Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Η ανάκτηση των παράνομων κρατικών ενισχύσεων
Τίτλος:The recovery of illegal state aids
Κύρια Υπευθυνότητα:Τσαγκούρου, Σταματίνα Χ.
Επιβλέπων:Θεοδωροπούλου-Δένδια, Βιργινία
Θέματα:
Keywords:Ανάκτηση, ανταγωνισμός, έλεγχος, κρατική ενίσχυση
Recovery, competition, control, state aid
Ημερομηνία Έκδοσης:2017
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση και η ανάλυση των βασικών θεμάτων που συνδέονται με το θεσμό της ανάκτησης των παράνομων κρατικών ενισχύσεων. Στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζονται ζητήματα όπως η έννοια της κρατικής ενίσχυσης καθώς και τα στοιχεία εκείνα που τη συγκροτούν και την καθιστούν απαγορευμένη με βάση το ενωσιακό δίκαιο. Παράλληλα γίνεται αναφορά στη γενική αρχή της απαγόρευσης των κρατικών ενισχύσεων αλλά και στις εξαιρέσεις που προβλέπουν οι διατάξεις της ΣΛΕΕ από την γενική αυτή αρχή. Στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται μια ιστορική αναδρομή στο δίκαιο της ανάκτησης των κρατικών ενισχύσεων. Ειδικότερα, περιγράφεται πως έγινε σταδιακά σε ενωσιακό επίπεδο η μετάβαση από το soft law στους αυστηρούς κανόνες δικαίου που διέπουν πλέον το θεσμό της ανάκτησης των κρατικών ενισχύσεων. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται εκτενώς η διοικητική καθώς και η δικαστική διαδικασία της ανάκτησης των παράνομων κρατικών ενισχύσεων. Η ανάλυση καλύπτει τόσο το ενωσιακό επίπεδο με αναφορά στον προεξέχοντα ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΔΕΕ αντίστοιχα όσο και το εθνικό επίπεδο στο οποίο τον κύριο ρόλο διαδραματίζουν οι επιφορτισμένες με την ανάκτηση αρμόδιες διοικητικές αρχές και ο εθνικός δικαστής. Επιπρόσθετα στο εν λόγω κεφάλαιο περιγράφεται η ελληνική διαδικασία ανάκτησης των παράνομων κρατικών ενισχύσεων με ανάλυση των δύο κύριων νομοθετημάτων που αφορούν την συγκεκριμένη διαδικασία. Στο τέταρτο κεφάλαιο επιχειρείται η περιγραφή και εξέταση των βασικών εμποδίων που εντοπίζονται αναφορικά με την ανάκτηση παράνομων κρατικών ενισχύσεων. Η ανάλυση καλύπτει δύο κατηγορίες εμποδίων, αφενός την απόλυτη αδυναμία εκτέλεσης της απόφασης ανάκτησης της Επιτροπής και αφετέρου την επίκληση από τις εθνικές αρχές της παραβίασης γενικών αρχών ευρωπαϊκού δικαίου που καθιστούν επιτρεπτή την μη πραγματοποίηση της ανάκτησης. Στο πέμπτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας πραγματοποιείται μια αναφορά σε δύο αποφάσεις ανάκτησης της Επιτροπής με αποδέκτη το ελληνικό κράτος. Η εργασία ολοκληρώνεται με τον επίλογο όπου αναφέρονται και στατιστικά στοιχεία που περιέχονται σε εκθέσεις της Επιτροπής αναφορικά με την εκτέλεση των αποφάσεων ανάκτησης από τα κράτη μέλη. Αναφορικά με τα μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία επισημαίνονται η ιστορική μέθοδος ώστε να διερευνηθεί σε βάθος χρόνου η διαδικασία και το σύστημα ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων και η θεσμική μελέτη μέσω της οποίας εξετάζονται οι ισχύοντες κανόνες δικαίου που διαμορφώνουν το θεσμικό πλαίσιο στο πεδίο της ανάκτησης των κρατικών ενισχύσεων. Τέλος, για την τεκμηρίωση της εργασίας χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της εξέτασης τόσο πρωτογενών (νόμοι, ΣΛΕΕ) όσο και δευτερογενών (ανακοινώσεις αρμόδιων φορέων, μελέτες κ.λπ.) στοιχείων και πηγών καθώς και ελληνική βιβλιογραφία.
Abstract:The subject of this essay is the presentation and elaboration of main issues that are connected to the institution of the recovery of illegal state aids. In the first Chapter, we examine issues such as the meaning of state aid as well as the elements that constitute it and make it illegal according to the European Union’s law. In parallel, a mention is made on the principle of the general ban on state aids and the exceptions that are predicted by the regulations of TFEU. In the second Chapter of this essay, we conduct a historical retrospection on the recovery of state aids legal framework. In particular, we describe the gradual transition, in European Union level, from soft law to rigid legal rules which now regulate the institution of state aids recovery. In the third Chapter, we analyse extensively the administrative and judicial procedure of illegal state aids recovery. The analysis covers both European Union level, with reference to the outstanding role of the European Commission, and national level in which the main part falls on the competent administrative authorities and the national judge. In addition, in the aforementioned Chapter, we describe the procedure of illegal state aids recovery in Greece by analyzing two main laws that concern the particular procedure. In the fourth Chapter, we attempt to describe and examine the most important impediments that concerning the illegal state aids recovery. The analysis covers two categories of impediments, the absolute incapacity of executing the Commission’s recovery decision and the national authorities objection that state aids recovery violate general principles of the Union law. In the fifth Chapter of this essay, we make a reference on two Commission’s decisions on state aids recovery that were addressed to Greece. The essay is concluded with the epilogue which includes statistical data included in Commission’s reports concerning the execution of recovery decisions from member-states. Regarding the methodology instruments that were being used in the present essay, we highlight the historical method, in order to investigate the timeline of the procedure and the system of control on public state aids, and the legal study through which we examine the current rules that apply and shape the legal framework in the field of state aids recovery. Finally, for the documentation of this essay, we utilised the examination of main (laws, TFEU) and secondary (announcements of competent bodies, studies etc.) elements and sources as well as Greek literature on the subject.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Εθνική και Ενωσιακή Διοίκηση, 2017
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 54-56
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
7PMS_DHM_DIO_TsagourouSt.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο