Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις  

 
Τίτλος: Συλλογή Σπάνιων Βιβλίων Ειδικής Φύλαξης της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης
Περιγραφή: Τα βιβλία αυτά ψηφιοποιήθηκαν για λόγους διατήρησης και καταλογογραφήθηκαν ως ψηφιακά αντικείμενα. Αποτελούν μέρος της συλλογής Σπανίων Βιβλίων Ειδικής Φύλαξης.
Περιεχόμενα:   Γεωργικόν δίκαιον και αγροτική πολιτική : περίληψις μαθημάτων Χρυσ. Ευελπίδη
Γενικαί αρχαί του εν Ελλάδι ισχύοντος αστυκού δικαίου
Γενικαί αρχαί του εν Ελλάδι ισχύοντος αστυκού δικαίου
Νομικοί κανόνες ήτοι αστυκός κώδιξ ; μεταφρασθείς εκ του τουρκικού υπό Κωνσταντίνου Ι. Φωτιάδου και Ιωάννου Βιθυνού ; εκδιδόται άδεια της Κυβερνήσεως μετά σχολίων, ερμηνειών και σημειώσεων επί του κειμένου
Αγροτική Πολιτική
Μαθήματα διοικητικού δικαίου / κατά τας παραδόσεις του καθηγητού προς χρήσιν των σπουδαστών της Παντείου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών, Μιχ. Δ. Στασινοπούλου
Ουτοπίες και πραγματικότητες : δοκίμιο / Χρ. Ευελπίδη
Θεωρία και πράξις αγροτικής πολιτικής και οικονομίας
Περί ανακλήσεως των διοικητικών πράξεων : από απόψεως θεωρίας και νομολογίας
Περί αθέμιτου ανταγωνισμού
Ποιήματα : 1929-1949
Εγχειρίδιον της ποινικής δικονομίας
Ποινικόν δίκαιον : διδασκαλία
Πραγματεία περί των κατά τους χρόνους ημών αθεϊστικών ιδεών / ερανισθείσα και εκδοθείσα υπό Διονυσίου Λάτα
Πρακτικά των συνεδριάσεων της Γερουσίας : Περίοδος Β' : Σύνοδος Α. : 1847-1848
Ο προϋπολογισμός του κράτους
Σελίδες φιλοσοφίας και ιστορίας του πολιτισμού
Στοιχεία του αστικού δικαίου
Συνοπτική ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως 1821
Το μονοπώλιον της ζακχάρεως
Το έργον μιας δεκαετίας (1930-1939)
Βουλευτικαί ευθύναι : ΙΔ' περιόδου : (1895-1898)
Δημοτική διοίκησις εν Ελλάδι
Οι δικαστικοί νόμοι της Ελλάδος μετά της σχετικής νομολογίας του Αρείου Πάγου και πολλών ερμηνευτικών σημειώσεων
Εγχειρίδιον τοπογραφίας και ιστορίας της νήσου Κύπρου : μετά χρονολογικού πίνακος : πρός χρήσιν των δημοτικών σχολείων
Εγχειρίδιον χωρογραφίας και γενικής ιστορίας της Κύπρου
Η "ελευθέρα εκτίμησις" του δικαστού κατά τον αστικόν κώδικα
Ελληνική μεταπολεμική ανασυγκρότησις
Ευρετήριον της ελληνικής νομολογίας : ήτοι περιληπτική και αναλυτική κατ'αλφάβητον συλλογή των αποφάσεων του Αρ.Πάγου...
Επιτομή του ποινικού νόμου
Ερμηνεία του εν Ελλάδι ισχύοντος ποινικού νόμου
Δημιουργικός Σοσιαλισμός
Σύστημα εμπορικού δικαίου
Η αγοραπωλησία τσίφ
Η δανειακή επιβάρυνσις της Ελλάδος
Η επιφύλαξις της Δημόσιας τάξεως εις το ιδιωτικόν διεθνές δίκαιον
Η παγκόσμιος οικονομική κρίση και η Ελλάς
Η πολιτική της συγχωνεύσεως των τραπεζών: η αλήθεια ως προς την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος, κριτική της συγχωνεύσεως, περιπέτειαι και προοπτική του τραπεζικού μας συστήματος.
Ιστορία και γενεαλογία της μεγάλης κυπριακής οικογένειας Φραγκούδη και των συγγενικών οικογενειών : με αυτοβιογραφίαν του συγγραφέως
Ιστορία της Κύπρου : από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον : πρός χρήσιν των δημοτικών σχολείων και ιδιαιτέραν μελέτην
Ιστορία του ελληνικού έθνους : από της Αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως μέχρι των καθ' ημάς χρόνων : εξαχθείσα εκ της Ιστορίας του ελληνικού έθνους από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των νεωτέρων
Ιστορία τριάκοντα ετών, 1848-1878
L'import sur le revenu en Grece: etude historique, critique et comparee
Etude critique sur la theorie de la cause
Λεξικόν της ελληνικής γλώσσης
Λεξικόν Ομηρικόν / Το μεν πρώτον συνταχθέν υπό Κρουσίου ; πολλαχώς δε επεκταθέν και κατά τας νεωτέρας έρευνας διορθωθέν υπό Ε. Ε. Σεϊλέρ ; εκ δε της έκτης γερμανικής εκδόσεως διασκευασθέν χάριν των ελλήνων υπό Ι. Πανταζίδου
Ο Δεκέμβριος 1944
Ο κοινοβουλευτισμός εν Ελλάδι : (πολιτική ψυχολογία)
Η απελευθέρωσις της Ελλάδος
Ο Σοσιαλισμός: το τέλος του Κεφαλαιοκρατισμού. Τι είναι ο Σοσιαλισμός. Πώς λειτουργεί. Πώς θα πάμε.
Οθωμανικοί κώδικες, ήτοι συλλογή των εν ενεργεία νόμων, κανονισμών, διαταγμάτων και οδηγιών της οθωμανικής αυτοκρατορίας : περιέχουσα και τους υπό του Συμβουλίου της Επικρατείας εκδοθέντες νεωτέρους Νόμους και Κανονισμούς, εν τέλει δε τας μετά των ξένων Δυνάμεων Συνθήκας και Πρωτόκολλα και τα προς διαφόρους υποτελείς χώρας Αυτοκρατορικά Φιρμάνια μετά των αναγκαίων διασαφήσεων και στατιστικών πληροφοριών
Ερμηνεία της ελληνικής ποινικής δικονομίας
Πραγματεία περί προικός : βραβευθείσα κατά τον Γ' Σγούτειον διαγωνισμόν
Η αγροτική πολιτική του Εθνικοσοσιαλισμού και η σωματική οργάνωση της γερμανικής γεωργίας
Η αγροτική αποκατάστασις των προσφύγων
Η μεταπολεμική εξέλιξις της ελληνικής γεωργικής οικονομίας και η επ' αυτής επίδρασις της αγροτικής πολιτικής
Ιστορία της φιλοσοφίας : από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς
Ιστορία του οικονομικού βίου
Κώδιξ της ελληνικής νομοθεσίας : περιλαμβάνων άπασαν την ισχύουσαν εν Ελλάδι νομοθεσίαν
Πλουτολογία
Ερμηνεία του εν Ελλάδι ισχύοντος ποινικού νόμου
Εγχειρίδιον της πολιτικής δικονομίας
Αφιερούται υπό του Ανδρέα Ρηγόπουλου : εις την πρώτην εκ των νέων ελληνικών γενεών ήτις λόγω και έργω αναδειχθή σπουδαία
Περί ανακλήσεως των πράξεων του πτωχεύσαντος : (νομ. περί πτωχ. $ 449-452)
Μουσείον και Βιβλιοθήκη της Ευαγγελικής Σχολής : επιγραφαί - κατάλογοι Επισκοπών - επιγράμματα και στιχουργήματα του ΙΖ' και ΙΗ' αιώνος - αρχαίος μονόλιθος τάφος - προσδιορισμός της αγνώστου θέσεως αρχαίων τινών πόλεων της Μυσίας : Περίοδος δευτέρα. Έτος πρώτον. 1875-1876
Τα μετ' αναίρεσιν : μελέτη κατά τα άρθρα 834 εδ. δ και 836 της πολ. δικονομίας......
Ερμηνεία ναυτικού δικαίου
Ερμηνεία του ποινικού νόμου της Ελλάδος εν συγκρίσει προς τον της Γερμανίας και Ιταλίας
Ιστορία Γεωργίου του Α' βασιλέως των ελλήνων: από μεσοβασιλείας μέχρι των καθήμάς ημερών
Κανονισμός των εν Κύπρω δημοτικών σχολείων της εν Αιγύπτω κυπριακής αδελφότητος
Κλείς της κυπριακής νομοθεσίας (από της αγγλικής κατοχής μέχρι του 1899, συμπεριλαμβανομένου) και οιονεί κωδικοποίησις αυτής
Κώδηξ θέμιδος : συλλογή νόμων και νομοτελεστικών διαταγμάτων 1891
Εγχειρίδιον ελληνικής γραμματολογίας / Β. Κοππίου ; μεταφρασθέν και πλουτισθέν κατά τα νεώτατα γερμανικά συγγράμματα υπό Εμμανουήλ Γαλάνη
Ελληνικόν συνταγματικόν δίκαιον
Ιστορία της Κρήτης: από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της τρισκαιδεκάτης εκατονταετηρίδος μ.Χ., ήτοι της Ενετοκρατίας
Ο Γονζάλβης Κορδούβιος ή Η Γρανάδα ανακτηθείσα
Ερμηνεία των πανδεκτών
Περί εμπορικών εταιρειών
Περί του έργου και της μεθόδου της επιστήμης του ποινικού δικαίου : εισαγωγικόν μάθημα
Πολιτικόν σύνταγμα της Ελλάδος : συνταχθέν, ανακριθέν, και επικυρωθέν κατά την Γ' Εθνικήν Συνέλευσιν
Πραγματεία περί προγαμιαίας δωρεάς κατά το ρωμαϊκόν και ιδίως κατά το βυζαντιακόν δίκαιον
Προσωπικόν αρχείον Νικολάου Ι. Σαριπόλου / ταξινομηθέν και σχολιασθέν υπό Μ.Δ. Στασινόπουλου
 

Αναζήτηση για:

Πλοήγηση με:
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο