Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Εταιρική κοινωνική ευθύνη: η περίπτωση των Οργανισμών Λιμένος Ελλάδος
Τίτλος:Corporate social responsibility; The case of the Greek Port Authorities SA
Κύρια Υπευθυνότητα:Σαρηγιαννίδου, Κυριακη Ν.
Επιβλέπων:Κέφης, Βασίλειος Ν.
Θέματα:
Keywords:Εταιρική κοινωνική ευθύνη, Οργανισμοί Λιμένος Ελλάδος
Corporate Social responsibility, Greek Ports
Ημερομηνία Έκδοσης:2017
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας έγινε προσπάθεια να ερευνηθεί το περιεχόμενο που διέπει τις σχέσεις των οργανισμών λιμένων Ελλάδος με τους εμπλεκόμενους φορείς που επηρεάζουν τις δραστηριότητές τους και επηρεάζονται από αυτή, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, δηλαδή αν υφίστανται πρωτοβουλίες ΕΚΕ και αν εφαρμόζονται εργαλεία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στους οργανισμούς λιμένος Ελλάδος. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια διαρκής αύξηση του ενδιαφέροντος της κοινής γνώμης, για την επίτευξη μεγαλύτερης κοινωνικής υπευθυνότητας τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, όσο και επίπεδο πρακτικής των επιχειρήσεων. Η ενσωμάτωση των θεμάτων της κοινωνικής υπευθυνότητας στον τρόπο με τον οποίο ασκείται η παραγωγική δραστηριότητα των επιχειρήσεων αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη και δύναται να καθορίσει, και την ίδια τη βιωσιμότητα και μακροβιότητα τους. Για την διερεύνηση του ερευνητικού ερωτήματος και την εξαγωγή συμπερασμάτων, η εργασία στηρίχθηκε σε δύο ερευνητικές μεθόδους, την συλλογή δεδομένων από δευτερογενείς πηγές εργασίας και την εξέταση μελέτης περίπτωσης, των οργανισμών λιμένος Ελλάδος. Επιπρόσθετα, η βιβλιογραφική επισκόπηση σχετικά με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την λιμενική βιομηχανία παρέχει το αναγκαίο γνωσιακό υπόβαθρο για την διαμόρφωση των συμπερασμάτων. Η μελέτη περίπτωσης στους Οργανισμούς Λιμένος Ελλάδος στοχεύει στο να γίνει κατανοητό το πώς αντιλαμβάνονται την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη εννοιολογικά και ποιος είναι ο βαθμός της σπουδαιότητας που της αποδίδουν για την ενσωμάτωση της στον μηχανισμό διοίκησης. Επιχειρήθηκε να προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο έχουν ενσωματωθεί οι αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στους κόλπους των επιχειρηματικών πρακτικών τους και σε ποιο βαθμό εφαρμόζονται. Οι τομείς που εξετάστηκαν μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα λιμάνια. Έχουν ήδη αρχίσει να αντιμετωπίζουν θετικά την περίπτωση της ανάληψης κοινωνικών ευθυνών και εφαρμόζουν πολιτικές και πρότυπα που ενισχύουν μια τέτοια στάση. Επί του παρόντος, βέβαια, περιορίζονται, είτε στην εφαρμογή των περιβαλλοντικών προτύπων, είτε άλλων μεθόδων που δεν διαθέτουν την ευρύτητα που παρουσιάζει η ΕΚΕ, η οποία απαιτεί μια πιο ολιστική προσέγγιση, που συνδέει τα ποικίλα κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα με το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Είναι αναγκαίο, επομένως, οι λιμενικές αρχές να προσδιορίσουν την κοινή συνισταμένη μεταξύ των αναγκών της τοπικής κοινωνίας, των στρατηγικών στόχων της κυβέρνησης και των αναγκών των χρηστών και διαχειριστών του λιμένα, που επηρεάζονται από τις δυνάμεις της αγοράς και την παγκοσμιοποίηση.
Abstract:In the current study, an effort has been made to investigate the content of Greek port organizations' relations with the stakeholders that affect their activities and are affected by it in the framework of CSR, ie whether there are CSR initiatives and whether the CSR tools Responsibility to the port organizations of Greece. In recent years there has been a steady increase in public interest in achieving greater social responsibility both at the theoretical level and at the level of business practice. Incorporating social responsibility issues into the way in which business activity is being pursued is an imperative need and can also determine their viability and longevity. In order to investigate the research question and draw conclusions, the work was based on two research methods, the collection of data from secondary sources of work and the case study, port organizations of Greece. Additionally, the bibliographic review on Corporate Social Responsibility and the Port Industry provides the necessary cognitive background for the formulation of the conclusions. The Case Study at Ports of Greece aims to understand how they perceive Corporate Social Responsibility conceptually and what is the degree of importance they attach to integrating it into the management mechanism. It attempted to identify how the principles of Corporate Social Responsibility have been incorporated in their business practices and to what extent they are applied. The areas examined lead us to the conclusion that there are conditions for the implementation of Corporate Social Responsibility in ports. They have already begun to positively address social responsibility and implement policies and standards that reinforce such an attitude. At present, they are limited, either to the implementation of environmental standards or other methods that do not have the breadth of CSR, which requires a more holistic approach linking the various social and environmental problems to all its activities business. It is therefore necessary for the port authorities to identify the shared need of local society, the strategic objectives of the government and the needs of users and operators of the port, influenced by market forces and globalization.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Διοικητική Επιστήμη και Δημόσιο Μάνατζμεντ, 2017
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 183-194
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
7PMS_DHM_DIO_SarigiannidouKy.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο