Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Η προβληματική της αμβλώσεως και η νομοθετική της αντιμετώπιση
Τίτλος:Τhe issue of abortion and its legislative treatment
Κύρια Υπευθυνότητα:Γκολφομήτσου, Παναγιώτα Ε.
Επιβλέπων:Κριάρη-Κατράνη, Ισμήνη
Θέματα:
Keywords:Άμβλωση, έμβρυο, δικαιώματα, ζωή, επιλογή, αυτοδιάθεση
Abortion, embryo, rights, life, choice, self-determination
Ημερομηνία Έκδοσης:2018
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Στην παρούσα εργασία επιχειρείται να αναλυθεί το ζήτημα της αμβλώσεως από τη νομοθετική της πλευρά, με αναφορές στο ηθικό σκέλος της όλης προβληματικής, παρουσιάζοντας τις φιλοσοφικές τάσεις και τα ερωτήματα που εγείρονται. Στο πρώτο κεφάλαιο προβάλλεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή του ζητήματος και γίνεται αναφορά στον τρόπο που οι θρησκείες το αντιμετωπίζουν. Στη συνέχεια ξεδιπλώνεται η νομική διευθέτηση του θέματος, τόσο σε ημεδαπό όσο και σε διεθνές επίπεδο, με στόχο την ανάδειξη της συγκριτικής διάστασης του θέματος. Παρατίθενται και αναλύονται αποφάσεις-σταθμοί που αφορούν σε υποθέσεις πολιτών και κρατών που έχουν προσφύγει στο ΕΔΔΑ και στο ΔΕΕ. Ακολουθεί η ανάλυση του ζητήματος στη χώρα μας, εκθέτοντας τόσο τη νομοθεσία αναφορικά με την άμβλωση πριν από το 1986, όσο και την κοινωνική αντιμετώπιση αυτού που οδήγησε στη ψήφιση του ν. 1609/1986. Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο Νόμος και οι διατάξεις των άρθρων του ΠΚ που σχετίζονται με το ζήτημα και τροποποιήθηκαν βάσει του ανωτέρω νόμου. Ακολουθεί η συνταγματική ανάλυση, μελετώντας τα κατοχυρωμένα δικαιώματα στο ελληνικό Σύνταγμα που σχετίζονται με την όλη προβληματική, μελετώντας τόσο το κύρος των ποινικών διατάξεων όσο και την συνταγματικότητα ή μη των εν λόγω διατάξεων του ΠΚ. Το τελευταίο μέρος της εργασίας αναφέρεται στη σχέση ιστορικά της άμβλωσης με τον φεμινισμό. Στη συνέχεια τίθεται ο προβληματισμός, εάν η σεξουαλική εκπαίδευση και ο οικογενειακός προγραμματισμός, που κάθε κοινωνία οφείλει να διασφαλίζει για τους πολίτες της, είναι η λύση για να επέλθει μείωση των αμβλώσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως.\r\n Τέλος και με αφορμή την οικονομική ύφεση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας τα τελευταία δέκα περίπου χρόνια, γίνεται μια προσπάθεια μέσα από στοιχεία ερευνών που παρατίθενται, να απαντηθεί κατά πόσο η κρίση αυτή έχει επηρεάσει το ποσοστό των αμβλώσεων που πραγματοποιούνται.
Abstract:This paper attempts to analyze the question of abortion from its legislative side with references to the moral aspect of the whole problematic, presenting the philosophical trends and the questions that arise. The first chapter presents a brief historical review of the issue with references to the way religions face it. Then, the legal settlement of the issue is being developed both domestically and internationally in order to highlight the comparative dimension of the issue. Cases decisions concerning cases of citizens and States that have appealed to the European Court of Human Rights and the Court of Justice of the European Union are listed and analyzed. Follows the analysis of the issue in our country, presenting both the legislation regarding the abortion before 1986, as well as the social treatment of the issue which led to the passage of Law 1609/1986. Subsequently, the Law and the provisions of the articles of the Code of Criminal Procedure related to the matter are presented and amended under the above law. The constitutional analysis follows, studying the rights enshrined in the Greek Constitution related to the whole problem, studying both the validity of the criminal provisions and the constitutionality of these provisions of the CC. In the last part of the paper a brief reference is made to the historical relationship between abortion and feminism. It then becomes a matter of concern if the sexual education and family planning that every society has to ensure for its citizens is the solution to reduce abortion in Greece and globally. Lastly, and due to the economic recession that has taken place in our country for the past ten years, an effort is made through survey data listed, to ascertain whether this crisis has affected the percentage of abortions performed.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Δίκαιο, Τεχνολογία και Οικονομία, 2018
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 122-124
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
7PMS_DHM_DIO_GolfomitsouPa.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο