Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου στη διαχείριση των δημόσιων νοσοκομείων: ανάλυση δαπανών και δεικτών στρατιωτικών νοσοκομείων 2014-2016
Τίτλος:The role of internal audit in the management of pubic hospitals: analysis of expenditure and indicators of military hospitals 2014-2016
Κύρια Υπευθυνότητα:Μπαλτούμας, Θεόδωρος Γ.
Επιβλέπων:Φίλος, Γιάννης Λ.
Θέματα:
Keywords:Εσωτερικός έλεγχος, διαδικασίες προμηθειών, δαπάνες υγείας, νοσοκομειακές δαπάνες, δείκτες νοσηλευτικής δραστηριότητας
Internal audit, procurement procedures, health expenditures, hospital expenses, nursing activity indicators
Ημερομηνία Έκδοσης:2018
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η σύγκριση των ετήσιων συνολικών λειτουργικών δαπανών των Στρατιωτικών Νοσοκομείων με τους αντίστοιχους λειτουργικούς δείκτες νοσηλευτικής κίνησης στα πλαίσια των νέων μέτρων εξορθολογισμού του συστήματος προμηθειών και τη θέσπιση συστημάτων εσωτερικού ελέγχου στις μονάδες υγείας της χώρας. Εξετάσθηκαν οι δαπάνες και η νοσηλευτική κίνηση σε δείγμα δύο στρατιωτικών Νοσοκομείων της Αττικής για χρονικό διάστημα από 2014 έως 2016, με στόχο την σύγκριση τους και την ανάδειξη του βαθμού αποτελεσματικότητας των μέτρων που εφαρμόσθηκαν στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης των διαδικασιών προμηθειών για τη μείωση της ιατροφαρμακευτικής δαπάνης στις δημόσιες μονάδες υγείας και της λειτουργίας Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου (ΥΕΕ). Τα στοιχεία συλλέχθηκαν από τις Οικονομικές Υπηρεσίες των Νοσοκομείων του δείγματος. Η καταγραφή των δαπανών έγινε με βάση τις ετήσιες αναλώσεις του εγκεκριμένου κάθε φορά προϋπολογισμού (Π/Υ) των Νοσοκομείων ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου (ΚΑΕ). Η βασική κατηγορία λειτουργικών εξόδων αποτελεί ο ΚΑΕ 1211 (9121 παρελθόντων ετών) για το πρώτο Νοσοκομείο που ανήκει στους φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης και οι ΚΑΕ 1311-1312-1313-1329 για το δεύτερο που αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Ως εκ τούτου τα φάρμακα, το υγειονομικό υλικό, το ορθοπεδικό υλικό, τα υλικά αιμοδοσίας, το ακτινολογικό υλικό, τα αντιδραστήρια και το λοιπό αναλώσιμο υλικό παρακολουθούνται συγκεντρωτικά για το πρώτο νοσηλευτικό ίδρυμα και με μικρή κατηγοριοποίηση για το δεύτερο. Τα υπόλοιπα έξοδα όπως τρόφιμα, αέρια, καύσιμα, τεχνικό υλικό, μηχανογραφικό υλικό, υπηρεσίες συντήρησης κτηρίων-εγκαταστάσεων, κοινής ωφέλειας και λοιπές υπηρεσίες παρακολουθούνται αναλυτικά στους Π/Υ των νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Για την απεικόνιση της λειτουργικής κίνησης χρησιμοποιήθηκαν έντεκα (11) δείκτες νοσηλευτικής δραστηριότητας : α. Ανεπτυγμένες κλίνες (Κ) β. Αριθμός των νοσηλευθέντων ασθενών (Α) γ. Αριθμός Επισκέψεων σε Εξωτερικά Ιατρεία δ. Hμέρες νοσηλείας (Η) ε. Μέση Διάρκεια Νοσηλείας (ΜΔΝ) στ. Ποσοστό Κάλυψης-Πληρότητας Κλινών (Π) ζ. Ρυθμός Εισροής Ασθενών (Pk) η. Διάστημα Εναλλαγής Κλινών (Ρε) θ. Δείκτης πολυπλοκότητας και σοβαρότητας περιστατικών Roemer (RCI) ι. Ημερήσιο Κόστος Νοσηλείας ανά Ασθενή ια. Ημερήσιο Κόστος Νοσηλείας ανά Ασθενή και Κλίνη Η ανάλυση γίνεται για τα έτη 2014-2016 όπου η οικονομική ύφεση έχει παγιωθεί στην ελληνική οικονομία και υπάρχει έντονη μεταρρυθμιστική δραστηριότητα για την εξυγίανση του συστήματος προμηθειών στον δημόσιο τομέα και ειδικότερα στον τομέα της υγείας και καταβάλλεται σημαντική προσπάθεια εδραίωσης του εσωτερικού ελέγχου στις Δημόσιες Μονάδες Υγείας για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την εξοικονόμηση πόρων μέσω της περιστολής των υγειονομικών δαπανών. Τα αποτελέσματα δεν μπορούν να γενικευτούν στην κατηγορία νοσηλευτικών ιδρυμάτων που ανήκουν (στρατιωτικά νοσοκομεία) λόγω του μικρού χρονικού διαστήματος της παρατήρησης, έδειξαν όμως σταθεροποιητικές τάσεις τόσο των επιμέρους, όσο και των συνολικών δαπανών με αντίστοιχα σταθερή προς μειούμενη τη λειτουργική κίνηση των Νοσοκομείων. Από τα στοιχεία των δεικτών εμφαίνεται ότι το ύψος των ετήσιων λειτουργικών δαπανών των νοσοκομειακών μονάδων κινήθηκε στα ίδια επίπεδα με μια μικρή μείωση, με εξαίρεση το 2015 που μειώθηκε θεαματικά (31,84% και 35,80%) που δεν οφείλεται στη μείωση της νοσηλευτικής κίνησης ούτε στις μεταρρυθμίσεις που τέθηκαν σε ισχύ (Σύστημα Δημοσίων Προμηθειών και Εσωτερικός Έλεγχος στο Δημόσιο Τομέα ) αλλά στην αναμονή έκδοσης της από 30-12-2015 νομοθετικής ρύθμισης για την τακτοποίηση – εξόφληση των, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, δαπανών προμήθειας σε φαρμακευτικό –αναλώσιμο- ορθοπεδικό υλικό και αντιδραστήρια των στρατιωτικών νοσοκομείων. Συμπεραίνουμε βέβαια ότι το πρώτο από τα δύο υπό εξέταση νοσοκομεία παρουσιάζει καλύτερους ποσοτικούς δείκτες στο σύνολό τους αποδεικνύοντας ότι επιτυγχάνει οικονομίες κλίμακας εκμεταλλευόμενο με καλύτερο δυνατό τρόπο τις κτηριακές του υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό του παρέχοντας τις υγειονομικές του υπηρεσίες σε περισσότερους δικαιούχους.
Abstract:The purpose of the present study is to compare the annual total operating costs of the Military Hospitals with the corresponding operational indicators of nursing movement under the new rationalization measures of the procurement system and the establishment of internal control systems in the country's health units. Expenditure and nursing training on a sample of two Military Hospitals in Attica for the period from 2014 to 2016 with a view to comparing them and highlighting the effectiveness of the measures implemented in the context of the reorganization of procurement procedures to reduce healthcare expenditure in public health units and the operation of Internal Audit Services (IAS). Data were collected from the Sample Hospitals' Financial Services. The expenditure was recorded on the basis of the annual dismantling of the approved budget of the Hospitals per Exit Code (CDE). The main category of operating expenses is code 1211 (9121 past years) for the first Hospital belonging to the Central Government bodies and codes 1311-1312-1313-1329 for the second one, which is a Legal Entity of Public Law. Therefore, drugs, sanitary material, orthopedic material, blood donation materials, radiological material, reagents and other consumable material are monitored centrally for the first nursing institution and with little categorization for the second. Other expenses such as food, gas, fuel, technical equipment, computer hardware, building-maintenance services, utilities and other services are monitored in the budgets of the hospitals. Eleven (11) indicators of nursing activity were used to visualize functional movement: a. Available beds b. Number of hospitalized patients c. Number of Visits to Outpatient Clinics d. Nursing days e. Average Nursing Duration f. Coverage-Occupancy Rate g. Patient Inflow Rate (Pk) h. Switching interval (Pε) i. Roemer Incidence Complexity and Ratio Index (RCI) j. Daily Cost of Nursing per Patient k. Daily Cost of Nursing per Patient and Bed The analysis is made for the years 2014-2016 where the economic downturn is steady and there is a strong reforming activity for the consolidation of the procurement system in the public sector and in particular in the health sector and a significant effort to consolidate the internal control in the Public Health Units for the upgrading of the services provided and the saving of resources through the reduction of health costs. The results can not be generalized in the category of hospitals (military hospitals) due to the short period of observation, but they have shown stabilizing trends of both individual and total expenditures with correspondingly constant to decreasing the operational movement of Hospitals. Indicator data shows that the annual operating costs of hospital units moved to the same level as a small decrease, with the exception of 2015, which declined spectacularly (31.84% and 35.80%) not due to the reduction of the nursing movement or to the reforms that have come into force (Public Procurement System and Internal Audit in the Public Sector), but pending the adoption of the legislation of 30-12-2015 for the settlement - payment of, by way of derogation from the relevant provisions , costs of supply to pharmaceutical - consumable - orthopedic material and reagents of military hospitals. We conclude, of course, that the first of the two hospitals in question presents better quantitative indicators as a whole, demonstrating that it achieves economies of scale, making the most of its building infrastructure and human resources by providing its health services to more beneficiaries.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Ελεγκτική και Φορολογία, 2018
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 95-98
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
7PMS_DHM_DIO_Mpaltoumas_Th.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο