Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός δημοσίων συμβάσεων υπό το πρίσμα του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου-μελέτη περίπτωσης: η Διεύθυνση Προμηθειών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Τίτλος:Strategic and operational planning of public procurement in the light of the current institutional framework-case study: the Public Procurement Department of the Independent Authority for Public Revenue
Κύρια Υπευθυνότητα:Κούγια, Ειρήνη Π.
Επιβλέπων:Μπαμπαλιούτας, Λάμπρος Π.
Θέματα:
Keywords:Δημόσιες Συμβάσεις, Στρατηγικός Σχεδιασμός, Επιχειρησιακός Σχεδιασμός, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Public Procurement, Strategic Planning, Operational Planning, Independent Authority for Public Revenue
Ημερομηνία Έκδοσης:2017
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Στο πλαίσιο της ανάγκης συγκράτησης των Δημοσίων δαπανών που επιτάσσει η σύγχρονη δημοσιονομική πραγματικότητα και δεδομένου ότι οι δημόσιες συμβάσεις απορροφούν διαχρονικά ένα σημαντικό ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της χώρας, το πεδίο των δημόσιων συμβάσεων αναδεικνύεται σε πρωτευούσης σημασίας πεδίο δημόσιας πολιτικής και βασικό εργαλείο ενίσχυσης της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας στην κατεύθυνση που θέτουν τα ευρωπαϊκά προτάγματα για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η ανά χείρας εργασία αποτελεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική προσέγγιση των δημοσίων συμβάσεων στην κατεύθυνση της αποδοτικότερης αξιοποίησης των διατιθέμενων προς το σκοπό αυτό πόρων και της εν γένει ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων. Για να καταστεί εφικτή η ολοκληρωμένη στρατηγική προσέγγιση των δημοσίων συμβάσεων αναγκαίο προαπαιτούμενο αποτέλεσε η θεωρητική αποτύπωση των εννοιών και διαδικασιών του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού με παράθεση του σχετικού θεωρητικού υποβάθρου. Περαιτέρω, απαραίτητη κρίθηκε η σκιαγράφηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο αναφορικά με τη σύναψη και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων και η επισήμανση των βασικών δυνατοτήτων που αυτό προσφέρει στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της στρατηγικής σκέψης των εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών. Το ανωτέρω θεωρητικό και νομικό υπόβαθρο, που αναλύεται διεξοδικά στα Κεφάλαια Α και Β της παρούσης, αξιοποιήθηκε κατάλληλα στη Μελέτη Περίπτωσης, η οποία παρατίθεται στο Κεφάλαιο Γ της παρούσης, με το οποίο επιχειρείται η μετάβαση από τη θεωρία του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού σχεδιασμού στην πρακτική εφαρμογή του. Στο πλαίσιο της, εν λόγω, μελέτης περίπτωσης, αναπτύσσονται καινοτόμα στρατηγικά εργαλεία διαχείρισης των δημοσίων συμβάσεων και καταρτίζεται ολοκληρωμένο Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο των εργασιών της Διεύθυνσης Προμηθειών Διαχείρισης Υλικού και κτιριακών Υποδομών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η εν θέματι εργασία, φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν χρήσιμο οδηγό για το σύνολο των δημοσίων υπηρεσιών που ασχολούνται με τη σύναψη και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων και να συνεισφέρει στην εν γένει αλλαγή διοικητικής κουλτούρας και αντιλήψεων αναφορικά με το εν λόγω ζήτημα, σε ένα πλαίσιο σύμπλευσης με τη σύγχρονη ευρωπαϊκή πραγματικότητα.
Abstract:In the context of the need for restraining public expenditures, a need that is dictated from the current fiscal situation and given the fact that public procurement absorb over time a significant percentage of the National GDP, the field of public procurement rises to a level of paramount importance concerning public policies and presents itself as a significant tool for financial growth in line with the objectives of the “Europe 2020 Strategy” for smart, sustainable and inclusive growth. The thesis at hand is an integrated strategic approach to public procurement towards a more efficient use of the resources available for this purpose and towards the enhancement of the efficiency of the award and implementation procedures for public contracts. In order for the integrated strategic approach of public procurement to be realized, a necessary prerequisite was the theoretical mapping of the concepts and procedures of Strategic and Operational Planning with a reference to the relevant theoretical background. Furthermore, it was necessary to outline the current legislative framework at national and EU level in relation to the award and the implementation of public contracts and to highlight the main possibilities that this offers in the direction of strengthening the strategic thinking of the stakeholders and the public entities involved. The aforementioned theoretical and legal background, detailed in Chapters A and B of this thesis, has been appropriately exploited in the Case Study presented in Chapter C of this paper, which attempts to move from the theory of Strategic and Operational Planning to its practical implementation. In the context of this case study, innovative strategic procurement management tools are being developed and an integrated Strategic and Operational Public Procurement Plan is being prepared within the framework of the work of the Directorate for Material Management and Building Infrastructure of the Independent Authority for Public Revenue. The aim of the paper in question, is to provide a useful guide for all public services and entities involved in the award and the implementation of public procurement contracts and to contribute to the general change of administrative culture and overall perceptions regarding this issue in line with the current European reality.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Διοικητική Επιστήμη και Δημόσιο Μάνατζμεντ, 2017
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 83-92
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
7PMS_DHM_DIO_KougiaEi.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο