Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

View record information

Department of Public Administration  

Postgraduate Theses  

 
Τίτλος:Oι επιπτώσεις της φορολογίας νομικών προσώπων στο ελληνικό επιχειρείν και τα δημόσια έσοδα: η καμπύλη Laffer της ελληνικής οικονομίας
Τίτλος:The impact of corporate taxation on Greek business and public revenues: the Laffer curve of the Greek economy
Κύρια Υπευθυνότητα:Τσαβαλιάς, Λάμπρος Κ.
Επιβλέπων:Θεοδωροπούλου-Δένδια, Βιργινία
Θέματα:
Keywords:Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων, Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, Φορολογία των κερδών, Προκαταβολή φόρου εισοδήματος, Καμπύλη Laffer
Income taxation of legal persons, Income Tax Code, Taxation of profits, Advance tax payments, Laffer curve
Ημερομηνία Έκδοσης:2017
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ανάλυση της φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων στην Ελλάδα καθώς η ανάδειξη του ρόλου της ως χρηματοοικονομικό εργαλείο χάραξης πολιτικής που δύναται να επηρεάσει την επιχειρηματικότητα στη χώρα μας και τα δημόσια έσοδα. Καταγράφονται οι διαχρονικές παθογένειες και προτείνονται τρόποι αντιμετώπισης. Συγκεκριμένα, γίνεται προσπάθεια να εξεταστεί η φορολογία των νομικών προσώπων από δύο πλευρές. Το πρώτο στάδιο είναι η θεωρητική προσέγγιση και το δεύτερο είναι η εμπειρική διερεύνηση, στάδια τα οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Η εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται για να ορίσουν τα βασικά στοιχεία της φορολογίας. Ορίζεται η έννοια του φόρου και αναλύονται οι διακρίσεις που έχουν προκύψει από τη βιβλιογραφία. Γίνεται ανάλυση και στους κανόνες που η φορολογία πρέπει να εξυπηρετεί. Στο δεύτερο κεφάλαιο, δίνεται ο ορισμός της έννοιας της επιχείρησης, γίνεται η διάκριση τους με βάση τη νομική τους μορφή και τονίζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους καθώς και οι διαδικασίες για τη σύστασή τους. Στο τρίτο κεφάλαιο, εξετάζεται η φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων, κάνοντας αναφορά στους αμιγώς (και μη) φορολογικούς νόμους που έχουν κατά καιρούς ψηφιστεί και δίνοντας έμφαση στις σημαντικές τομές του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ν.4172/2013. Γίνεται ανάλυση για το πώς η φορολογία των κερδών, μερισμάτων, η προκαταβολή φόρου εισοδήματος και τα υπόλοιπα κατά καιρούς φορολογικά βάρη επηρεάζουν την συνολική φορολογική επιβάρυνση των επιχειρήσεων στη χώρα μας που είναι άλλωστε το ζητούμενο. Στο τέταρτο κεφάλαιο, τονίζεται το πώς η φορολογική πολιτική μπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη, σε συνδυασμό πάντα με άλλους παράγοντες. Δίνεται προσοχή στις διαχρονικές αδυναμίες της χώρας που λειτουργούν ως ανασταλτικοί παράγοντες για την επενδυτική δραστηριότητα. Τονίζεται η ανάγκη για ένα ενιαίο, απλό, σταθερό και αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα που θα εφαρμόζεται με διαφάνεια. Πραγματοποιείται σύγκριση της φορολογίας νομικών προσώπων με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ αλλά και τις γειτονικές μας χώρες και παρουσιάζονται οι κινήσεις της ΕΕ στην κατεύθυνση της αναθεώρησης της εταιρικής φορολογίας. Τέλος στο πέμπτο κεφάλαιο, αναλύεται το πώς η φορολογία επηρεάζει τα δημόσια έσοδα, με ιδιαίτερη αναφορά στην καμπύλη Laffer και σχεδιάζεται η καμπύλη για την Ελλάδα στο χρονικό διάστημα 1980-2013, ώστε να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για τον αναγνώστη.
Abstract:The aim of this diploma thesis is to analyze the income taxation code of legal persons in Greece and to highlight its role as a financial policy tool that can influence entrepreneurship in our country and public revenues too. The chronic weaknesses are recorded and there are suggested ways of dealing with them. In particular, an attempt is being made to examine the taxation of legal persons from two sides. The first side is the theoretical approach and the second is the empirical exploration-both of them are inextricably linked to each other-.This thesis consists of five chapters. In the first chapter, we get to understand the definitions used to define the basic elements of taxation. The concept of tax is defined and the discriminations that have emerged from the bibliography are analyzed. An analysis is made of the rules that taxation should serve. In the second chapter, the definition of the company is defined, its distinction is made according to its legal form and its particular characteristics and the procedures for their establishment are emphasized. The third chapter deals with the taxation of income of legal entities, by referring to the numerous tax laws that have been voted on occasion and emphasizing the important sections of the new Income Tax Code v.4172 / 2013. An analysis is made as to how taxation of profits, dividends, advance tax payments and tax balances from time to time affect the overall tax burden on businesses in our country.The fourth chapter highlights how tax policy can lead to growth, combined with other factors. Attention is drawn to the timeless weaknesses of the country that act as inhibitors to investment activity. The need for a single, simple, stable and efficient tax system that is transparently applied is emphasized. A comparison of the taxation of legal entities with the other EU countries and our neighboring countries is presented and the EU moves towards the revision of the corporate tax Finally, in the fifth chapter, we can see how taxation affects public revenues, with particular reference to the Laffer curve, which is designed for Greece for the period 1980-2013.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Ελεγκτική και Φορολογία, 2017
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 148-153
 
 
Archives to this Item
Archive Type
7PMS_DHM_DIO_TsavaliasLa.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Library - Information Services, Panteion University