Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

View record information

Department of Sociology  

Doctorate Theses  

 
Τίτλος:Η αποστρατεία στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις: προβλήματα, προκλήσεις και ιδιαιτερότητες με ταυτόχρονες αναφορές στη διεθνή πραγματικότητα
Τίτλος:Retirement in Greek Armed Forces: challenges, particularities and prospects with a reference to the international experience
Κύρια Υπευθυνότητα:Δρίτσας, Χρήστος Β.
Επιβλέπων:Καραμπελιάς, Γεράσιμος Ν., 1964-
Θέματα:Ελλάδα. Στρατός -- Διορισμοί και συνταξιοδοτήσεις
Ελλάδα. Πολεμικό Ναυτικό -- Διορισμοί και συνταξιοδοτήσεις
Ελλάδα. Πολεμική Αεροπορία -- Διορισμοί και συνταξιοδοτήσεις
Αποστρατευμένο στρατιωτικό προσωπικό -- Ελλάδα
Αποστρατευμένο στρατιωτικό προσωπικό
Greece. Stratos -- Appointments and retirements
Greece. Nautikon -- Appointments and retirements
Greece. Aeroporia -- Appointments and retirements
Retired military personnel -- Greece
Retired military personnel
Keywords:Αποστρατεία, απόστρατος, ένοπλες δυνάμεις, αξιωματικός
Military retirement, military retiree, military, armed forces
Ημερομηνία Έκδοσης:2015
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η αποστρατεία σηματοδοτεί το πέρασμα στον πολιτικό βίο για τον αξιωματικό και είναι συνυφασμένη με μία σειρά προβλημάτων που σχετίζονται κυρίως με την αποδοχή εκ μέρους του μίας νέας πραγματικότητας, μίας νέας ζωής. Όπως καταγράφει η διεθνής βιβλιογραφία αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα επώδυνο για τον ίδιο τον αξιωματικό, έχοντας πολύπλευρες προεκτάσεις σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Με την αποστρατεία ο αξιωματικός καλείται να εγκαταλείψει μία σταδιοδρομία, συχνά σε σχετικά παραγωγική ηλικία, και σε πολλές περιπτώσεις να αναζητήσει μία άλλη. Αυτό είναι δυνατό να αποτελέσει τόσο πρόκληση όσο και πρόβλημα, με αρνητικό αντίκτυπο στον ίδιο αλλά και στην οικογένειά του. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης διατριβής επιχειρήθηκαν να απαντηθούν τα ακόλουθα ερωτήματα: • Πόσο επώδυνη είναι η διαδικασία της αποστρατείας για τον αξιωματικό; • Ποιοί είναι οι παράγοντες που οδηγούν στη εθελοντική αποστρατεία κάποιους αξιωματικούς; • Πόσο επιθυμητή και πόσο εύκολη είναι πραγματικά η έναρξη μίας νέας σταδιοδρομίας μετά την αποστρατεία; • Υπάρχουν οικονομικά προβλήματα συνδεόμενα με την έξοδο από το στράτευμα και τη συνταξιοδότηση; •Πώς αντιμετωπίζεται η παροχή υπηρεσιών υγείας ως ζητούμενο και ως δικαίωμα από τους Έλληνες αποστράτους; • Ποιά είναι η σχέση των αποστράτων με το στράτευμα (συμμετοχή σε δραστηριότητες, πολιτική αξιοποίησής τους) ; • Ποιά είναι η σχέση των αποστράτων με την κοινωνία και την πολιτική; Τα αποτελέσματα της έρευνας αξιολογήθηκαν σε σχέση με τη διεθνή πραγματικότητα έτσι όπως αυτή έχει αποτυπωθεί στα αποτελέσματα αντίστοιχων ερευνών που έγιναν στο εξωτερικό, κυρίως στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο. Έτσι κατέστη δυνατό να διερευνηθεί η ιδιαιτερότητα της ελληνικής περίπτωσης. Στα κεφάλαια 1-4 της Διατριβής επιχειρήθηκε η ανασκόπηση της συναφούς προς το αντικείμενο του θέματος Διεθνούς Βιβλιογραφίας, με το σκεπτικό της οικοδόμησης ενός κατά το δυνατό στερεότερου γνωστικού υποβάθρου επ’ αυτού, το οποίο σε δεύτερο χρόνο επέτρεψε την αξιολόγηση της υπό εξέταση ελληνικής πραγματικότητας και την εξαγωγή σε συμπερασμάτων. Στη συνέχεια, στο κεφάλαιο 5 παρουσιάστηκε η όλη μεθοδολογική προσέγγιση που υιοθετήθηκε στο πλαίσιο της παρούσης (χρήση ερωτηματολογίου), και αναπτύχθηκε η λογική με την οποία επελέγη αυτή. Στο κεφάλαιο 6 παρατέθηκαν, αναλύθηκαν και σχολιάστηκαν τα αποτελέσματα της ερευνητικής διαδικασίας. Εν τέλει παρατέθηκαν τα γενικά συμπεράσματα της έρευνας.
Abstract:For the military professional retirement signifies the transition to civilian life, the passing to an all new reality. According to the literature, military retirement can be a really harsh experience as it affects the individual’s life at both the social and economic level. As the military person leaves a career, in many cases at quite a young age, he/she comes face-to-face with new challenges and has to cope with potential problems. Within the context of the particular essay there has been an effort to come up with an adequate answer on the following questions: • Actually, how difficult is the transition to retirement for the Greek military officer? • Which are the factors that lead several officers to voluntary separation from the Armed Forces? •Is a new career something that Greek officers are aiming for? • What is the nature of any personal/financial problems associated with retirement in the Greek Military? • What is the Greek military retirees perception of the Welfare System that addresses their respective needs? • Is there a link between the Military and the retired military officer in Greece? • What is the relation of Greek military retirees with civil society and the political system of the country? Similar research that has been conducted in the USA and the UK has been the point of reference for the particular essay. In fact, it is the review of the international literature on the field that has made possible the study of any greek particularities. In chapters 1 to 4 of the essay a review of the international relevant literature was conducted, exactly following the rationale of building up a solid theoretical background, that would permit the thorough study of the greek case. Following to that, in chapter 5 the methodological approach chosen for the research was discussed. In chapter 6 the outcome of the research was presented, to be followed by the general conclusions in chapter 7.
Περιγραφή:Διατριβή (διδακτορική) - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Κοινωνιολογίας, 2015
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 339-375
 
 
Archives to this Item
Archive Type
3DID_Dritsas_Ch.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Library - Information Services, Panteion University