Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Το Τουρκικό Προξενείο της Κομοτηνής και ο ρόλος του
Τίτλος:The Turkish Consulate of Komotini and its role
Κύρια Υπευθυνότητα:Φρίγγελης, Σπυρίδων Ι.
Επιβλέπων:Συρίγος, Άγγελος
Θέματα:
Keywords:Μουσουλμανική μειονότητα, τουρκικό Γενικό Προξενείο Κομοτηνής, Συνθήκη της Λωζάννης, Σύμβαση της Βίεννης για τις Προξενικές Σχέσεις
Muslim minority, turkish General Consulate of Komotini, Treaty of Lausanne, Vienna Convention on Consular Relations
Ημερομηνία Έκδοσης:2018
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Στόχος της παρούσας ερευνητικής μελέτης, είναι να αναδείξει το ρόλο που διαδραματίζει το τουρκικό προξενείο της Κομοτηνής, τόσο στην καθημερινή ζωή της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη, όσο και στις ευρύτερες εξελίξεις στην περιοχή, με αναφορά στο προξενικό δίκαιο και σε συνάρτηση με τον αντίστοιχο ρόλο των τουρκικών προξενείων σε άλλες χώρες. Στην παρούσα εργασία θα μελετηθεί η δράση του προξενείου και των οργάνων του, κατά την προσπάθεια υποκατάστασης των ελληνικών κρατικών αρχών και προώθησης των τουρκικών θέσεων και στρατηγικών. Συγκεκριμένα, θα διερευνηθεί η διείσδυση του προξενείου σε ποικίλους τομείς της ζωής στην περιοχή (οικονομία, πολιτική κ.λπ.), καθώς και η στάση της μειονότητας, αλλά και του επίσημου ελληνικού κράτους απέναντι στη δυναμική αυτή. Στην εισαγωγή, παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο η Συνθήκη της Λωζάννης, καθόρισε τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης. Η ανταλλαγή των μειονοτικών πληθυσμών διαμόρφωσε το μέλλον για χιλιάδες ανθρώπους, καθώς οι δράσεις που αναπτύσσονταν στην περιοχή της Δυτικής Θράκης, είχαν άμεσο αντίκτυπο στους Έλληνες ομογενείς της Κωνσταντινούπολης. Οι βλέψεις του τουρκικού κράτους ήταν εξαρχής να γίνει η Θράκη αυτόνομη και να ενωθεί με την «μητέρα πατρίδα». Για το λόγο αυτό, η επίσημη τουρκική πολιτική, προκειμένου να εξυπηρετήσει την παραδοσιακά επεκτατική πολιτική της, θεωρεί όλη τη μειονότητα τουρκική και χρησιμοποιεί το προξενείο για την υλοποίηση της στρατηγικής της. Στο 1ο κεφάλαιο, αναπτύσσονται οι νομικές ρυθμίσεις που διέπουν τις προξενικές σχέσεις. Με τη Σύμβαση της Βιέννης περί Προξενικών Σχέσεων του 1963, που επικυρώθηκε από το ελληνικό κράτος, προβλέφθηκε ο τρόπος με τον οποίο καθιερώνονται οι προξενικές σχέσεις και εγκαθιδρύονται οι προξενικές αρχές μεταξύ κρατών. Καθορίζονται τα καθήκοντα των προξένων, αλλά και τα προνόμια και οι ασυλίες που απολαμβάνουν για την αποτελεσματική εκπλήρωσή τους. Ωστόσο, προβλέπονται ορισμένες υποχρεώσεις που απορρέουν από τη θέση τους και κυρώσεις που μπορεί να επιφέρουν, όταν η δράση τους βρίσκεται εκτός του προβλεπόμενου πλαισίου. Στο 2ο κεφάλαιο, περιγράφονται οι πρώτες δράσεις του τουρκικού προξενείου της Κομοτηνής, από την ίδρυσή του μέχρι τη δεκαετία του '70. Από την απαίτηση για απέλαση των παλαιομουσουλμάνων, με στόχο τον έλεγχο της ηγεσία της μουσουλμανικής μειονότητας, μέχρι τις προπαγανδιστικές δράσεις που είχαν ως αποκορύφωμα τα Σεπτεμβριανά του 1955, το προξενείο εκμεταλλεύτηκε τα δικά μας λάθη και δημιούργησε σχέσεις εξάρτησης με το μουσουλμανικό στοιχείο.\r\nΣτο 3ο κεφάλαιο, αναδεικνύεται ο ρόλος του προξενείου στη σύγχρονη πραγματικότητα, τόσο στην καθημερινή ζωή της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη, όσο και στις ευρύτερες εξελίξεις στην περιοχή. Η διείσδυση του προξενείου σε ποικίλους τομείς της ζωής στην περιοχή (οικονομία, πολιτική, κοινωνία κ.λπ.) είναι αποφασιστική στην προσπάθεια υποκατάστασης των ελληνικών αρχών και προώθησης των θέσεων και στρατηγικών του τουρκικού κράτους. Η αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος, επηρέασε τις πολιτικές της Τουρκίας τόσο στο προξενείο της Κομοτηνής, όσο και σε προξενεία της Τουρκίας σε άλλες χώρες.\r\nΣτο 4ο κεφάλαιο, γίνεται μια προσέγγιση της ελληνικής πολιτικής στο ζήτημα της Θράκης και του τρόπου αντιμετώπισης των σύγχρονων προκλήσεων. Στη συνέχεια, αξιολογείται η στάση της ελληνικής πολιτείας και η αντίδρασή της στο ρόλο του τουρκικού προξενείου. Παράλληλα, παρατηρούνται πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται από την πλευρά της κοινωνίας της θρακικής περιοχής στα τεκταινόμενα. Στο πλαίσιο αυτό, διερευνάται η διεθνής πρακτική που ακολουθείται σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Τέλος, εξάγονται συμπεράσματα για τις επικρατούσες συνθήκες στη Θράκη και το ρόλο του τουρκικού προξενείου και μελετώνται προτάσεις που θα συνεισέφεραν στη βελτίωση της κατάστασης στο μέλλον. Επισημαίνεται ότι στην αξιολόγηση της δράσης του προξενείου της Κομοτηνής, δίνεται έμφαση στο διάστημα που ακολουθεί την υπογραφή της διεθνούς Σύμβασης της Βιέννης για τις Προξενικές Σχέσεις, της οποίας Ελλάδα και Τουρκία είναι συμβαλλόμενα μέρη.
Abstract:The aim of this research study is to emphasize the role that has been played by the Turkish Consulate in Komotini, Greece, both in the daily life of the Muslim minority in Thrace and in the broader framework of development in the region, with reference to the consular law and in relation to the respective role of the Turkish consulate in other countries. In the present research and analysis will be unraveled the activity of the Consulate and its institutions with regard to their effort to replace the Greek State authorities and promote the Turkish political views and strategies. In particular, it will cast light on the insidious actions of the Consulate into various activities of life in this particular region, including the economy, politics etc. Moreover, it will explain the stance adopted by the Greek State and the local Muslim minority. In the introduction is presented the way with which the Treaty of Lausanne defined the development in the wider area of Thrace. The exchange of minority population shaped the socio-economic future for thousands of people, as the actions that had been developed in the West Thrace region had a direct impact on the Greek expatriates in Constantinople. The aspirations of the Turkish State were from the outset to turn Thrace autonomous and unite it with the “motherand’’. For this reason, the official Turkish policy, with the purpose of serving its traditional expandable policy, utilizes the entire Turkish minority and uses the Consulate to implement its strategy.\r\nIn the first chapter, the legal arrangements governing the consular relations are managed. More specifically, the Vienna Convention on Consular Relations concluded at Vienna in 1963, ratified by the Greek State, provided for the establishment of consular relations and authorities between the States. The duties of the Consuls are defined, and in addition the privileges and immunities they enjoy with the purpose of fulfilling them effectively. Nevertheless, in this convention there is a vast array of obligations stemming from their legal duties, and the penalties which can be imposed if their potential actions are considered beyond the prescribed framework they have been provided for. In the second chapter are described the deeds of the Turkish Consulate in Komotini, since his establishment till the 1970s. Beginning with the requirement of expulsing the Paleo-Muslims, with the aim of controlling the leadership of the Muslim minority until the propaganda actions that culminated in the violent course of the pogrom of September 1955, the Consulate took advantage of the Greek political mistakes and built relations of dependence with the local Muslim population. In the third chapter, it emerges the role of the Consulate in the contemporary reality, both in the everyday life of the Muslim minority in Thrace and the extensive development in the region. The infiltration of the Consulate into various aspects of life in the region, including the economy, politics and the society is decisive in an attempt to replace the Greek authorities and promote the political attitudes and policies of the Turkish State. The failure of the attempted coup d’etat in Turkey in 2016 affected to an extent the policies of Turkey both at the Consulate of Komotini and the Turkish Consulates in other countries. In the fourth chapter it has been attempted an approach of the Greek politics of the Greek politics to the Thrace issue and on the way our country deals with modern challenges. Moreover, the attitude of the Greek State and its reaction towards the role of the Turkish Consulate are evaluated. At the same time, initiatives are observed developing by the Thracian society in the proceedings. In this context, the international practice followed in similar cases will be investigated. Finally, conclusions are drawn from the prevailing conditions in Turkey and the role of the Consulate, and proposals are considered that show potential contribution to improving the political situation in the future. It should be noticed that during the evaluation of the actions of the Turkish Consulate in Komotini, emphasis has been placed on the period following the ratification of the Vienna Convention on Consular Relations of which Greece and Turkey are contracting parties.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, ΠΜΣ, κατεύθυνση Διεθνές Δίκαιο και Διπλωματικές Σπουδές, 2017
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 88-91
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
12PMS_DIE_EUR_SPO_FriggelisSp.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο