Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Η αντίσταση των εργαζομένων στην αλλαγή: μια μελέτη περίπτωσης στη ναυτιλιακή εταιρεία Mediterranean Car Carriers Line S.A
Τίτλος:Resistance of workers to change: a case study on the Mediterranean Car Carriers Line S.A
Κύρια Υπευθυνότητα:Καρπόύζη, Ανδρομάχη Δ.
Επιβλέπων:Κλήμης, Γιώργος-Μιχαήλ
Θέματα:
Keywords:Οργανωσιακή αλλαγή, αντίσταση στην αλλαγή, διαχείριση οργανωσιακής αλλαγής
Organizational change, resistance to change, organizational change management
Ημερομηνία Έκδοσης:2017
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η παρούσα έρευνα αποτελεί διπλωματική εργασία του μεταπτυχιακού προγράμματος «Δίκαιο Επιχειρήσεων και Διοίκηση» του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντέιου Πανεπιστημίου. Το θέμα που πραγματεύεται αφορά την αντίσταση που προβάλουν οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα σε πιθανές οργανωσιακές αλλαγές, στις οποίες μπορεί να προβεί η επιχείρησή τους και την γενικότερη στάση τους σε οποιαδήποτε νέα κατάσταση δημιουργηθεί στον εργασιακό τους χώρο. Το συγκεκριμένο θέμα επιλέχθηκε κυρίως λόγω του γεγονότος ότι ολοένα και περισσότερες εταιρείες/επιχειρήσεις προβαίνουν σε αλλαγές, προκειμένου να ανταπεξέρθουν κυρίως στο νέο οικονομικό περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί την τελευταία δεκαετία. Πράγματι στο σημερινό δυσμενές οικονομικό περιβάλλον όπου οι δραστηριότητες των εταιρειών/επιχειρήσεων δοκιμάζονται καθημερινά ολοένα και περισσότερο, η επιβίωσή τους εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από την ικανότητά τους να προσεγγίσουν και να πείσουν τους πελάτες για την ποιότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας που προσφέρουν. Τούτο φυσικά απαιτείται σε συνδυασμό με τη μείωση του κόστους παραγωγής και τη συνάμα αύξηση της παραγωγικότητας. Όλη αυτή η κατάσταση συνεπάγεται, όπως αναφέραμε και παραπάνω, την είσοδο των εταιρειών σε μια φάση διαρκούς αλλαγής. Αλλαγή είτε στην διοίκηση, είτε στο προϊόν παραγωγής, είτε στο ανθρώπινο δυναμικό, είτε στα τεχνολογικά μέσα, είτε γενικότερα στην στρατηγική της εταιρείας προς την εσωτερική και εξωτερική της συμπεριφορά. Οποιαδήποτε αλλαγή και αν υποστεί όμως μια εταιρεία, δεν σημαίνει ότι αυτομάτως θα λύσει τα προβλήματά της και θα αποκτήσει θέση κύρους και ισχύος στην αγορά. Η διαδικασία της αλλαγής ανεξάρτητα το είδος της είναι απαιτητική και επίπονη κυρίως για τους εργαζομένους αλλά και για την διοίκηση γενικότερα. Για να μπορέσει λοιπόν αυτή να εφαρμοστεί απαιτείται μεγάλη προετοιμασία. Αυτό λοιπόν που επιδιώκεται από την εν λόγω εισήγηση είναι να καταγραφεί η διαδικασία της οργανωσιακής αλλαγής μιας εταιρείας και συνάμα να διεξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την επιτυχή ή μη υλοποίηση αυτής εξ αιτίας των παραγόντων που την επηρεάζουν, ήτοι τον τρόπο που δομείται αυτή η αλλαγή, τον τρόπο που η διοίκηση την προωθεί και τον τρόπο που την κρίνουν τα άτομα που θα επηρεαστούν από αυτή. Όσον αφορά την δομή της εργασίας αυτή στην ουσία χωρίζεται σε δύο σκέλη, το θεωρητικό και το πρακτικό. Το θεωρητικό κομμάτι της εισήγησης προσεγγίζει τις θεωρίες της σχετικής βιβλιογραφίας σχετικά με την έννοια της οργανωσιακής αλλαγής τα είδη αυτής και τον τρόπο προώθησής της. Επιπλέον καταγράφονται τα αίτια αντίστασης κατά τις αλλαγής και ο τρόπος μείωσης αυτής. Το πρακτικό κομμάτι της εισήγησης αφορά την καταγραφή των απαντήσεων που συλλέχθηκαν από την παράδοση ενός ερωτηματολογίου σε μια ναυτιλιακή εταιρεία, το οποίο σχετίζεται με όσα μελετήσαμε σε θεωρητικό επίπεδο.
Abstract:The present research is a diploma thesis of the postgraduate program "Law of Business and Administration" of the Department of Public Administration of the Panteion University. The issue addressed concerns the resistance that the private sector employees face to possible organizational changes that their business and their general attitude can make to any new situation created in their workplace. This particular issue was chosen mainly because more and more companies are making changes to cope with the new economic environment created over the last decade. Indeed, in today's unfavorable economic environment where corporate / business activities are being tested every day, their survival depends solely on their ability to reach out to and convince customers of the quality of the product or service they offer. This is naturally required in conjunction with reducing production costs and at the same time increasing productivity. This whole situation implies, as mentioned above, the entry of companies into a phase of constant change. Change in either management, production, human resources or technology, or more generally in the company's strategy towards its internal and external behavior. Any change, if any, does not mean that it will automatically solve its problems and gain a position of prestige and power in the market. The process of changing whatever type is demanding and painful, especially for employees and for administration in general. In order to be able to implement it, therefore, great preparation is required. What this proposal seeks to do is to record the process of organizational change of a company and to draw conclusions about whether or not it is successful due to the factors that affect it, ie how this change is structured, how the administration promotes it and how the people who will be affected by it judge it. As far as the structure of this work is in essence divided into two strands, theoretical and practical. The theoretical part of the proposition approaches the theories of the relevant literature on the concept of organizational change and its ways of promoting it. n addition, the causes of change resistance and how to reduce it are recorded. The practical part of the paper deals with the recording of the answers gathered from the delivery of a questionnaire to a shipping company, which is related to what we have studied theoretically.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Δίκαιο Επιχειρήσεων και Διοίκηση, 2017
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 71-72
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
7PMS_DHM_DIO_KarpouziAn.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο