Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Δημοσιογραφία και social media: η επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην ελληνική δημοσιογραφία
Τίτλος:Journalism and social media: the impact of social media on greek journalism
Κύρια Υπευθυνότητα:Κεφαλληνού, Κωνσταντίνα-Σοφία Σ.
Επιβλέπων:Καπερώνης, Σταύρος Δ.
Θέματα:
Keywords:Δημοσιογραφία, Social Media, Δημοσιογράφος
Journalism, Social Media, Journalist
Ημερομηνία Έκδοσης:2018
Εκδότης: Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Στην σύγχρονη εποχή, η εμπιστοσύνη του κοινού στη δημοσιογραφία έχει μειωθεί σε σημαντικό βαθμό, καθώς το Διαδίκτυο κερδίζει όλο και περισσότερη δημοτικότητα. Οι πολίτες, έχουν σήμερα πολλές επιλογές για την ενημέρωσή τους και το πιο σημαντικό δεν είναι πλέον παθητικοί στην απόκτηση των πληροφοριών που τους ενδιαφέρουν. Οι δημοσιογράφοι που απλά ανακοινώνουν κάποιες πληροφορίες, δεν ικανοποιούν το κοινό. Σήμερα, το κοινό επιθυμεί να επιλέγει τις πληροφορίες που διαβάζει, ενώ μεγάλο ποσοστό από αυτούς πιστεύει ότι πρέπει να έχει ενεργό ρόλο στην καθημερινότητα, συμβάλλοντας στο περιεχόμενο των ειδήσεων και εκφράζοντας τις απόψεις τους. Σήμερα οι δημοσιογράφοι κρίνεται απαραίτητο να δημιουργούν με το κοινό μια «εταιρική σχέση». Η έννοια της "κοινωνικής δημοσιογραφίας" αποτελεί μια αλλαγή από τη μονόδρομη επικοινωνία σε μια κοινότητα επικοινωνίας που βοηθά τον δημοσιογράφο. Με τη βοήθεια των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, οι χρήστες μπορούν να τεκμηριώσουν τις ειδήσεις, όπως συμβαίνει στον πραγματικό χρόνο και να προσεγγίσουν έναν τεράστιο αριθμό πολιτών. Επιπλέον, οι χρήστες που διαβάζουν τις ειδήσεις άλλων, μπορούν να συμμετάσχουν στην αρχική πληροφορία, συνεισφέροντας τις απόψεις τους στο θέμα, ενώ παράλληλα το μεταδίδουν σε άλλους. Ξαφνικά, οι ηλεκτρονικές εφημερίδες δεν αποτελούν πλέον το αγαπημένο μέρος για να ενημερωθεί κανείς και οι άνθρωποι (εκ προθέσεως ή ακούσια) στρέφονται προς τους «πολίτες δημοσιογράφους» για την ενημέρωσή τους. Τα κοινωνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, είτε μεγάλα, είτε μικρά, ενθουσιάζονται για αυτή την εξέλιξη και συνήθως ενθαρρύνουν τη συμπεριφορά, αναπτύσσοντας πρόσθετα εργαλεία, όπως κοινή χρήση βίντεο, τα οποία επιτρέπουν σε οποιονδήποτε έχει στην κατοχή του έξυπνο τηλέφωνο, να μετατραπεί σε πληροφοριοδότη. Πολλά κοινωνικά μέσα, παρέχουν πληροφορίες για τον τρόπο δημιουργίας και διαμοιρασμού ενός βίντεο σε πολλά άτομα. Ο αντίκτυπος των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης στον σημερινό κόσμο της επικοινωνίας και ειδικά στη δημοσιογραφία δεν μπορεί να αγνοείται. Από την άφιξή τους, τα κοινωνικά μέσα έχουν σημαντικά αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται οι δημοσιογράφοι, πώς αναπτύσσουν τις ιδέες και τις πληροφορίες τους και πως τις διαδίδουν. Τα κοινωνικά ενημέρωσης έχουν, χωρίς αμφιβολία, θετικές επιπτώσεις, αλλά υπάρχουν επίσης ανησυχίες σχετικά με τον αντίκτυπό τους στην παραγωγικότητα και την διαταραχή που θα μπορούσαν να έχουν στα εργασιακά πρότυπα των δημοσιογράφων. Πολλοί άνθρωποι συμφωνούν ότι η τεχνολογία προχωρεί με εκθετικό ρυθμό. Η τεχνολογία της δημοσιογραφίας και η ανταλλαγή πληροφοριών δεν αποτελούν εξαίρεση σε αυτή την τάση. Κάθε νέα εξέλιξη στον κόσμο της δημοσιογραφίας φαίνεται να αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές λαμβάνουν τις πληροφορίες τους. Για παράδειγμα, μετά την εφεύρεση της τηλεόρασης, οι εταιρείες ειδήσεων άρχισαν να εκπέμπουν ειδησεογραφικά δρώμενα, μέσω προσωπικών τηλεοράσεων που οδήγησαν σε μείωση της αναγνωσιμότητας των εφημερίδων. Τώρα με την παρουσίαση των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, οι εταιρίες ειδήσεων έχουν αρχίσει να μεταδίδουν τα άρθρα τους, μέσω πλατφόρμων που βασίζονται στο διαδίκτυο, γεγονός που έχει οδηγήσει σε μείωση της προβολής των τηλεοπτικών ειδήσεων. Κάθε νέα εξέλιξη της δημοσιογραφίας έχει οδηγήσει σε μείωση μιας μορφής κατανάλωσης των μέσων μαζικής ενημέρωσης και μιας ακμής στην κατανάλωση μιας άλλης μορφής.
Abstract:In modern times, public confidence in journalism has declined to a considerable extent, as the Internet is gaining more and more popularity. Citizens now have a lot of options to update and, most importantly, are no longer passive in obtaining the information they are interested in. Journalists who simply share some information do not satisfy the public. Today, the public wants to choose the information they are reading, and a large percentage of them believe it should have an active role in everyday life, contributing to the content of the news and expressing their views. Today, journalists feel it necessary to create a "partnership" with the public. The concept of "social journalism" is a change from one-way communication to a communication community that helps the journalist. With the help of social networking sites, users can document the news as it happens in real time and reach a huge number of citizens. In addition, users who read the news of others can participate in the original information, contributing their views on the subject, while transmitting it to others. Suddenly, electronic newspapers are no longer the favorite place to be informed and people (intentionally or unintentionally) turn to "citizen journalists" to inform them. Social media, whether large or small, are enthusiastic about this development and usually encourage behavior by developing additional tools, such as video sharing, that allow anyone who owns a smart phone to become a whistleblower. Many social media provide information on how to create and share a video to many people. The impact of social media in today's world of communication, and especially in journalism, can not be overlooked. Since arriving, social media has significantly changed the way journalists work, how they develop their ideas and information and how they disseminate them. Social information has undoubtedly a positive impact, but there are also concerns about their impact on productivity and the disruption they might have on journalists' work patterns. Many people agree that technology is progressing exponentially. The technology of journalism and the exchange of information are no exception to this trend. Every new development in the world of journalism seems to change the way consumers get their information. For example, after the invention of television, news companies began broadcasting news via personal televisions that led to a reduction in the readability of newspapers. Now with the presentation of social media, news companies have begun to broadcast their articles through web-based platforms, which has led to a reduction in TV news coverage. Every new development of journalism has led to a reduction in media consumption and acne in consumption of another form.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, ΠΜΣ, κατεύθυνση Νέα Μέσα και Δημοσιογραφία, 2018
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 104-112
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
41PMS_POL_DIA_KefallinouKo.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο