Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Κοινωνιολογίας  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Οι μεταβολές στη διδακτική τεχνολογία και η φιλοσοφία της επιστήμης
Τίτλος:Changes in instructional technology and the philosophy of science
Κύρια Υπευθυνότητα:Βικεντίου, Όλγα Σ.
Επιβλέπων:Μελετιάδης, Χάρης Ν., 1957-
Θέματα:
Keywords:Φιλοσοφία της επιστήμης, διδακτική/εκπαιδευτική τεχνολογία, θεωρίες μάθησης, φιλοσοφία της τεχνολογίας, κοινωνιολογία της τεχνολογίας, τεχνολογικός ντετερμινισμός
Philosophy of science, instructional/educational technology, learning theories, philosophy of technology, sociology of technology, technological determinism
Ημερομηνία Έκδοσης:2018
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Στο θεμελιώδες ερώτημα «Τι είναι η τεχνολογία;», η έρευνα του πεδίου της διδακτικής τεχνολογίας φαίνεται να έχει μια λιγότερο σαφή ή αναπτυγμένη απάντηση σήμερα, από ό, τι πριν από 25 χρόνια. Η έρευνα φαίνεται να στηρίζεται επί του παρόντος σε κάθε νέα τεχνολογία που εμφανίζεται, αντί να συνδέει κάθε μια με ευρύτερες ανησυχίες. Ακολουθώντας την «κοινή λογική» ως προς τον προσδιορισμό της τεχνολογίας, κυριαρχείται από απλουστευτικά, εργαλειακά ερωτήματα, δίνοντας λίγη προσοχή στις αξίες ή στην ανάπτυξη της κατανόησης της μάθησης ή της εκπαίδευσης. Είναι δίκαιο να πούμε ότι η πορεία προς τα εμπρός είναι πολύπλοκη: δεν υπάρχει καμμιά, μοναδική ή κυρίαρχη προσέγγιση της τεχνολογίας στην οποία οφείλει να προσανατολιστεί το πεδίο ως σύνολο, δεδομένου ότι κάθε εναλλακτική έχει τη δική της ξεχωριστή εστίαση και, συνεπώς, τους επικριτές της. Εντούτοις, αυτό δεν σημαίνει ότι η πρόοδος είναι αδύνατη. Η παρούσα εργασία εξετάζει τρόπους με τους οποίους η φιλοσοφία και η κοινωνιολογία της τεχνολογίας θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να προσεγγίσουμε τη σχέση τεχνολογίας - εκπαίδευσης με πιο ολιστικούς και ενημερωμένους τρόπους. Οι αδήλωτες φιλοσοφικές υποθέσεις και οι κρυμμένες ιδεολογίες - όπως ο τεχνολογικός ντετερμινισμός - στην έρευνα του πεδίου της διδακτικής τεχνολογίας εμποδίζουν την πρόοδο του πεδίου και τον διεπιστημονικό του χαρακτήρα. Η εστίαση στις επιπτώσεις της τεχνολογίας και στα εκπαιδευτικά αποτελέσματα είναι μόνο μία πτυχή του πολύπλοκου φαινομένου τεχνολογία - εκπαίδευση και, προφανώς, η λιγότερο σημαντική εάν επιθυμούμε να λάβουμε σοβαρά υπόψη την έρευνα στο πεδίο της διδακτικής τεχνολογίας. Αυτή η εργασία προσφέρει μια κριτική θεώρηση των σημερινών τρόπων σκέψης σχετικά με την τεχνολογία και τη μάθηση στο πεδίο της έρευνας. Πρώτον, η κριτική προσέγγιση που πλαισιώνει την εργασία περιγράφεται συνοπτικά. Στη συνέχεια, εξετάζονται οι αντιλήψεις για την τεχνολογία και η σχέση της με τη μάθηση. Στη συνέχεια εξετάζονται διάφορες θεωρητικές θέσεις, καθεμιά από τις οποίες προσφέρει εναλλακτικούς τρόπους διαμόρφωσης αυτής της σχέσης. Η εργασία ολοκληρώνεται με τον προσδιορισμό των επιπτώσεων για την έρευνα στον τομέα της διδακτικής τεχνολογίας, για τον θεωρητικό προσανατολισμό του πεδίου και για την ίδια τη φύση της διδακτικής τεχνολογίας.
Abstract:When faced with the basic question “What is technology?, learning technology research seems to have a less clear, less developed answer now than it did 25 years ago. Research currently seems to fixate on each new technology that comes out, rather than relating each one to wider concerns. It relies on common sense ways of conceptualizing technology, and consequently it has been dominated by simplistic, instrumental questions, paying little attention to values or to developing our understanding of learning or education. It is fair to say that the way forward is complicated: there is no single, dominant account of technology to which the field as a whole ought to orient, since each alternative has its own distinctive focus and, with that, its critics. Ηowever, that does not mean progress is impossible. Even if we accept the diversity Czemiewicz (2010) noted as a fair characterization of the field as it stands, Friesen’s (2009) call for more purposeful, varied conceptions of research can still be pursued. Purposeful, deliberate choices can be made. This would help to move research beyond current common-sense accounts and allow it to make more credible, more meaningful and more valuable contributions in the future. This paper explores ways in which the philosophy and sociology of technology could help us examine the technology - education relationship in more holistic and informed ways. Implicit philosophical assumptions and hidden ideologies –such as technological determinism- in instructional technology research hinder the field’s progress and multidisciplinary nature. Focusing on effects and educational outcomes is only one aspect, of the complex technology – learning phenomenon, and –obviously – the least important were we to take educational technology research seriously.This paper offers a theoretical critique of current ways of thinking about technology and learning in research. First, the critical approach that frames this work is briefly outlined. Then, conceptions of technology and its relationship to learning are reviewed. Theoretical positions are then considered, each of which offers alternative ways of framing this relationship. The paper concludes by identifying implications for research in this field, for its theoretical orientation and its nature per se.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Κοινωνιολογίας, ΠΜΣ "Κοινωνιολογία", κατεύθυνση Κοινωνικός Αποκλεισμός και Μειονότητες, 2018
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 90-108
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
3PMS_KOI_VikentiouOl.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο