δεκτό ότι εμφανίζει και έµµεση ενέργεια. Αναφορικά µε το περιεχόμενό του, του αναγνωρίζεται θετικό και αρνητικό περιεχόμενο. Κατά την ορθότερη και επικρατούσα άποψη συνάθροιση είναι η προσωρινή συγκέντρωση πολλών προσώπων στον ίδιο τόπο και χρόνο και η επιδίωξη από αυτά ορισμένου σκοπού. Η κυριότερη διάκριση της συνάθροισης είναι αυτή σε ιδιωτική και δημόσια. Το δικαίωμα της συνάθροισης οροθετείται από την §1 του άρθρου 11 του Συντάγματος ενώ ως θεμελιώδες ατομικό δικαίωμα υπόκειται, στους γενικούς συνταγματικούς περιορισμούς. Ειδικοί περιορισμοί του δικαιώματος κατοχυρώνεται στην § 2 του άρθρου 11. Η Αστυνομία υποχρεούται να ενεργεί, σύμφωνα µε τις συνταγματικές επιταγές, και να προστατεύει το δικαίωμα αυτό, το οποίο, χρησιµεύει, όχι μόνον σαν έρεισμα για την άμυνα των υπολοίπων ελευθεριών, αλλά κυρίως σαν μέσο διεκδίκησης ομαδικών αξιώσεων κοινωνικών δικαιωμάτων. Μολονότι το άρθρο 11 του Συντάγματος προβλέπει την έκδοση νόμου, που να ρυθμίζει τα των συναθροίσεων, µέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί τέτοιος νόμος. Η έκδοσή του κρίνεται αναγκαία και επιβεβλημένη γιατί η αμφισβήτηση από τη θεωρία της ισχύος πολλών από τις διατάξεις που εφαρμόζονται σήμερα, προβληματίζει την Αστυνομία.
Abstract:«1. The Greeks have the right, as they meet quietly and without difficulty. 2. Only in public outdoor gatherings may the Police be present. Outdoor meetings may be banned by a police authority's decision, in general if there is a serious risk to public security in a given area if there is a serious disruption of socio-economic life as defined by law». Article 11 of the Greek Constitution of 9 June 1975 Article 11 of the Constitution enshrines and protects the right of assembly. The right of assembly is a fundamental collective right and, at the same time, mixed because of its individual and at the same time political tinge. It is recognized in favor of natural persons in particular and the main recipient of the state, while it is accepted that it also indirectly shows the energy. In terms of its content, it has positive and negative content. In the most correct and prevailing view, aggregation is the temporary gathering of many persons at the same place and time and the pursuit by them of a certain purpose. The main distinction of the rally is private and public. The right of assembly is delimited by § 1 of Article 11 of the Constitution, and as a fundamental individual right is subject to general constitutional restrictions. Special limitations on the right are enshrined in § 2 of Article 11. The Police are obliged to act in accordance with the constitutional requirements and to protect this right, which serves not only as a basis for the defense of the other freedoms, an instrument claiming collective social rights claims. Although Article 11 of the Constitution provides for the adoption of a law regulating the gatherings, so far no such law has been adopted. Its adoption is deemed necessary and necessary because the Constitutional Court has questioned the validity of many of the provisions currently in force, is a matter of concern to the Police.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Εθνική και Ενωσιακή Διοίκηση, 2018
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 110-116
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
7PMS_DHM_DIO_KouskalisPa.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο