Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Νέοι ήχοι σε νεανικά αυτιά: ανάπτυξη κοινού για τη σύγχρονη κλασική μουσική στην Αθήνα
Τίτλος:New sounds to young ears: audience development for contemporary classical music in Athens
Κύρια Υπευθυνότητα:Μούγια, Διονυσία Α.
Επιβλέπων:Κλήμης, Γεώργιος-Μιχαήλ
Θέματα:
Keywords:Aνάπτυξη κοινού, σύγχρονη κλασική μουσική, νέοι, έρευνα κοινού, στάσεις, κίνητρα, εμπόδια
Audience development, contemporary classical music, young people, market research, attitudes, motives, barriers
Ημερομηνία Έκδοσης:2018
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο να προσεγγίσει μέσω εμπειρικής έρευνας τα δημογραφικά και ψυχογραφικά στοιχεία, την πολιτιστική συμπεριφορά, τις στάσεις, τα κίνητρα και τα εμπόδια συμμετοχής του νεανικού κοινού σε συναυλίες σύγχρονης κλασικής μουσικής και να προτείνει τρόπους ανάπτυξής του. Αποτελεί μια πρώτη απόπειρα χαρτογράφησης του φαινομένου στον ελληνικό χώρο, αποσκοπώντας να περιγράψει αλλά και να αναλύσει τους λόγους για τους οποίους η σύγχρονη μουσική δημιουργία συχνά δυσκολεύεται να συναντήσει ευήκοα ώτα στο νεανικό κοινό – το πλέον θετικά διακείμενο προς το μοντέρνο. Τα παραπάνω εξετάζονται υπό το θεωρητικό πλαίσιο της ανάπτυξης κοινού και της τμηματοποίησης του πληθυσμού. Προς τον σκοπό αυτό διεξήχθη διαδικτυακή έρευνα με ερωτηματολόγιο σε φοιτητές και αποφοίτους των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της Αθήνας, ηλικίας 18-26 ετών. Η στατιστική ανάλυση κατέδειξε ότι: α) η πλειοψηφία των νέων (66,2%) δεν έχει παρακολουθήσει ποτέ συναυλίες σύγχρονης μουσικής, β) η πλειοψηφία των συμμετεχόντων παρακολουθεί περιστασιακά (1-2 φορές το χρόνο) και η συχνότητα συμμετοχής εξαρτάται από τον τομέα σπουδών, την ηλικία και τη μουσική εκπαίδευση, γ) τα τρία βασικότερα κίνητρα συμμετοχής είναι το ενδιαφέρον για το είδος, η απόκτηση μιας νέας εμπειρίας και η ατμόσφαιρα της live performance, ενώ η κοινωνική εμπειρία δε βρέθηκε να αποτελεί μείζον κίνητρο συμμετοχής, δ) οι δύο βασικές προσδοκίες από τη συμμετοχή είναι τα νέα ερεθίσματα (έμπνευση) και η συναισθηματική εμπειρία (συγκίνηση), ε) τα εμπόδια συμμετοχής σχετίζονται με την άγνοια γι’ αυτό το είδος, με τον φόβο της πλήξης και ύστερα με την απαρέσκεια για το είδος. Με βάση τα ερευνητικά πορίσματα κατατίθενται προτάσεις ανάπτυξης του υπάρχοντος και δυνητικού νεανικού κοινού για τη σύγχρονη κλασική μουσική, με συγκεκριμένες αναφορές στον καλλιτεχνικό προγραμματισμό, την εκπαίδευση και το μάρκετινγκ.
Abstract:The aim of this dissertation is to explore the demographic and psychological profile, cultural behavior, attitudes, motives and barriers of young audience for concerts of contemporary classical music and to suggest strategies for its development. This is the first attempt to map the phenomenon in Greece through empirical research, aiming to describe and analyze the reason why contemporary music is not always as accessible as it could be to the young audience, who are more favourably disposed towards the modern. The above are examined under the theoretical framework of audience development strategies for the performing arts and market segmentation. To this end, an online questionnaire survey was conducted amongst university students and graduates in Athens, aged 18-26. The statistical analysis showed that: a) the majority of young people (66.2%) have never attended concerts of contemporary classical music; b) the concert-goers are attending occasionally (1-2 times per year) and the frequency of attendance depends on the factors of field of study, age and music education; c) the three main motivations for participation are the interest in the genre, getting a new experience and the atmosphere of live performance, while the social experience was not found to be a major motivation for participation; d) the two basic expectations related to new incentives (inspiration) and emotional experience; e) main barriers perceived by non-attendees were a lacking knowledge about this genre, fear of boredom and lack of interest about the genre. Based on the research results, a basis for the development of existing and potential young audience for contemporary classical music is provided, with specific references to artistic programming, education and marketing.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, ΠΜΣ, κατεύθυνση Πολιτιστική Διαχείριση, 2018
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 122-128
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
41PMS_POL_DIA_MougiaDi.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο