Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Δημόσια διπλωματία και τρομοκρατία: μελέτη περίπτωσης «Η τρομοκρατική επίθεση στις Βρυξέλλες. Εσωτερικοί και διεθνείς παράμετροι»
Τίτλος:Public Diplomacy and Terrorism. Case study: The terroristic attack in Brussels. Internal and External parameters
Κύρια Υπευθυνότητα:Καλαντζάκης, Εμμανουήλ Μ.
Επιβλέπων:Ψύλλα ,Μαριάννα
Θέματα:
Keywords:Δημόσια διπλωματία, τρομοκρατία, Βρυξέλλες, τοπικές αρχές, αντιμετώπιση, ΟΗΕ, ΝΑΤΟ, ΕΕ
Public diplomacy, terrorism, Brushless, Confrontation, Local authorities, United Nations, NATO,ΕU
Ημερομηνία Έκδοσης:2018
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Στην παρούσα εργασία εξετάζεται το φαινόμενο της τρομοκρατίας, που απασχολεί σχεδόν σε καθημερινή βάση, με τα πολλαπλά χτυπήματα ολόκληρη την διεθνή κοινότητα. Η τρομοκρατία, προκαλεί τον φόβο, μέσα στις κοινωνίες, και τα μέτρα ασφαλείας πρέπει να ενισχυθούν σε μεγάλο βαθμό, ώστε οι πολίτες και οι κοινότητες να αισθάνονται ασφαλείς. Η πιο ισχυρή μορφή τρομοκρατίας είναι αυτή της θρησκευτικής και πιο συγκεκριμένα της Ισλαμικής τρομοκρατίας και του ισλαμικού εξτρεμισμού. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να προσεγγίσει το φαινόμενο της τρομοκρατίας και οι επιπτώσεις που έχει στην υιοθέτηση πολιτικών, εθνικών και διεθνών, για την αντιμετώπισή της. Το κεντρικό ερώτημα της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθούν οι τρόποι αντιμετώπισης της ισλαμικής τρομοκρατίας αλλά και οι δράσεις-ενέργειες των αστυνομικών αρχών στις κοινότητες όπως επίσης και οι πρωτοβουλίες των διεθνών οργανισμών, μέσω της συνεργασίας των ηγετών (διπλωματία) της διεθνούς κοινότητας. Η τρομοκρατική επίθεση στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών, αποτελεί και το αντικείμενο μελέτης περίπτωσης, όπου αναφέρονται και αξιολογούνται οι δράσεις για τον περιορισμό της τρομοκρατίας των τζιχαντιστών στην Ευρώπη. Στην συνέχεια μέσω της μεθόδου της δευτερογενούς έρευνας, πραγματοποιείται μια προσέγγιση στις έννοιες όπως τρομοκρατία, δημόσια διπλωματία, ριζοσπαστικοποίηση της τρομοκρατίας. Γίνεται μια ιστορική αναδρομή στο φαινόμενο της τρομοκρατίας, εντάσσοντάς την στην πραγματικότητα των τελευταίων δεκαετιών, στις μορφές και τις φάσεις της, στα κλιμακούμενα γεγονότα πριν το χτύπημα στις Βρυξέλλες και εντέλει αναλύεται το χρονικό του τρομοκρατικού χτυπήματος στις Βρυξέλλες, στην καρδία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Μάρτιο του 2016. Πολύ σημαντική θεωρείται και η εξέταση - αξιολόγηση των εσωτερικών και διεθνών παραμέτρων, ως φορείς που με τις ενέργειες τους συμβάλουν τα μέγιστα στο να περιοριστεί η τρομοκρατία. Οι εσωτερικοί παράμετροι είναι οι κοινότητες (τοπικές αρχές, αστυνομία) του κάθε κράτους μέλους της ΕΕ. Οι εξωτερικοί παράμετροι είναι διεθνείς οργανισμοί (ΟΗΕ-ΕΕ-ΝΑΤΟ), όπου μέσω της ισχύος της δημόσια διπλωματίας, λειτουργούν ως αρωγοί για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, αλλά και την ενίσχυση της πρόληψης. Στο τελευταίο κομμάτι της παρούσας εργασίας παρατίθενται ορισμένα θέματα προς συζήτηση για την βελτίωση της ανταπόκρισης των διεθνών οργανισμών σε τρομοκρατικές και αιματηρές ενέργειες. Τα δεδομένα για την εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας αντλούνται από ελληνική και ξένη βιβλιογραφία.
Abstract:The present paper examines the phenomenon of terrorism, which occupies the international community with multiple blows almost every day. Terrorism is causing fear within societies, and security measures must be greatly enhanced so that citizens and communities feel safe. The most powerful form of terrorism is that of religious and more specifically Islamic terrorism and Islamic extremism. The aim of the present paper is to approach the phenomenon of terrorism and its impact on the adoption of policies, both national and international, to address it. Through the literature review, there is an attempt to describe terms such as terrorism, public diplomacy and radicalization of terrorism. The main question of this paper is to explore how to deal with Islamic terrorism as well as the actions of the policing in the communities as well as the initiatives of international organizations through the cooperation of the international community\'s diplomats. The terrorist attack at Brussels Airport will also be the subject of a case study where actions to curb jihadist terrorism in Europe will be reported and evaluated. Then, through the method of secondary qualitative research, an approach will be taken to terms such as terrorism, public diplomacy, radicalization of terrorism. There is a historical flashback on the phenomenon of terrorism, putting it into the reality of the last decades, its forms and phases, the escalating events before the strike in Brussels, and finally the chronicle of the terroristic attack in Brussels, at the heart of the European Union, in March 2016. Of great significance is also considered the assessment of internal and international parameters, as actors whose actions contribute greatly to limiting terrorism. The internal parameters are the communities (local authorities, police) of each EU Member State. The external parameters are international organizations (UN-EU-NATO), where through the power of public diplomacy they act as counter-terrorism assistants, but also they strengthen prevention. The last part of the paper discusses some topics to be examined to improve the response of international organizations to terrorism and bloody actions. The data for the preparation of this thesis are drawn from both Greek and foreign literature.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, ΠΜΣ, κατεύθυνση Νέα Μέσα και Δημοσιογραφία, 2018
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 86-87
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
41PMS_POL_DIA_KalantzakisEm.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο