Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

View record information

Department of Sociology  

Postgraduate Theses  

 
Τίτλος:Εξισλαμισθέντες άνδρες και γυναίκες στην Ευρώπη κατά την τελευταία δεκαπενταετία
Τίτλος:Men and women conversion to Islam the last fifteen years in Europe
Κύρια Υπευθυνότητα:Γουνελά, Σταυρούλα Ν.
Επιβλέπων:Παπαρίζος, Αντώνης, 1952-
Θέματα:
Keywords:Μεταστροφή, θρησκεία, μουσουλμάνοι
Revert, religious, muslims
Ημερομηνία Έκδοσης:2016
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αναζήτηση των αιτημάτων εκείνων που οδηγούν τον εκκοσμικευμένο ευρωπαίο στην μεταστροφή του από ένα θρησκευτικά πλουραλιστικό και φιλελεύθερο περιβάλλον, σε μια παραδοσιακή, αυστηρά συντηρητική και με ισχυρές δεσμεύσεις πίστη, όπως είναι το Ισλάμ, σε μια εποχή μάλιστα, και ιδίως μετά την 11η Σεπτεμβρίου, που η κοινωνική αναπαράσταση του μουσουλμάνου στην Ευρώπη και γενικότερα στον δυτικό κόσμο, με τοπικές εξαιρέσεις, ταυτίζεται με τον ισλαμισμό. Στο πλαίσιο αυτό, αναλύθηκαν τριανταπέντε (35) συνεντεύξεις Ευρωπαίων μεταστραφέντων ανδρών και γυναικών, από τις οποίες προέκυψε ότι η μεταστροφή τους στο Ισλάμ σχετιζόταν άμεσα με μια κρίση σε επίπεδο: για τις γυναίκες πολλαπλών και αντιφατικών ρόλων, όπως αυτοί διαμορφωθήκαν με το πέρασμα της γυναίκας από τον ιδιωτικό στον δημόσιο βίο και στην αγορά εργασίας, για τα άτομα γενικά σε κρίση του συμβολικού ή κρίση νοήματος στις νεωτερικές κοινωνίες της εξατομίκευσης και της ρευστότητας δομών και προτύπων και τέλος, σε προσωπική κρίση, εξαιτίας του κοινωνικού αποκλεισμού που υφίσταντο κάποια άτομα του δείγματος, λόγω ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους. Η λύση στη κρίση αυτή - στην γνωστική ασυνέχεια που βίωσαν τα άτομα - δόθηκε με την μεταστροφή τους στο Ισλάμ και την ένταξή τους στη μουσουλμανική ούμμα, που φάνηκε να αναγνωρίζεται από τους συμμετέχοντες ως μια κοινότητα ξεκάθαρων νοημάτων, σταθερών κανόνων και ως ένας τρόπος αποκοπής από το δυτικό μοντέλο ζωής. Δημιουργήθηκε έτσι εντός του Ισλάμ μια διακριτή πολιτισμική οντότητα, οι δυτικοί προσήλυτοι, που συγκρότησαν την ταυτότητα τους με βάση τις ταυτίσεις και τις διαφοροποιήσεις τους σε σχέση με τα μέλη της ομάδας που έχουν γεννηθεί μουσουλμάνοι.
Abstract:The purpose of this study is to search the requests that lead the secular European to shift from a religious pluralistic and liberal environment in a traditional, strictly conservative and strong commitments faith, like Islam, αt a time, and especially after September 11th, that the social representation of Muslim in Europe and in the Western world - with local exceptions- is connected with radical Islam. In this context, there have been analyzed 35 interviews of European converts - men and women-, which indicated that participants’ conversion to Islam was related to a crisis; for women, in a level of multiple and conflicting roles, as modified by the passage of women from private to public life and to the labor market; for participants generally, conversion was related to a crisis in symbolic level or meaning crisis in modern societies of personalization and liquidity of structures and standards; for some participants religious conversion was arisen as the result of social exclusion, due to their particular characteristics. The solution to this crisis - the cognitive discontinuity that these people experienced – was given by their conversion to Islam, and their integration to the Muslim Umma, which seemed to be recognized as a community of clear meanings, stable rules and a way to cut-off from the western model of life. So there was created, within Islam, a distinct cultural entity, the western proselytes, who formed their identity, based on their identifications and differences, compared to the group members, who were born Muslims.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Κοινωνιολογίας, ΠΜΣ "Κοινωνιολογία", κατεύθυνση Κοινωνικός Αποκλεισμός και Μειονότητες, 2016
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 107-112
 
 
Archives to this Item
Archive Type
3PMS_KOI_GounelaSt.PDF application/pdf
 
FedoraCommons OAI Library - Information Services, Panteion University