Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Διδάσκοντας τη διατηρήσιμη ευημερία στη νέα γενιά: ανάλυση για τον βαθμό που αποδεικνύεται η σχέση τροφής και οικολογικού/υδατικού αποτυπώματος
Τίτλος:Teaching sustainable prosperity to the new generation: analysis of the extent to which it is proven the relationship between food and ecological/water footprint
Κύρια Υπευθυνότητα:Σμυρνή, Παυλίνα Δ.
Επιβλέπων:Ψειρίδου, Αναστασία
Θέματα:
Keywords:Τροφή-καρπός, περιβάλλον, νερό, γη -χώμα, θάλασσα, οικοσύστημα, ενέργεια, αέρας, φυτά, ζώα, ορυκτοί άνθρακες, αιολική ενέργεια, γεωθερμική ενέργεια, πυρηνική ενέργεια, φυσικοί πόροι, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ατμόσφαιρα, σκουπίδια, ηχορύπανση, τροφικές αλυσίδες, τροφικά πλέγματα, οξυγόνο
Food-fruit,, environment, water, earth-dirt, se, ecosystem, energy, air, plants, animals, mineral carbons, wind power, geothermal energy, nuclear energy, natural resources, renewable energy sources, oil, natural gas, atmosphere, trash, noise pollution, food chains, food grids, oxygen
Ημερομηνία Έκδοσης:2018
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να αναλυθεί ο βαθμός ανάδειξης της σχέσεως μεταξύ της τροφής και του οικολογικού/υδατικού αποτυπώματος μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια του Δημοτικού σχολείου : «Μελέτη Περιβάλλοντος» που διδάσκεται στους μαθητές των τεσσάρων πρώτων τάξεων, δηλαδή από την Α' Δημοτικού – Δ΄ Δημοτικού και «Ερευνώ και Ανακαλύπτω» ή «Φυσικά» που διδάσκεται στις τελευταίες τάξεις, δηλαδή στην Ε΄και ΣΤ΄ Δημοτικού. Ακολουθούν οι στόχοι και ο σκοπός του προγράμματος σπουδών. Έπειτα στην εισαγωγή δίνονται οι ορισμοί του οικολογικού και υδατικού αποτυπώματος καθώς αναλύεται και η μέθοδος η οποία ακολουθείται, και είναι η ανάλυση περιεχομένου. Σε αυτή την ενότητα δίνεται ο ορισμός της μεθόδου με την οποία θα επεξεργαστεί το περιεχόμενο της εργασίας επισημαίνεται που χρησιμοποιείται, τι είναι η μονάδα έρευνας/ανάλυσης , τα στάδια ανάλυσης και η μεθοδολογία στην οποία τα παραπάνω ερωτήματα εφαρμόζονται στο θέμα της εργασίας. Το επόμενο βήμα είναι η ανάλυση των εγχειριδίων τόσο της «Μελέτη Περιβάλλοντος» όσο και του «Ερευνώ και Ανακαλύπτω». Μέσα σε αυτή την ενότητα θα προσδιοριστούν τα ζητούμενα της εργασίας αφού πρώτα οριστούν οι λέξεις κλειδιά, οι οποίες θεωρούνται σχετικές με το θέμα της εργασίας. Επιπλέον παρουσιάζονται πίνακες με την συχνότητα των λέξεων αυτών. Τέλος, ακολουθεί συζήτηση καθώς και τα συμπεράσματα, τα οποία απορρέουν από όλα τα παραπάνω.
Abstract:The aim of this paper is to analyze the degree of emphasis on the relationship between food and ecological/water footprint through the school textbooks of the elementary school: "Study of the Environment" taught to the students of the first four classes, D Primary and "Research and Discover" or "Naturally" taught in the last grades, in E and F Primary. Here are the aims and purpose of the curriculum. Then the introduction is given the definitions of ecological and aqueous footprint as the method followed is analyzed, and is the content analysis. This section provides a definition of the method by which to work out the content of the work that is used, what is the research/analysis unit, the stages of analysis, and the methodology in which the above questions are applied to the subject of work. The next step is to analyze both the"Environmental Study" and the "Investigate and Discover" manuals. In this section, the job requirements will be identified after the key words that are considered relevant to the subject matter are defined. In addition, tables are presented with the frequency of these words. Finally there is a discussion as well as the conclusions that follow from all the above .
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Εφηρμοσμένων Οικονομικών και Διοίκησης, 2018
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 48-49
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
8PMS_EFH_OIK_PER_ANA_PavliPa.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο