Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας  

Διδακτορικές διατριβές  

 
Τίτλος:The competence of the Greek State Actors in the protection of labour rights in agricultural field and the system of Labour Inspectorate
Κύρια Υπευθυνότητα:Michopoulou, Konstantina A.
Κύρια Υπευθυνότητα:Μιχοπούλου, Κωνσταντίνα Α.
Επιβλέπων:Foundethakis, Penelope N.
Θέματα:
Keywords:Εργατικά δικαιώματα εργατών γης, Ελληνικές κρατικές αρχές, αγροτικός τομέας, Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, Οδηγία εποχιακής απασχόλησης, Οδηγία κυρώσεων εργοδοτών, Παράνομη απασχόληση αλλοδαπών, Εμπορία ανθρώπων, Εργασιακή εκμετάλλευση, Απασχόληση υπό ιδιαίτερα καταχρηστικούς όρους εργασίας, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Land workers labour rights, Greek state actors, Agricultural field, Primary sector, Labour inspectorate, Employers sanctions directive, Sesonal workers directive, Human trafficking, Labour trafficking, Labour exploitation, Employment under exploitative working conditions, European Court of Human Rights
Ημερομηνία Έκδοσης:2021
Εκδότης:Panteion University of Social and Political Sciences
Περίληψη:Η μεταδιδακτορική έρευνα έχει ως αντικείμενο την προστασία των εργατικών δικαιωμάτων στον αγροτικό τομέα. Καταρχάς, εντοπίζει και αξιολογεί την υπάρχουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία, που καλύπτει νομικά τον τομέα αυτό διαθέτοντας Οδηγίες που προβλέπουν αφενός τη διαδικασία νόμιμης εποχιακής απασχόλησης (Seasonal Workers Directive), αφετέρου τη δικονομική διαδικασία καταστολής των εγκλημάτων που προέρχονται από την παράνομη απασχόληση αλλοδαπού εργατικού δυναμικού είτε με τη μορφή της εργασιακής εκμετάλλευσης (labour trafficking) είτε με την μορφή της απασχόλησης υπό ιδιαίτερα καταχρηστικούς όρους εργασίας (particularly exploitative working conditions). Κατά την εξέταση της υπάρχουσας νομοθεσίας αναδεικνύει τις δυσχέρειες στην πρακτική εφαρμογή της, προσεγγίζοντας ερμηνευτικά την ελληνική νομοθεσία, όπως ενσωματώνει τις ευρωπαϊκές Οδηγίες, και εξηγεί τις αδυναμίες στην πρακτική εφαρμογή της μέσω παραδειγματικών υποθέσεων εργασιακής εκμετάλλευσης που απασχόλησαν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, υπερέβησαν τα σύνορα της χώρας και έλαβαν ευρωπαϊκή ή και διεθνή διάσταση. Ταυτόχρονα, η μελέτη επισημαίνει το ρόλο και αξιολογεί τη δράση αρμόδιων φορέων στην αντιμετώπιση της εργασιακής εκμετάλλευσης και στην προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων των εργατών γης. Παράλληλα, εξηγεί την αναγκαιότητα σαφούς οριοθέτησης και ανάδειξης της αρμοδιότητας των κρατικών οργάνων για το σκοπό της προστασίας των εργατικών δικαιωμάτων και ιδίως του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) στο πεδίο της αγροτικής παραγωγής, όπου λόγω της φύσης του τομέα αυτού, τα όρια άσκησης αρμοδιοτήτων είναι ρευστά, προβαίνοντας σε μια σύνθεση του υπάρχοντος νομικού πλαισίου. Αναδεικνύει τη διττή σημασία της επιθεώρησης αφενός στον τόπο εργασίας-παραγωγής αφετέρου στους χώρους διαβίωσης των εργατών γης, για τον εντοπισμό του στοιχείου της ευαλωτότητάς τους και, συνεπώς, των αδικημάτων της εργασιακής εκμετάλλευσης και της απασχόλησης υπό ιδιαίτερα καταχρηστικούς όρους εργασίας. Τέλος, προβαίνει σε απτές προτάσεις για την αναμόρφωση του υπάρχοντος νομικού συστήματος εποχιακής απασχόλησης, προκειμένου να καταστεί πιο αποτελεσματικό για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων εργασιακής εκμετάλλευσης στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας και δη στον αγροτικό, δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση και στη συμμετοχή περισσότερων φορέων, με απώτερο σκοπό τη διαύγεια της τροφοδοτικής αλυσίδας (supply chain) και την ενίσχυση του κοινωνικού-ηθικού προφίλ μιας εταιρίας (CSR) με το σεβασμό των δικαιωμάτων των εργατών γης και των καταναλωτών.
Abstract:This postdoctoral research study investigates the protection of labour rights in the agricultural sector. First, it identifies and evaluates the existing European legislation, which legally covers this area, with Directives that, on the one hand, provide for the process of legal seasonal employment (Seasonal Workers Directive), and, on the other hand, provide for a legal procedure of suppression against crimes resulting from the illegal employment of third-country nationals, i.e. labour trafficking or employment under exploitative working conditions (Employers Sanctions Directive). By examining the existing legal framework, the research highlights the inconsistencies in its practical application interpreting the national legislation, including various relevant European Directives incorporated within it. It further explains its weaknesses using a sample of legal cases that occupied the European Court of Human Rights, i.e. cases which significance crossed the national borders of Greece and took on a European or even international dimension. At the same time, the study underlines the role and evaluates the action of competent authorities for combatting labour exploitation towards the protection of land workers’ labour rights. Thus, by making a synthesis of the existing legal frameworks, the study explains the importance to clearly define and highlight the competence of state organs and, especially, Labour Inspectorate in the agricultural sector, where due to the nature of this sector, the boundaries of competence are fluid. It also points out the dual role of the inspection both at workplaces of production and at the living quarters of the land workers (open area of accommodation), for the purpose of identifying the element of vulnerability and, consequently, the offences of labour exploitation and employment under exploitative working conditions. Finally, it proposes practical recommendations for reforming the existing legal system of seasonal employment in order to be more effective in confronting the phenomena of labour exploitation in the primary sector of the economy, i.e. agriculture; its ultimate goal is to promote transparency in supply chain practices and the strengthening of the socio-ethical profile of companies (CSR) that respect the rights of land workers and consumers.
Περιγραφή:Postdoctoral research -- Panteion University. Department of Political Science and History, 2021
Περιγραφή:Bibliograpgy: p. 39-42
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
11Post-Doctoral__MichopoulouKo.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο