Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Ξενοδοχεία: επενδυτικές επιλογές και επιλογή του τόπου εγκατάστασης
Τίτλος:Hotels: investment decisions and location choice
Κύρια Υπευθυνότητα:Ευαγγελίδης, Πασχάλης Δ.
Επιβλέπων:Καραγάνης, Αναστάσιος Ν.
Θέματα:
Keywords:Επιλογή του τόπου εγκατάστασης, ξενοδοχεία – επενδυτικές επιλογές, γεωγραφικά σταθμισμένη παλινδρόμηση
Hotel location, investment choices for hotels, geographically weighted regression
Ημερομηνία Έκδοσης:2018
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η έρευνα γύρω από την συσχέτιση του τόπου εγκατάστασης μιας ξενοδοχειακής μονάδας, των επενδυτικών επιλογών που αυτή παρέχει ως μια οικονομική οντότητα, αλλά και λοιπών, περισσότερο εμπράγματων – ξενοδοχειακών, παραγόντων που αφορούν άμεσα την λειτουργία της. Τα ξενοδοχεία, ως η ναυαρχίδα του Τουριστικού φαινομένου που αναπτύσσεται ραγδαία τις τελευταίες δεκαετίες με τεράστιες επιπτώσεις και συνέπειες για τον άνθρωπο, αποτελούν το βασικό αντικείμενο μελέτης και ανάλυσης της διπλωματικής εργασίας. Η μεγάλη σημασία τους άλλωστε είναι φυσικό να προκαλεί το ενδιαφέρον και την περιέργεια της ακαδημαϊκής κοινότητας. Μέσα από μια περιεκτική αλλά συνάμα συνοπτική βιβλιογραφική επισκόπηση των θεμάτων που πραγματεύεται η ανάλυση μας, δημιουργείται το υπόβαθρο για την κατασκευή ενός μοντέλου – υποδείγματος, όπου με την χρήση ειδικών οικονομετρικών τεχνικών, λαμβάνει την μορφή κάποιου είδους επενδυτικού οδηγού για όλους τους ενδιαφερόμενους γύρω από τον ξενοδοχειακό τομέα. Το ανωτέρω αποτελεί μια πρωτοποριακή προσπάθεια χαρτογράφησης του επιχειρηματικού κόσμου των ξενοδοχείων και της λειτουργίας αυτών μέσα στον χώρο. Σαφώς υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης και εμπλουτισμού της μελέτης για να μπορέσει να αποτυπώσει με μεγαλύτερη ακρίβεια τις επενδυτικές επιλογές των ξενοδοχείων μέσα στον χώρο, αλλά αυτός είναι και ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας. Να αποτελέσει το έναυσμα για περαιτέρω μελλοντική έρευνα και ανάλυση, γύρω από ένα θέμα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, στην συνεχώςτουριστικά αναπτυσσόμενη παγκόσμια κοινότητα.
Abstract:The aim of this master thesis is to investigate any correlation between the location choice of a hotel unit, its investment options as an economic entity, as well as other, more real estate, factors that directly affect its operation. Hotels, as a huge domain of the tourist phenomenon with rapid development and great impact and consequences for humanity in the last few decades, is the main analysis-object of our master dissertation. Due to their great significance, it was quite normal to provoke interest and curiosity in the academic community. Through a comprehensive, but concise, bibliographic overview of the issues that our analysis deals with, it is created an ideal background for the construction of a model which, by means of special econometric techniques, works as an investment guide tool for all stakeholders around the hotel sector. Everything mentioned above, is an intriguing effort to place the business world of hotels and their operation, within space. Undoubtedly, there is much potential for improvement - enrichment of the study, to predict and guide the investment choices of hotels within space more accurately, but that is also the purpose of any master dissertation. Being the trigger for further future research and analysis, into a subject of such an interest, within our ever-growing tourist community.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, 2018
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 123-125
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
8PMS_EFH_OIK_PER_ANA_EyaggelidisPa.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο