Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

View record information

Department of Sociology  

Postgraduate Theses  

 
Τίτλος:Δαπάνες και χρηματοδότηση του Ελληνικού Συστήματος Υγείας
Τίτλος:Costs and financing of the Greek Health System
Κύρια Υπευθυνότητα:Μαστρογιάννη, Χαριτωμένη Α.
Επιβλέπων:Οικονόμου,Χαράλαμπος
Θέματα:
Keywords:Υγεία Ελλάδα, Δαπάνες, Χρηματοδότηση
Health Greece, Expanditure, Funding
Ημερομηνία Έκδοσης:2015
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η Δημόσια Υγεία στην Ελλάδα αποτέλεσε πρωταρχικό μέλημα των κυβερνήσεών της από συστάσεως του κράτους. Εκκινώντας εκ βάθρων θα θεμελιώνεται κατά τις ανάγκες μέχρι τις αρχές του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα, διάστημα που η φιλανθρωπική δραστηριότητα θα δραστηριοποιηθεί και θα στηρίξει την κρατική προσπάθεια. Η απουσία συστηματικής προσπάθειας δημιουργίας υγειονομικού συστήματος, την οποία συμπλήρωναν οι προσφορές των ευεργετών θα συνεχιστεί και στις αρχές του επόμενου αιώνα, συνθήκη η οποία αμβλύνθηκε μερικώς μέσωσειράς νομοθετημάτων και μέτρων. Την περίοδο αυτή θα τεθούν οι βάσεις για την ασφαλιστική προστασία στο Ελληνικό κράτος Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η συμφωνία Ελλάδας και ΗΠΑ το 1947 για παροχή βοήθειας θα αποτελέσει μια σημαντική προσπάθεια εκσυγχρονισμού των υγειονομικών δομών και υπηρεσιών. Κορυφαία στιγμή για τη Δημόσια Υγεία στη χώρα θα αποτελέσει ο Ν. 1397/1983 με την δημιουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Η Υγεία αναγνωρίζεται ως δημόσιο αγαθό και τελεί υπό την αντίληψη της ισότητας και της προσβασιμότητας κάθε πολίτη σε αυτή. Προβλήματα όμως όπως η απουσία σαφών αρχών χρηματοδότησης, ελέγχου των δαπανών,αύξηση της παραοικονομίας στην Υγεία καιαδυναμία διοίκησης των οικονομικών του τομέα θα οδηγήσουν σε μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις τις δύο επόμενες δεκαετίες. Οι εναλλασσόμενες κυβερνήσεις, φιλελεύθερης ή σοσιαλιστικής ιδεολογίας θα επιφέρουν αλληλοαναιρούμενες αλλαγές και ο δημόσιος υγειονομικός τομέας θα κλυδωνίζεται στις πολιτικές αποφάσεις, μη αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα όπως η ποιότητα, η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητας των υπηρεσιών του. Το 2010, όταν η Ελληνική οικονομία θα εισέλθει σε μια βαθειά δομική και πολύπλευρη κρίση, με κύρια χαρακτηριστικά το τεράστιο δημόσιο χρέος, το μεγάλο δημοσιονομικό έλλειμμα και τη συρρίκνωση του ΑΕΠ, ο υγειονομικός τομέας θα ακολουθήσει στις αναδιαρθρωτικές αλλαγές και εκεί σχεδόν θα αποδομηθεί, με το μισό σχεδόν του πληθυσμού να δηλώνει πως δεν έχει την αναγκαία έστω περίθαλψη. Η Δημόσια Υγεία αποτελεί θέμα ύψιστης σημασίας στη λειτουργία και συνέχεια κάθε κράτους. Οφείλει λοιπόν η χώρα να υλοποιήσει διαρθρωτικές αλλαγές, ακόμη και σαν μέρος επιβολής των μνημονίων, στο σημείο όμως που αυτές πραγματοποιούνται στο πνεύμα της ισότιμης και πλήρους δικαιώματος πρόσβασης στις υπηρεσίες της για όλους τους Έλληνες πολίτες. Η Πρωτοβάθμια Υγειονομική Φροντίδα απαραίτητα πρέπει να επανακτήσει το ρόλο της αλλά και η λήψη μέτρων όπως η προστασία του άνεργου πληθυσμού, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσων, η χρηστή χρησιμοποίηση της βιοϊατρικής τεχνολογίας και η ανάληψη δράσεων που θα μειώσουν επιβαρυντικούς για την υγεία παράγοντες θα πρέπει να αποτελούν συνεχείς στόχους κάθε πολιτικής για την υγεία, ειδικότερα δε στο περιβάλλον μιας υφιστάμενης οικονομικής κρίσης.
Abstract:The Public Health in Greece was a primary concern of government since the establishment of the state. Starting fundamentally was established by according to the needs until the beginning of the second half of the 19th century, a period that the charity shall operate and support the state effort. The lack of systematic effort for the creation of a health system, which was supplemented by the offerings of benefactors, will continue and in early next century that partially mitigated through a series of legislation and measures. This period will provide the basis for insurance protection in the Greek state. After the Second World War, the agreement between Greece and the US in 1947 for assistance will be a major effort to modernize the health structures and services. Highlight for Public Health in the country will be the L. 1397/1983 with the creation of the National Health System. Health is recognized as a public good and is under the concept of equality and accessibility of every citizen in this. But problems such as lack of clear funding authorities, expenditure control, growth of the shadow economy in Health, weakness administration of its financial sector will lead to reform interventions in the next two decades. The alternating governments of liberal or socialist ideology would lead to conflicting changes and the public health sector will wobble in political decisions, but shall not address the serious problems of quality, effectiveness and efficiency of its services. In 2010, when the Greek economy will enter into a deep structural and multifaceted crisis, characterized mainly by a huge public debt, large fiscal deficit and GDP contraction and the health sector will follow on restructuring changes and there will almost be degraded, with almost half of the population saying that it does not even have the necessary care. Public health is an issue of paramount importance in the operation and continuance of every state. So the country must Implement Structural changes, even as part of enforcing memoranda, at the point that they are made in the spirit of fair and full right of access to services for all Greek citizens. The Primary Health Care must necessarily regain its role and take measures such as protection of the unemployed population, small and medium enterprises, the proper use of medical technology and the actions that will reduce aggravating health factors should be continuous targets of any health policy, especially in the environment of the current economic crisis.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Κοινωνιολογίας, ΠΜΣ "Κοινωνιολογία", κατεύθυνση Κοινωνιολογία της Σύγχρονης Ελλάδας, 2015
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 83-88
 
 
Archives to this Item
Archive Type
3PMS_KOI_MastrogianniXa.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Library - Information Services, Panteion University