Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Η δύναμη της εικόνας μέσα από το marketing: μελετώντας την περίπτωση των νέων συσκευασιών τσιγάρων στην Ελλάδα
Τίτλος:The power of image through the marketing: studying the case of the new cigarettes packages in Greece
Κύρια Υπευθυνότητα:Κολπακίδου, Αικατερίνη Γ.
Επιβλέπων:Κλήμης, Γεώργιος-Μιχαήλ
Θέματα:
Keywords:Θεωρία προοπτικής, θετική και αρνητική πλαισίωση, μήνυμα, πακέτα τσιγάρων
Prospect theory, Ppsitive and negative framing message, cigarettes packages
Ημερομηνία Έκδοσης:2018
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η πλαισίωση και ο τρόπος που παρουσιάζεται μια πληροφορία είναι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις επιλογές που κάνουν οι άνθρωποι. Στην διπλωματική αυτή εργασία ερευνήθηκε η νέα συσκευασία των τσιγάρων στην Ελλάδα, που το 2016 άλλαξε ριζικά και εντοπίστηκαν οι αλλαγές που έγιναν με την πρόσθεση των εικόνων, πώς παρουσιάστηκαν από ορισμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης καθώς και τι αντίκτυπο είχαν στο Ελληνικό κοινό. Στην συνέχεια το πακέτο αναδιαμορφώθηκε σύμφωνα με μια διαφορετική πλαισίωση, πιο θετικής χροιάς για σκοπούς της έρευνας. Αναλύθηκε εκτενέστερα η Θεωρία Προοπτικής (Prospect Theory των Daniel Kahneman and Amos Tversky, 1992) και οι διάφορες μορφές πλαισίωσης μιας πληροφορίας καθώς και η διαδικασία λήψης μιας απόφασης σε καταστάσεις ρίσκου. Η πλαισίωση διαχωρίστηκε σε θετική ωφέλιμη, θετική αποφευκτική και αρνητική και με πειραματική μέθοδο εξετάστηκε αν η Θεωρία Προοπτικής επιβεβαιώνεται στην παρούσα έρευνα. Με σκοπό στην συνέχεια να τεθούν τα ερωτήματα και οι υποθέσεις της παρούσας διπλωματικής εργασίας, μελετήθηκε το άρθρο της Catherine Goodall και του Osei Appiah «Adolescents’ Perceptions of Canadian Cigarette Package Warning Labels: Investigating the Effects of Message Framing», (2008) ώστε να εξεταστεί στα Ελληνικά δεδομένα και σε διαφορετικό κοινό, το ίδιο θεωρητικό πλαίσιο. Με την χρήση ερωτηματολογίων διεξάχθηκε η έρευνα σε 189 ενήλικα άτομα με την βοήθεια της χρήσης της πλατφόρμας του Facebook αλλά και της εφαρμογής Google forms. Τα άτομα αυτά στην συνέχεια διαιρέθηκαν σε καπνιστές και μη καπνιστές για να εντοπιστεί αν ο παράγοντας αυτός επηρεάζει την αντίληψη τους απέναντι στην εκάστοτε πλαισίωση. Τα αποτελέσματα συλλέχτηκαν και μεταφέρθηκαν σε excel και στην μετέπειτα με την χρήση του ANOVA Test ερμηνευτήκαν. Στην έρευνα δεν παρατηρήθηκε σημαντική στατιστική διαφορά σε κανένα από τα ερωτήματα και τις υποθέσεις που είχαν τεθεί. Συμπερασματικά αυτό σημαίνει πως για τα 189 άτομα που μελετήθηκαν, μεταξύ των οποίων ήταν καπνιστές και μη καπνιστές, η μορφή πλαισίωσης της πληροφορίας στη συγκεκριμένη περίπτωση φαίνεται να μην τους επηρέασε. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν συγκρίθηκαν τόσο με την έρευνα που είχαν κάνει η Catherine Goodall και ο Osei Appiah (2008) όσο και σύμφωνα με την θεωρία προοπτικής. Παράμετροι όπως το ίδιο το ρίσκο καθώς και το διφορούμενο σημείο αναφοράς ερμηνεύτηκαν ως τα στοιχεία που διαφοροποίησαν το αποτέλεσμα και ευθύνονται για τον λόγο που δεν επιβεβαιώνεται η θεωρία προοπτικής. Ταυτόχρονα το διαφορετικό κοινό καθώς και γενικά ο κοινωνικός περίγυρος και οι νομικές συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα απέναντι στο κάπνισμα, ορίστηκαν ως βασικοί παράγοντες που το αποτέλεσμα της παρούσας έρευνας διαφοροποιήθηκε από την έρευνα των Goodall and Appiah.
Abstract:Framing and the manner in which information is presented are crucial factors that affect the choices people are making. In the current thesis, the new cigarette packaging which in Greece, in 2016, was radically altered, was examined and the changes that occurred with the addition of images, the manner they were portrayed by several mass communication means as well as their impact on the Greek public were tracked. Following this, we recreated the package according to a different, positive framing. A comprehensive analysis of the Prospect Theory (Daniel Kahneman and Amos Tversky, 1992) was carried out along with an analysis of the various message framing forms and of the decision making process in risk situations. Framing was segregated into positive beneficial, positive preventable and negative and, via an experimental method, the question whether the Prospect Thoery could be confirmed in the case under consideration was examined. In order to consequently set the questions and assumptions on the present thesis, the article by Catherine Goodall and Osei Appiah’s entitled «Adolescents’ Perceptions of Canadian Cigarette Package Warning Labels: Investigating the Effects of Message Framing», (2008) was carefully studied in order to examine, given the case of Greece and the different public, the same theoretical framework. With the usage of questionnaires, a research upon 189 adults was undertaken with the assistance of Facebook as well as of the Google Forms application. These individuals were subsequently split into smokers and non-smokers in order to check if this factor affects their perception of each different framing. The results accumulated were transferred into an excel file and were consequently interpreted using the ANOVA Test. None of the questions and assumptions that were set demonstrated any critical statistic disparity. Consequently, it was determined that the message framing form in the specific case did not seem to affect the 189 smokers and non-smokers that were surveyed. The ensuing findings were compared not only with Katherine Goodall and Osei Appiah’s theory (2008) but also with the prospect theory. Parameters such as risk itself as well as the ambiguous reference point where perceived as the elements that differentiated the result and were responsible for the reason that the prospect theory could not be confirmed. Simultaneously the different sort of public, the general social background and the legal conditions that dominate in Greece towards smoking were designated as the main factors that distinguished our research and Goodall and Appiah’s research.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, ΠΜΣ, κατεύθυνση Νέα Μέσα και Δημοσιογραφία, 2018
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 103-115
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
41PMS_POL_DIA_KolpakidouAi.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο