Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

View record information

Department of Sociology  

Postgraduate Theses  

 
Τίτλος:Κοινωνική και οικονομική διάσταση στην Ελλάδα της κρίσης του 2009: οι συνέπειες στα εισοδήματα των μικρομεσαίων νοικοκυριών
Τίτλος:Social and economic dimension in Greece of the 2009 crisis: the consequences on the income of small-middle households
Κύρια Υπευθυνότητα:Σουμίλα, Ευαγγελία Δ.
Επιβλέπων:Κήπας, Μιλτιάδης Ιω.
Θέματα:
Keywords:Ε.Ε., οικονομική κρίση, δημόσιο χρέος, ελληνική οικονομία, Ευρώ, μνημόνια, εισοδήματα
EU, financial crisis, public debt, Greek economy, Euro, memoranda, incomes
Ημερομηνία Έκδοσης:2022
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση που ξέσπασε το 2008, ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει και συνεχίζει να απασχολεί διάφορες έρευνες, μελέτες και επιστήμονες και μη σε παγκόσμιο επίπεδο, οδήγησε στην κατάρρευση της οικονομίας με ευρύτερες κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες για τις χώρες. Στην Ελλάδα η λεγόμενη «κρίση χρέους», άρχισε να εκδηλώνεται στα τέλη του 2009 με αρχές του 2010 και επέφερε, ως γνωστόν, σημαντικές εξελίξεις, τόσο στο εσωτερικό της χώρας, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, στην παρούσα εργασία διατυπώνονται ο ορισμός και τα χαρακτηριστικά της οικονομικής ύφεσης, όπως και η κοινωνικοοικονομική δομή της χώρας πριν και μετά την εμφάνιση της κρίσης. Επιπλέον, μελετώνται τα Προγράμματα Οικονομικής Προσαρμογής (Μνημόνια) που εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα και σε αντίστοιχες Ευρωπαϊκές χώρες και γίνεται τελικώς σύγκριση. Μετέπειτα, γίνεται αναφορά στην οριστική έξοδο της χώρας από αυτά και στον ρόλο των μηχανισμών στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, σε συνδυασμό με στατιστικά δεδομένα ερευνών, πίνακες και διαγράμματα, αποσκοπείται η αποτελεσματικότερη κατανόηση των επιπτώσεων της οικονομικής ύφεσης στο σύνολό της σε κοινωνική και οικονομική πτυχή. Η διήθηση στο οικονομικό πρόβλημα που ταλανίζει μέχρι και σήμερα την Ελλάδα ολοκληρώνεται προτείνοντας λύσεις για την αντιμετώπισή του και την σημαντική ουσιαστική συμβολή όλων σε αυτό. Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία έχει σκοπό να παρουσιάσει και να αναλύσει λεπτομερώς και με σαφήνεια την οικονομική και κοινωνική διάστασης της ελληνικής ύφεσης του 2009, καθώς και να αποτιμήσει τις επιπτώσεις της στα εισοδήματα των μικρών και μεσαίων κοινωνικών στρωμάτων. Επιδιώκεται η αποσαφήνιση του ρόλου της κρίσης αυτής στην πορεία ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, με στόχο την κατανόηση των συνεπειών της, των μνημονίων και των οικονομικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται είναι αναλυτικοσυνθετική και η μελέτη της βασίζεται σε βιβλιογραφική και αρχειακή χρήση δεδομένων, όπως και σε πηγές ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας.
Abstract:The global financial crisis that broke out in 2008, an issue that has concerned and continues to concern various researches, studies and scientists and non-scientists, at the global level, led to the collapse of the economy with wider social and economic consequences for countries. In Greece, the so-called «debt crisis» began to appear at the end of 2009 with the beginning of 2010 and brought about, as is known, important developments, both inside the country and at the European level. More specifically, in this paper the definition and characteristics of the economic recession are formulated, as well as the socio-economic structure of the country before and after the appearance of the crisis. In addition, the Economic Adjustment Programs (Memorandums) implemented in Greece and in corresponding European countries are studied and finally a comparison is made. Afterwards, reference is made to the country's definitive exit from them and the role of the European Union's support mechanisms. In particular, combined with statistical research data, tables and diagrams, it is intended to better understand the effects of the economic recession as a whole in a social and economic aspect. The infiltration of the economic problem that plagues Greece to this day, is completed by proposing solutions to deal with it and the important essential contribution of everyone to it. This particular thesis has a purpose to present and analyze in detail and clearly the economic and social dimension of the Greek recession of 2009, as well as to assess its effects on the incomes of small and middle social layers. The purpose is to clarify the role of this crisis in the course of the Greek economy and society, with the aim of understanding its consequences, the memoranda and the economic policies which were implemented. The methodology used is analytical and synthetic and its study is based on bibliographic and archival data use, as well as qualitative and quantitative research sources.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Κοινωνιολογίας, ΠΜΣ "Κοινωνιολογία", κατεύθυνση Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα, 2022
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 83-86
 
 
Archives to this Item
Archive Type
3PMS_SoumilaEu_0320M020.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Library - Information Services, Panteion University