Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

View record information

Department of Sociology  

Postgraduate Theses  

 
Τίτλος:Ανακριτικές πρακτικές και δικαιώματα του ανθρώπου
Τίτλος:Investigative practices and human rights
Κύρια Υπευθυνότητα:Μαριόλη, Ιωάννα Ν.
Επιβλέπων:Φαρσεδάκης, Ιάκωβος Ι.
Θέματα:
Keywords:Ανακριτική, ανακριτικές πρακτικές, ανθρώπινα δικαιώματα, κράτος δικαίου, υπέρβαση εξουσίας
Criminalistics, investigative practices, human rights, rule of law, excess of power
Ημερομηνία Έκδοσης:2022
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε δια δευτερογενούς έρευνας και δη βιβλιογραφικής. Σκοπός της είναι η ανάδειξη των ανακριτικών πρακτικών στην Ελλάδα, την Ευρώπη και διεθνώς που βάλλουν κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι τρόποι με τους οποίους αποτρέπεται η προσβολή αυτή. Για την επίτευξη δε του ως άνω σκοπού αναγκαία καθίσταται και η μελέτη νομοθεσίας και νομολογίας που καταδεικνύει την ισχύουσα θεσμικώς πρακτική. Έτσι, εισαγωγικά προσδιορίζουμε τι εστί ανακριτικές πρακτικές και δικαιώματα του ανθρώπου και ποια συγκεκριμένα διακυβεύονται κατά την ενάσκηση των πρακτικών αυτών και αναδεικνύουμε τη σημασία της Ανακριτικής ως κλάδου της εγκληματολογικής επιστήμης σε αυτήν την διελκυστίνδα. Στη συνέχεια ερευνώντας συγκεκριμένες περιπτώσεις που έχουν απασχολήσει εθνικά Δικαστήρια, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και επιμέρους επιτροπές και φορείς που βρίσκονται στην υπηρεσία της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταδεικνύουμε τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες τελικά κρίθηκε ότι υπήρξε ή όχι παραβίαση. Ιδιαίτερα δε, θα μας απασχολήσουν τα βασανιστήρια, οι παραβιάσεις της ιδιωτικής ζωής και το γενετικό υλικό. Το σκεπτικό που διαπνέει το σύνολο της εργασίας είναι αυτό που διατυπώνεται από το σύνολο των μεγάλων επιστημόνων της νομικής επιστήμης που παρατίθενται στη Βιβλιογραφία, ήτοι ότι ο άνθρωπος όταν καθίσταται αντικείμενο εφαρμογής ανακριτικών πρακτικών – δικαίως ή αδίκως- έρχεται αντιμέτωπος με το τεράστιο κράτος, το οποίο μόνον όταν είναι Κράτος Δικαίου εξασφαλίζει την ισορροπία μεταξύ ανακριτικών πράξεων και δικαιωμάτων του ανθρώπου και ότι σε κάθε περίπτωση η αλήθεια δεν πρέπει να αποκαλύπτεται πάση θυσία. Τέλος, επειδή όπως κάθε έκφανση της κοινωνικής ζωής έτσι και οι ανακριτικές πρακτικές και τα δικαιώματα του ανθρώπου εξελίσσονται, γεγονός στο οποίο συμβάλει και η πρόοδος της τεχνολογίας, η επιστήμη που διέπει την αγαστή συμβίωση των ανθρώπων οφείλει να βρίσκει λύσεις στα προβλήματα που δημιουργούνται στις αντίστοιχες περιπτώσεις. Η παρούσα καταδεικνύει αυτή τη δυναμική καθώς και τις προτάσεις που έχουν διατυπωθεί σχετικά και επιχειρεί να διατυπώσει και νέες.
Abstract:This dissertation was elaborated on secondary research that is bibliography. Its purpose is to highlight the investigative practices in Greece, Europe and internationally that oppose human rights and the ways in which this violation is prevented. In order to achieve the above purpose, the study of legislation and jurisprudence that demonstrates the current institutional practice becomes necessary. Thus, in the introductory part, we define what investigative practices and human rights are and what specifically are at stake in the practice of these practices, and we highlight the importance of Criminalistcs as a branch of Forensic science in this tug-of-war. Then, by investigating specific cases that have dealt with national courts, the European Court of Human Rights and individual committees and bodies in the service of human rights protection, we demonstrate the conditions under which it was finally judged whether or not there was a violation. In particular, we will be concerned with torture, privacy breaches and genetic material. The rationale behind the whole work is that expressed by all the great jurists listed in the Bibliography, namely that when man becomes the object of investigative practices - fairly or wrongly - he is confronted with the vast state, which only when it is the Rule of Law does it ensure a balance between investigative acts and human rights and that in any case the truth must not be revealed at all costs. Finally, because like every aspect of social life, investigative practices and human rights are evolving, to which the advancement of technology also contributes, the science that governs the good coexistence of human beings must find solutions to the problems created in the respective cases. The present demonstrates this dynamic as well as the proposals that have been formulated in this regard and attempts to formulate new ones as well.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Κοινωνιολογίας, ΠΜΣ “Εγκληματολογία”, 2022
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 112-127
 
 
Archives to this Item
Archive Type
3PMS_MarioliIo_3219M004.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Library - Information Services, Panteion University