Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Η υποδοχή των μεταπολεμικών Πανελληνίων Εκθέσεων (1948-1965) από την κοινωνία, όπως αποτυπώνεται στον Τύπο της εποχής
Τίτλος:The reception of postwar Panhellenic Art Exhibitions (1948-1965) as reflected on print media of the time
Κύρια Υπευθυνότητα:Ασκητοπούλου, Μαρία-Χριστίνα Α.
Επιβλέπων:Μιχαηλίδου, Μάρθα
Θέματα:
Keywords:Πανελλήνιες Καλλιτεχνικές Εκθέσεις, κόσμος της τέχνης, Ιστορία των Εκθέσεων, κρατική παρεμβατικότητα, πολιτισμική πολιτική
Panhellenic Art Exhibitions, artworld, History of Exhibitions, state intervention, cultural policy
Ημερομηνία Έκδοσης:2022
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Οι Πανελλήνιες Καλλιτεχνικές Εκθέσεις αποτελούν τον κατεξοχήν κρατικό εκθεσιακό θεσμό του 20ού αιώνα στην Ελλάδα. Ως μείζον καλλιτεχνικό γεγονός εθνικής σημασίας συγκεντρώνει τα περίεργα βλέμματα του κοινού, των καλλιτεχνών, των τεχνοκριτών και της Πολιτείας. Δεδομένης της επιρροής των εκθέσεων τόσο στη λειτουργία όσο και στην αέναη (ανα)κατασκευή του κόσμου της τέχνης και του θεωρητικού πλαισίου που τον στηρίζει, η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί να ανιχνεύσει τα ζητήματα που απασχόλησαν τους γράφοντες για την τέχνη την περίοδο 1948-1965, όπου το ελληνικό καλλιτεχνικό τοπίο βρίθει κοινωνικών και πολιτισμικών αλλαγών. Με τη χρήση της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου, τα διαθέσιμα άρθρα γνώμης της εποχής αναλύονται διεξοδικά, προκειμένου να εντοπιστούν τα θέματα που κέντρισαν το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης σχετικά με τη διοργάνωση των εκθέσεων, ώστε να συσχετιστούν με τη σειρά τους με τις διάφορες πολιτισμικές ιδεολογίες από τις οποίες διαπνέεται η ελληνική διανόηση του ‘50 και του ‘60. Τα ευρήματα της έρευνας αποκαλύπτουν ότι βασικά πεδία ενδιαφέροντος για τους γράφοντες συνιστούσαν τα οργανωσιακά ζητήματα των εκθέσεων, αλλά και ο ρόλος του κράτους, των καλλιτεχνών, των τεχνοκριτών, του κοινού, της τέχνης, η σημασία του κοινωνικο-ιστορικού συγκειμένου – με άλλα λόγια οι πρακτικές και ιδεολογικές συμβάσεις του κόσμου της τέχνης. Στον πυρήνα της επιχειρηματολογίας τους βρίσκεται η εκπολιτιστική λογική, ωστόσο, φαίνεται να συνυπάρχουν τόσο διαφωτιστικά κατάλοιπα όσο και εκδημοκρατικές βλέψεις για το μέλλον του κόσμου της τέχνης. Η μελέτη των εκθέσεων θίγει ζητήματα όπως αυτό της κρατικής παρεμβατικότητας, της πολιτισμικής πολιτικής και της πρόσληψης της ομόχρονης τέχνης, ενώ παράλληλα δομεί το φάσμα των ιδεολογιών που διαμορφώνουν ιστορικά τον κανόνα. Μια συστηματική μελέτη του συνόλου των εκθέσεων δύναται να αρθρώσει μια ιστορία των ιδεών σχετικά με τις δυνάμεις συμπερίληψης ή αποκλεισμού στο πεδίο της τέχνης, αλλά και να διαφωτίσει τα διακυβεύματα της κρατικής στήριξης ή της κρατικής παρέμβασης στον χώρο του πολιτισμού, που απασχολούν εξίσου τη κοινή γνώμη της Ελλάδας του 21ου αιώνα.
Abstract:The Panhellenic Art Exhibitions constitute the prominent state-organized exhibition of 20th century Greece. Being the primary, national artistic event in and of itself, it doubles as the point of convergence for the prying eyes of the audience, artists, art critics and the State. Given that exhibitions exert influence on the inner function as well as the incessant (re)construction of the artworld and its fundamental theoretical framework, the present dissertation attempts to detect the issues that preoccupied art columnists writing about the exhibitions from 1948 to 1965, when the greek art field abounds in sociocultural changes. The available articles of the time are analyzed through qualitative content analysis, in order to pinpoint the various topics that intrigued the public opinion with regards to the exhibitions, all the while aiming to connect said topics with the cultural ideologies that inform the body of Greek intellectuals of the 50s and 60s. The results disclose that the matters that piqued the columnists’ interest were closely related to managerial issues, alongside with the perceived or prescriptive role of the state, the artists, the art critics, the public, art, as well as the influence of the sociohistorical context. In other words, the emphasis was placed on the practical and ideological conventions of the art world. At the very core of their argumentation lies the importance of a civilizing mission, although remnants of an enlightenment discourse and a nascent democratization discourse coexist, when imagining the future of the art world. The study of the exhibitions raises the question of state intervention, cultural policy, and the reception of contemporaneous art, while assembling the ideological spectrum historically responsible for forging the aesthetic canon. A thorough study of the entirety of the exhibitions is bound to offer a history of ideas in terms of inclusionary and exclusionary aesthetic forces at play during the 20th century, elucidating the challenges arising from state support or state intervention in the arts, an issue forever troubling 21st century Greece.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, ΠΜΣ, κατεύθυνση Πολιτιστική Διαχείριση, 2022
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 126-134
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
41PMS_AskitopoulouMa_4120M003.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο