Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

View record information

Department of Sociology  

Postgraduate Theses  

 
Τίτλος:Εγκληματολογική προσέγγιση της Ορέστειας του Αισχύλου
Τίτλος:Criminological approach of Aeschylus' Oresteia
Κύρια Υπευθυνότητα:Ζώτου, Δήμητρα Χ.
Επιβλέπων:Φαρσεδάκης, Ιάκωβος Ι.
Θέματα:Αισχύλος, 525-456 π.Χ. -- Ορέστεια
Αισχύλος, 525-456 π.Χ. -- Ερμηνεία και κριτική
Aeschylus -- Oresteia
Aeschylus -- Criticism and interpretation
Keywords:Άρειος Πάγος, Ορέστεια, Αισχύλος
Areopagus, Oresteia, Aeschylus
Ημερομηνία Έκδοσης:2013
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Στις γραμμές που ακολουθούν τίθεται υπό εξέταση η τριλογία της "Ορέστειας" προκειμένου να αναλυθεί τμηματικά, κοινωνικοπολιτικά και κατά το δυνατόν από εγκληματολογική σκοπιά. Ο λόγος που αξιοποιείται η μετάφραση που έχει εισφέρει στο αναγνωστικό κοινό η φιλολογική ομάδα των εκδόσεων Κάκτου είναι διότι με τον τρόπο αυτό καθίσταται ευκολότερη η μελέτη του κειμένου αλλά και η πλήρης ανάλυση των εννοιών ως και των μυθολογικών προεκτάσεων που σε πλείστες των περιπτώσεων χρησιμοποιούνται συμβολικά από τον Αισχύλο προς αρτιότερη απόδοση νοημάτων. Κάθε τμήμα της τριλογίας "Ορέστεια" που συναπαρτίζεται από τις τραγωδίες "Αγαμέμνων", "Χοηφόροι" και "Ευμενίδες" διατηρεί την αυτοτέλειά του, πλην όμως είναι το σύνολο αυτών που μας επιτρέπει να συνάγουμε ασφαλή συμπεράσματα για τα μηνύματα που επιθυμεί να μεταδώσει στο θεατρικό κοινό ο αρχαιότερος των μεγάλων τραγικών μας Αισχύλος. Τελικό συμπέρασμα της πορείας της αφήγησης ότι η επικράτηση ενός δίκαιου οργάνου απονομής δικαιοσύνης στις κοινωνίες των ανθρώπων λειτουργεί ανασταλτικά του φαύλου κύκλου αίματος που μόνο αποτέλεσμα έχει την αυθαίρετη επιβολή ενός "υποκειμενικού" δικαίου που δε γίνεται κοινά αποδεκτό γι' αυτό και αναπαράγει τη βία η οποία σε μία ευνομούμενη πολιτεία πρέπει να ελέγχεται θεσμικά και να αξιοποιείται αμιγώς προς διατήρηση της τάξης και της ισορροπίας της κοινωνικής συμβίωσης. Ο μύθος του νικηφόρου βασιλιά Αγαμέμνονα που επιστρέφει στο παλάτι του Άργους μόνο και μόνο για να φονευθεί από τη σύζυγό του Κλυταιμνήστρα που με αυτόν τον τρόπο τον τιμωρεί για την άδικη θυσία της κόρης τους Ιφιγένειας και με τη σειρά της έρχεται αντιμέτωπη με την ίδια την τύχη που επεφύλαξε για τον άντρα της από το χέρι του γιου της Ορέστη λειτουργεί πλέον παραστατικά προς αυτό το σκοπό.
Abstract:In the lines that follow the "Oresteian" trilogy is put under examination in order to be sectionally, sociologically and as far as possible within criminological scope analysed. The reason why Cactus's philological team translation offered to the reading audience is being used is that in this way text study and also full conceptual analysis as well as analysis of mythological extensions, that in many cases are being used by Aeschylus symbolically so as to successfully render meaning, is being facilitated. Every part of the "Oresteian" trilogy that is consisted of the seperate tragedies "Agamemnon", "Choefori" and "Eumenides" maintains its independency, nonetheless it is their whole that allows to deduct safe conclusions for the messages that the anciester of our great tragedians wants to transmit to the public. Final conclusion of the narration course that the prevalence of a just justice instrument in the societies of men functions inhibitively of the vicious blood circle that only results in the arbitrary imposition of "subjective" justice which is not commonly accepted, thus reproduces violence that in a well-governed society has to be institutionally controlled and made the most of purelly for order and social cohabitation balance maintanance. The myth of the victorious king Agamemnon that returns to Argos' palace only to be murdered by his wife Clytemnestra who in this way punishes him for the unfair sacrifice of their daughter Ifigeneia and in turn faces the same destiny with which she herself surprised her husband, only this time led by Orestes' hand, functions in an utmost descriptive way for that matter.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Κοινωνιολογίας, ΠΜΣ “Η Σύγχρονη Εγκληματικότητα και η Αντιμετώπισή της”, 2013
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 84-85
 
 
Archives to this Item
Archive Type
3PMS_EGL_ZotouDi application/pdf
 
FedoraCommons OAI Library - Information Services, Panteion University